TÜİSAG Telegram Kanalı Hizmetinizde !

Ülkemizdeki İSG gündemini takip edebileceğiniz Telegram kanalımız hizmete girmiştir.

>> Katılmak İçin Tıklayın <<


Anasayfa / Yasa,Tüzük,Yönetmelik / SAĞLIK BAKANLIĞI DENETİM HİZMETLERİ BAŞKANLIĞI YÖNETMELİĞİ – 03.10.2013

SAĞLIK BAKANLIĞI DENETİM HİZMETLERİ BAŞKANLIĞI YÖNETMELİĞİ – 03.10.2013

SAĞLIK BAKANLIĞI DENETİM HİZMETLERİ BAŞKANLIĞI YÖNETMELİĞİ

3 Ekim 2013  PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 28784

YÖNETMELİK

Sağlık Bakanlığından:

SAĞLIK BAKANLIĞI DENETİM HİZMETLERİ

BAŞKANLIĞI YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1  (1) Bu Yönetmelik, Denetim Hizmetleri Başkanlığının ve sağlık denetçilerinin görev, yetki ve sorumlulukları ile denetim faaliyetlerine, sağlık denetçi yardımcılarının giriş sınavına, mesleğe alınmalarına, yetiştirilmelerine, tez hazırlama ve yeterlik sınavlarına, yükselmelerine, görevlendirilmelerine ve denetime tabi kişi ve kurumların yükümlülüklerine ilişkin usul ve esasları düzenler.

Dayanak

MADDE 2  (1) Bu Yönetmelik, 11/10/2011 tarihli ve 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 16, 40 ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3  (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bağlı Kuruluş: Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu ve Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünü,

b) Bakan: Sağlık Bakanını,

c) Bakanlık: Sağlık Bakanlığını,

ç) Başkan: Denetim Hizmetleri Başkanını,

d) Başkanlık: Denetim Hizmetleri Başkanlığını,

e) Denetçi: Bakanlık sağlık başdenetçisi, sağlık denetçi ve sağlık denetçi yardımcısını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Başkanlığın Kuruluş, Bağlılık ile Görev ve Yetkileri

Kuruluş ve bağlılık

MADDE 4  (1) Denetim Hizmetleri Başkanlığı, bir Başkan ile yeteri kadar başdenetçi, denetçi ve denetçi yardımcılarından oluşur. Denetim Hizmetleri Başkanlığı Bakana bağlıdır.

(2) Denetim Hizmetleri Başkanlığının yazı, hesap, arşiv, bilgi işlem, kütüphane ve benzeri işleri Denetim Hizmetleri Başkanlığına bağlı birimlerce yürütülür.

Görev merkezi

MADDE 5  (1) Başkanlığın görev merkezi Ankaradır. Bu merkez, denetçilerin ve birimlerin personelinin de görev merkezidir.

(2) Başkanlık, gerektiğinde Bakanın onayı ile Ankara dışında da görev merkezleri tesis edebilir veya aynı yolla kaldırabilir. Bu çalışma merkezlerinde, verilen talimatların yerine getirilmesi, büro hizmetlerinin yürütülmesi, denetçilerin büroyla ilişkilerinin düzenlenmesi konularında o merkezdeki kıdemli denetçilerden biri Başkanlığın teklifiüzerine Bakanın onayı ile görevlendirilir.

Başkanlığın görev ve yetkileri

MADDE 6  (1) Başkanlık, Bakanın veya yetkili kılması üzerine Müsteşarın emri veya onayı ile Bakan adına aşağıdaki görevleri yapar:

a) Bakanlığın görev alanına giren konularda, denetim ve rehberliğe ilişkin yöntem ve teknikleri geliştirmek, denetim alanındaki standart ve ilkelerin oluşturulmasını sağlamak, denetim rehberleri hazırlamak, denetimlerin etkinliğini ve verimliliğini artırıcı tedbirler almak.

b) Bakanlık teşkilatının, gerektiğinde bağlı kuruluşların ve denetime tabi diğer kurum ve kuruluşların, düzenlilik, sistem, performans, risk odaklı ve bilgi teknolojileri denetimleri ile performans ölçümlerini, değerlendirmelerini ve analizlerini yapmak.

c) Bakanlığın denetimine tabi tüm kamu/özel sağlık kurum ve kuruluşlarının, sağlıkla ilgili diğer kuruluşların ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının ilgili mevzuat, plan ve program çerçevesinde denetimini yapmak.

