TÜİSAG Telegram Kanalı Hizmetinizde !

Ülkemizdeki İSG gündemini takip edebileceğiniz Telegram kanalımız hizmete girmiştir.

>> Katılmak İçin Tıklayın <<


porno film bodrum escort malatya escort

TEMEL HUKUK ile ilgili soru bankası

 TEMEL HUKUK ile ilgili soru bankası

Soru 1

Bir hukuk dalının tümünü ya da büyük bölümünü düzenleyen kanuna ne ad verilir?

a  Anayasa

b  Genel kanun

c  Öz Bakımından Kanun

d  Özel Kanun

 

Cevap: b

 

Soru 2

Kanunlar Hiyerarşisinde aşağıdakilerden hangisi diğerlerine göre daha üsttedir?

a  Yönetmelik

b  Genelge

c  Tüzük

d  Yönerge

 

Cevap: c

 

Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi Başbakanlık, bakanlıklar ve kamu tüzel kişilerinin kendi görev alanlarını ilgilendiren kanunların ve tüzüklerin uygulanmasını sağlamak için yaptığı düzenleyici (kural koyucu) işlemin Anayasadaki adıdır?

a  Tüzük

b  Yönetmelik

c  Kanun Hükmünde Kararname

d  Genelge

 

Cevap: b

 

Soru 4

1 Aralık 2010 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan bir kanunun yürürlük tarihi aşağıdakilerden hangisi olamaz?

a  1 Aralık 2010

b  25 Kasım 2010

c  1. Aralık 2012

d  16 Ocak 2011

 

Cevap: b

 

Soru 5

Aşağıdaki hukuki ilişkilerden hangisinde kamu hukuku kuralları uygulama alanı bulur?

a  Adalet Bakanlığı tarafından Adliye olarak kullanılmak üzere bir taşınmazın kiralanması.

b  İstanbul Büyük Şehir Belediyesi’nce kurulan İstanbul Deniz Otobüsleri A.Ş.’den yapılan bilet satışı

c  Arkadaşınızın otomobilini satın alırken, Vergi Dairesinde alım satım vergisi ödemeniz.

d  İş sağlığı ve güvenliği kuralarına uyulmaması nedeniyle kazaya uğrayan işçinin mahkemeye başvurarak işverenden maddi tazminat talep etmesi

 

Cevap: c

 

Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi bakanlar kurulu tarafından çıkartılamaz?

a  Kanun

b  Tüzük

c  Yönetmelik

d  Kanun Hükmünde Kararname

e  Tebliğ

 

Cevap: a

 

Soru 7

Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a  Yönetmelikler resmi gazete yayınlanmadan yürürlüğe giremezler.

b  Tüzük, sadece bakanlar kurulu tarafından çıkartılabilir.

c  Genelge, tebliğ, yönerge gibi düzenleyici işlemler Anayasada yer almazlar.

d  Danıştay incelemesinden geçirilmeksizin tüzük çıkartılamaz.

 

Cevap: a

 

Soru 8

Hukukta, hak ve borçlara sahip olabilen varlıklara _______ denir?

a  vakıf

b  kurum

c  kişi

d  suje

 

Cevap: c

 

Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi borç ilişkisinin ortaya çıkmasına neden olur?

a  sözleşme

b  haksız fiil

c  sebepsiz zenginleşme

d  hepsi borç ilişkisinin ortaya çıkmasına neden olur.

 

Cevap: d

 

Soru 10

Hukuka aykırı ve kural olarak kusurlu (kasıt-İhmal) bir fiille maddi veya manevi bir zarar vermiş olan kişinin verdiği zararı tazmin etme (giderme) yükümlülüğüne _________ denir.

a  Cezai sorumluluk

b  Borca aykırılıktan ötürü sorumluluk

c  Haksız fiil sorumluluğu

d  İdari sorumluluk

 

Cevap: c

 

Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi Anayasanın özelliklerinden biri değildir?

a. Yürütme organınca kabul edilip, Cumhurbaşkanınca onaylandıktan sonra, Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girer

b. Tüm yasalar Anayasaya uygun olarak çıkarılmak zorundadır

c. Yasama organı tarafından kabul edilir

d. Devletin temel yapısı ve organlarının çalışmasını düzenler

Cevap: a

Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisine sahiptir?