ç) Bakanlık teşkilatının, bağlı kuruluşların, denetime tabi kurum ve kuruluşlar ile personelinin her türlü iş ve işlemleri hakkında denetim, inceleme ve soruşturma yapmak.

d) Sağlık politikalarının amaçlarına ulaşmasını sağlamak ve sağlık hizmetlerinin mevzuata, plan ve programa uygun olarak sürdürülmesini sağlamak amacıyla, denetlediği kurum ve kuruluşlar ile gerçek ve tüzel kişilere ilişkin gerekli önerileri hazırlamak ve Bakanlığa sunmak.

e) Bakan tarafından verilen benzer görevleri yapmak.

Başkanın atanması, görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE 7  (1) Başkan, atama tarihi itibariyle Bakanlıkta en az on yıl denetçilik yapmış başdenetçiler arasından atanır. 20 nci maddenin birinci fıkrasının (b) bendindeki öğrenim şartını haiz olmak kaydıyla bakanlıklarda denetim hizmetleri ile ilgili görevlerde en az oniki yıl hizmeti bulunanlar ile Genel Müdürlük, dengi veya üstü görevleri yapmış olanlar arasından Başkanlığa atama yapılabilir. Başkan, başdenetçi sıfat ve yetkilerini haizdir.

(2) Başkanın görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

a) Başkanlığı yönetmek, çalışmaları düzenlemek ve denetlemek.

b) Denetim ve soruşturmalara ilişkin onayları Bakana sunmak.

c) Denetçileri görevlendirmek, denetçi ve denetçi yardımcılarının çalışmalarını, iş verimlerini, görevine olan ilgilerini, meslek ilke ve etiğine göre hareket edip etmediklerini izlemek, gerekli gördüğü zamanlarda bu çalışmalarıyerinde denetlemek.

ç) Denetçilerden gelen raporları incelemek, eksikliklerin giderilmesi ile yanlışlıkların düzeltilmesini, bilahare işleme konulmasını sağlamak ve ilgili birimlere göndermek.

d) Denetçilerden gelen raporlarda yer alan konularla ilgili eksik inceleme bulunmamakla birlikte, tespit edilen hususlarla ilgili değerlendirme ve önerilerin uyumlu olmadığı, yaptırılacak yeni bir incelemenin ise zaman ve insan kaynağı israfına neden olabileceği durumlarda; raporlar ve eklerinde yer alan tespit ve bilgiler doğrultusunda mevzuata uygun işlem önerisinde bulunulmasını sağlamak üzere başkanlık görüşü oluşturmak.

e) Denetim, inceleme ve soruşturma sonuçlarına göre yapılacak işlemler ve alınacak önlemler için Bakanlığaönerilerde bulunmak.

f) Bakanın gerekli gördüğü hallerde bizzat denetleme, inceleme, araştırma, ön inceleme ve disiplin soruşturmasıyapmak.

g) 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41 inci maddesi hükmüuyarınca faaliyet raporunu hazırlamak.

ğ) İnceleme yapmak ve mesleki bilgilerini geliştirmek amacıyla dış ülkelere gönderilecek denetçileri ilgili mevzuatta belirtilen esaslara göre belirlemek.

h) Denetçi yardımcılarının işe alınması ve denetçi yardımcılığı döneminde yetişmelerini sağlayıcı tedbirler almak.

ı) Denetçi yardımcılığı giriş sınavı ile yeterlik sınavının yapılmasını ve yürütülmesini sağlamak.

i) Uygulamada, denetçiler arasında mevzuatın farklı yorumlandığı hallerde, bu farklılığın giderilmesi için görüşve uygulama birliğini sağlamak.

j) Görev alanına giren konularda, uygulamalarda ortaya çıkan mevzuat yetersizliği ve aksaklıklarla ilgili hususlarda inceleme ve araştırma yaptırarak, alınması gereken yasal ve idari tedbirler konusunda teklifte bulunmak.

k) Başkanlığın tüm faaliyet alanına ilişkin uygulama birliğinin sağlanmasına yönelik rehber ve talimatların hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak.

l) Gerektiğinde Başkanlığın iç işleyişine ilişkin genelge veya talimat çıkarmak.

m) Bakan tarafından verilecek görevler ile mevzuatta öngörülen diğer görevleri yapmak.

(3) Başkan, Başkanlığın görevlerinin yerine getirilmesinden, yürürlükteki mevzuat

çerçevesinde Bakana karşı sorumludur.

Başkana yardım

MADDE 8  (1) Başkana yardımcı olmak üzere Bakan onayı ile denetçiler arasından yeterli sayıda başkan yardımcısı görevlendirilir.

(2) Başkan yardımcıları, denetçi sıfat ve yetkilerini haiz olup, Başkanın görevlendirmesi doğrultusunda iş ve işlemlerin yürütülmesini sağlarlar.

Başkana vekâlet

MADDE 9  (1) Başkanın yıllık izin, mazeret izni, hastalık izni, yurt içi ve yurt dışı görevlendirme gibi nedenlerle geçici olarak görevden ayrılması halinde Başkanlığa atanma şartlarını taşıyan başdenetçilerden biri, Bakan tarafından Başkan vekili olarak görevlendirilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Denetçilerin Görev, Yetki ve Sorumlulukları, Çalışma Usul ve Esasları ile Yasaklar

Denetçilerin görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE 10  (1) Denetçilerin görev, yetki ve sorumlulukları aşağıda gösterilmiştir:

a) Denetimi altındaki kişi, kurum ve kuruluşların mevzuata göre her türlü faaliyet, hesap ve işlemlerinin denetim, inceleme, soruşturma ile ön incelemesini yapmak.

b) Denetimini yaptıkları işlerde, yanlış ve eksiklikleri, mevzuata uymayan işleri tespit ederek, bunların düzeltilmesi ve tamamlanması için gerekli gördükleri hususları Bakanlığa bildirmek.

c) Görevlerini yaparken bizzat öğrenmiş oldukları ve görev emri dışında kalan yolsuzluk ve usulsüzlükler için, gecikmeden hadiseye el koyabilmek üzere, durumu hemen Bakanlığa bildirmek, gecikmesinde zarar umulan ve delillerin kaybına meydan verebilecek hallerde delilleri toplamak.

ç) Bakanlık ve bağlı kuruluşların personelinin, 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu kapsamına giren eylemlerine ilişkin olarak, bu Kanun ile belirlenen iş ve işlemleri gerçekleştirmek.

d) Bakanlığı ve bağlı kuruluşları ilgilendiren konularda yurt içinde ve yurt dışında incelemeler yapmak, görevlendirildikleri komisyon, kurs, seminer, sempozyum ve toplantılara katılmak ve sonuçlarını Başkanlığa bildirmek.

e) Refakatlerindeki denetçi yardımcılarının meslekte yetişmesini sağlamak, yetiştirme dönemi sonunda değerlendirmelerini Başkanlığa intikal ettirmek.

f) Kendilerine verilen görevleri işin kapsamı ile uyumlu sürede ve eksiksiz olarak tamamlamak.

g) Denetim görevlilerine ilişkin; tarafsızlık ve nesnellik, eşitlik, dürüstlük, gizlilik, çıkar çatışmasından kaçınma, nezaket, saygı, yetkinlik ve mesleki özen gibi etik davranış ilkelerine uymak.