a. Yüksek yargı organları

b. Bakanlar kurulu

c. Cumhurbaşkanlığı makamı

d. Meclis komisyonları

 

Cevap: b

Soru 13

Bakanlar kurulu tarafından çıkarılan bir tüzük hangi kurumun incelemesinden geçtikten sonra Cumhurbaşkanının onayına sunulur?

a. Sayıştay

b. Yargıtay

c. Danıştay

d. TBMM

Cevap: c

 

Soru 14

Hukuk kurallarının kaynağı aşağıdakilerden hangisidir?

a. Halk

b. Devlet

c. Siyasi Partiler

d. Birey

Cevap: b

 

Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi sosyal düzen kurallarından biri değildir?

a. Hukuk kuralları

b. Doğa kanunları

c. Din kuralları

d. Gelenek ve görenekler

Cevap: b

 

Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi Anayasanın özelliklerinden biridir?

a. Ülkenin dış ilişkilerini düzenler

b. Yürütme organınca kabul edilip, Cumhurbaşkanınca onaylandıktan sonra, Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girer

c. Toplum hayatını düzenler

d. Türkiye Büyük Millet Meclisinde yapılan oylama ile kabul edilir

Cevap: d

 

Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi yasa çıkarma yetkisine sahiptir?

a. Bakanlar kurulu

b. Meclis komisyonları

c. Türkiye Büyük Millet Meclisi

d. Yüksek yargı organları

Cevap: c

 

Soru 18

Cumhurbaşkanının onayından sonra bir kanun nerede yayınlanarak yürürlüğe girer?

 

a. Ulusal Gazete

b. Uluslararası Yayın

c. Resmi Gazete

d. Mahalli Gazete

Cevap: c

 

Soru 19

Hukuk kuralları aşağıdakilerden hangisi tarafından oluşturularak uygulamaya konulur?

 

a. Devlet

b. Meslek odaları

c. Sivil Toplum Kuruluşları

d. Dernekler

Cevap: a

 

Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi sosyal düzen kurallarından biridir?

a. Kimya kuralları

b. Hukuk kuralları

c. Doğa kanunları

d. Fizik kuralları

Cevap: b

 

Soru 21

Aşağıdakilerden hangisi, sosyal kurallar arasında bulunmaz?

a.Din Kuralları

b.Ahlak Kuralları

c.Trafik Kuralları

d.Hukuk Kuralları

 

Cevap: c

 

Soru 22

İçtihatlar ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a.Yargı kararları kazai içtihatlardır.

b.İçtihadı Birleştirme Kararları Resmi Gazete’de yayımlanır.

c.Bilimsel görüşler ilmi içtihatlardır.

d.İçtihatlara uyulması zorunludur.

 

Cevap: d

 

Soru 23

Sözleşme serbestisinin sınırı için hangisi söylenemez?

a.Konusu imkansız sözleşmeler geçersizdir.

b.Taraflar kanunlara aykırı türde bir sözleşme yapabilirler.

c.Ahlaka aykırı sözleşmeler geçersizdir.

d.Sözleşmeye aykırılık tazminat davasına konu edilebilir.

 

Cevap: b

 

Soru 24

Aşağıdakilerden hangisi bir yaptırım türü değildir?

a.İhtarname

b.Adli Para Cezası

c.Yapılan İşlemin İptal Edilmesi

d.İdari Para Cezası

 

Cevap: a

 

Soru 25

Temel hak ve özgürlüklere ilişkin usulüne göre yürürlüğe konulmuş uluslararası antlaşmalarla ulusal kanunlar çakıştığı takdirde nasıl bir yola başvurulması gerekir?

 

a. Uluslararası antlaşma hükümleri esas alınmalıdır.

b.Ulusal kanunlar esas alınmalıdır.

c.Uluslararası Adalet Divanına başvurulmalıdır.

d.Anayasa mahkemesine başvurulmalıdır.

 

Cevap: a

 

Soru 26

Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a.Kanun hükmünün emrediciliği, madde metnindeki cümle yapısından anlaşılır.

b.Kanunda açık hüküm varsa, hakimin takdir yetkisi yoktur.

c.Kanunun düzenlediği konu hakkında, hakim örf ve adete göre karar veremez.

d. Anayasa yalnızca devlet kurumlarını bağlar, kişileri bağlamaz.