ğ) Başkan tarafından verilen benzeri nitelikteki diğer görevleri yapmak.

(2) Bakanlık denetçileri görevlerine ilişkin hususlar için bulundukları mahaldeki resmi ve özel bütün gerçek ve tüzel kişilerle, Bakanlık ve bağlı kuruluşlarla doğrudan, diğer bakanlıklarla Başkanlık aracılığı ile yazışma yaparlar. Ancak, Bakanlık merkez teşkilatından hukuki veya teknik görüş talebine ilişkin yazışmaları Başkanlık kanalıyla yaparlar.

(3) Denetim, inceleme ve soruşturma esnasında, inceleme ve değerlendirilmesi uzmanlık bilgi ve tecrübesini gerektiren konuların varlığı halinde, denetçi tarafından konu, uzman kurum veya kişilere incelettirilir.

(4) Denetçi yardımcılarının bu yetkileri kullanabilmeleri ya da bağımsız olarak görev yapabilmeleri, iki yıllık bir yetişme süresinin sonunda, kendilerine yetki verilmesiyle mümkündür.

(5) Denetçiler yaptıkları çalışmalar ve hazırladıkları raporlardan yürürlükteki mevzuat çerçevesinde sorumludurlar.

(6) Denetçiler, Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı içinde ve dışında yaptıkları denetim, inceleme, araştırma, ön inceleme ve disiplin soruşturması faaliyetlerinde, Bakanlığın daha iyi hizmet vermesine, başta insan kaynağı olmaküzere kaynakların etkin ve verimli kullanılmasına, yolsuzluk ve usulsüzlüklerin önlenmesine yönelik çözümler veöneriler getirir.

(7) Denetçiler; rehberlik anlayışına dayanan eğitici, doğru işler için teşvik edici ve güven arttırıcı, verimli, ekonomik, usulsüz iş ve işlemlerin önlenmesi için caydırıcı ve etkin bir denetim sistemini uygular, hata arayan ve sadece tenkit eden statik denetim sistemini reddeder.

Görevden uzaklaştırma

MADDE 11  (1) Denetçiler, haklarında soruşturma yaptıkları memurların görevlerinden uzaklaştırılmasını, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 137 nci maddesinde belirtilen hususlar göz önünde bulundurularak, 138 inci maddesinde belirtilen yetkili mercilerden talep edebilirler.

Görevlendirme

MADDE 12  (1) Denetçiler; Bakanın emri veya onayı üzerine soruşturma ve diğer görevleri yaparlar. Denetim, inceleme ve araştırma görevleri Bakanın verdiği yetki çerçevesinde Başkanın emri ile ifa edilir.

Müşterek çalışmalar

MADDE 13  (1) Denetim, inceleme ve soruşturmaların birden fazla denetçi tarafından yapılması halinde kıdemli denetçiler çalışmaları organize eder. Kıdemli denetçiler, çalışmaların seyri hakkında Başkanlığa özet bilgi veyaön rapor verirler. Ayrıca, işlerin süresinde bitirilmesini sağlayacak önlemleri alırlar.

İşlerin devri ve geri bırakılması

MADDE 14  (1) Denetçiler, zorunlu ve istisnai haller dışında kendilerine verilen işleri ara vermeden bizzat yapıp bitirirler. Süresinde tamamlanamayacağı anlaşılan işler hakkında Başkanlığa zamanında bilgi verip, alacaklarıtalimata göre hareket ederler. Denetçilere verilen işin devredilmemesi asıldır. Ancak, geri bırakma ve devir zorunluluğu doğarsa, denetçiler ellerindeki işleri, Bakan veya Başkanın yazılı emri veya müsaadesi ile başka bir denetçiye devredebilirler.