 

Cevap: d

 

Soru 27

Halen yürürlükte olan Anayasa’mız, Türkiye Cumhuriyeti’nin kaçıncı  Anayasa’sıdır?

a.Üçüncü

b.İkinci

c.Beşinci

d.Dördüncü

 

Cevap: d

 

Soru 28

Tüzükler için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

a.Tüzükler hazırlanmadan önce Yargıtay onayından geçer.

b.Normlar hiyerarşisinde tüzük, kanunlardan alt sırada yer alır.

c.Kanunun uygulamasını açıklayan hukuki kaynaklardır.

d.Kanuna aykırı tüzüğün iptal davası idari yargıda açılır.

 

Cevap: a

 

Soru 29

Anayasaya aykırılığın yargısal denetimi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a.Yerel mahkemede anayasaya aykırılık iddiası bulunulduğunda, hakim iddiayı anayasa mahkemesine gönderir, ancak mevcut kanuna göre kararını da verir.

b.Denetim Anayasa Mahkemesince yapılır.

c.Anayasaya aykırılığı, herhangi bir dava sırasında herkes ileri sürebilir.

d.Cumhurbaşkanı, iktidar partisi meclis grubu, ana muhalefet meclis grubu ve milletvekili üye tamsayısının beşte biri yayımı izleyen 10 gün içinde şekli bakımdan anayasaya aykırılık iddiasında bulunabilir.

 

Cevap: c

 

Soru 30

Aşağıdakilerden hangisi Danıştay’ın onayından geçirilmek zorundadır?

a.Yönetmelikler

b. Tüzükler

c.Tebliğler

d.Kanunlar

 

Cevap: b

 

Soru 31

Kanun Hükmünde Kararnameler ile ilgili olarak, aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

a.Kanun Hükmünde Kararnameler, Bakanlar Kurulu tarafından çıkarılabilir.

b.Kanun hükmünde kararnameler kanunları değiştiremez.

c.Kanun Hükmünde Kararnameler T.B.M.M. tarafından çıkarılabilir.

d.Temel haklar ve ödevler, Kanun Hükmünde Kararnamelerle düzenlenebilir.

 

Cevap: a

 

Soru 32

Normlar hiyerarşisi, aşağıda hangi sırayla doğru verilmiştir?

a.Anayasa, Tüzük, Kanun, Yönetmelik

b. Anayasa, Kanun-Kanun Hükmünde Kararname, Tüzük, Yönetmelik

c.Anayasa,Kanun,Tüzük, Kanun Hükmünde Kararname (KHK)

d.Kanun, Yönetmelik, KHK, Tüzük

 

Cevap: b

 

Soru 33

Aşağıdakilerden hangisi kanunların özellikleri arasında değildir?

a.Genel Olması

b.Yazılı olması

c.Kesin olması

d.Sürekli olması

 

Cevap: c

 

Soru 34

Aşağıdaki idari organlardan hangisi Yönetmelik çıkarma yetkisine sahip değildir?

 

a. İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü

b.Başbakanlık

c.Bakanlar Kurulu

d.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

 

Cevap: a

 

Soru 35

Aşağıdakilerden hangisi özel hukuk dalıdır?

a.Mali Hukuk

b.Borçlar Hukuku

c.İş Hukuku

d.İdare Hukuku

 

Cevap: c

 

Aşağıdaki linkten dosyayı indirebilirsiniz;

 konularina_gore_sorular_TEMEL_HUKUK

 

Cevapla

x

Check Also

371 Sayfalık İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı Süper Soru Bankası

İş güvenliği uzmanlığı C sınıfı Sınavı için paylaşımlarımız devam etmektedir. 371 sayfadan oluşan ve karışık ...

İş Güvenliği Uzmanlığı Soru Bankası ve cevapları – 3 (725 Soru)

725 karışık sorudan oluşan soru bankasına aşağıdaki linkten indirebilirsiniz. uzmanlık sınavına hazırlık 3 725 soru

İş Güvenliği Uzmanlığı Soru Bankası ve cevapları – 2 (556 Soru)

556 karışık sorudan oluşan soru bankasına aşağıdaki linkten indirebilirsiniz. uzmanlık sınavına hazırlık 2 556 soru

kartal escort
porno izle
maltepe escort
alanya escort
maltepe escort
atasehir escort
kadikoy escort
alanya escort