(2) Devredilecek işler için devri yapacak olan denetçi bir devir notu hazırlar. Hazırlanacak olan devir notuna; devredilen işin ne olduğu, işin hangi kısmının ne dereceye kadar incelendiği, iş hakkında ne gibi görüş veya kanaate varıldığı ve o işin özelliğine göre bundan sonraki en uygun inceleme ve soruşturma şeklinin ne olması gerekeceği hakkındaki düşüncelerini yazar ve Başkanlığa teslim eder.

(3) Devredilen işe ait bütün belgeler, sıra numarası altında gösterilen dizi pusulası ile birlikte, işi devralan denetçiye elektronik ortamda verilir. Durum bir yazı ile de devreden denetçi tarafından Başkanlığa bildirilir.

Yasaklar

MADDE 15  (1) Denetçiler, görevlerini yerine getirirken;

a) Gidecekleri yer ve yapacakları işlerle, görevleri nedeniyle edindikleri gizli bilgi ve belgeleri açıklamaları,

b) Denetim, inceleme ve soruşturmayla görevli bulundukları sırada, bu işlerle ilgili kimselere konuk olmaları, bunların hizmet ve ikramlarını kabul etmeleri, bunlarla alışveriş yapmaları, borç alıp vermeleri,

c) Mesleğin gerektirdiği saygınlık ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulunmaları,

ç) Denetime tabi olanların icra işlerine müdahale etmeleri,

d) Evrak, defter ve kayıtlar üzerine şerh, ilave ve düzeltme yapmaları,

yasaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Denetçiliğe Giriş ve Sınavlar

Denetçiliğe giriş

MADDE 16  (1) Bakanlık denetçiliğine, denetçi yardımcısı olarak girilir.

(2) Denetçi yardımcılığına atanabilmek için yapılacak giriş sınavını kazanmak şarttır. Denetçi yardımcılığı girişsınavının yapılmasına Başkanın teklifi ve Bakan onayı ile karar verilir.

Denetçi yardımcılığı giriş sınavı komisyonu

MADDE 17  (1) Denetçi yardımcılığı giriş sınavı; Denetçiler arasından Başkanın teklifi ve Bakanın onayı ile görevlendirilen beş kişilik sınav komisyonu tarafından yapılır. Zorunlu sebeplerden dolayı görev yapamayacak asilüyelerin yerine geçmek üzere, yine aynı usulle dört yedek üye tespit edilir.

(2) Komisyon üye tamsayısıyla toplanır ve oy çokluğuyla karar alır.

(3) Komisyon üyeleri kendilerinin, boşanmış olsalar dahi eşlerinin, ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve kayın hısımlarının veya evlatlıklarının katıldığı sınavlarda görev alamazlar.

Denetçi yardımcılığı giriş sınavınışekli ve yeri

MADDE 18  (1) Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış KPSS’den, giriş sınavının ilanında belirtilen puan türlerine göre asgari puanı almış olanlar Bakanlıkça yapılacak denetçi yardımcılığı giriş sınavına katılabilirler. Yazılı sınava katılacakların sayısı, atama yapılacak kadro sayısının 20 katından fazla olamaz. KPSS puanıen yüksek adaydan başlamak üzere yapılan sıralama sonucunda son sıradaki aday ile eşit puana sahip diğer adaylar da sınava çağrılır. Giriş sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamadan oluşur.

(2) Yazılı sınav, Bakanlıkça yapılır. Bu sınavda başarı gösterenler sözlü sınava çağrılır. Sözlü sınava, yazılısınavda başarılı olan adaylardan alınacak denetçi yardımcısı kadrosunun dört katına kadar aday, başarı sırasına göreçağrılabilir. Her iki sınavda başarı gösterenler giriş sınavını başarmış sayılırlar. Yazılı ve sözlü sınavlar Ankara’da yapılır.

Denetçi yardımcılığı giriş sınavının ilanı

MADDE 19  (1) Sınavın şekli, yeri ve zamanı, müracaat tarihi ve yeri, sınava katılma şartları, atama yapılacak kadro ve sınava alınacak aday sayısı, sınav konuları, istenilecek belgelere ilişkin bilgiler ile diğer hususlar giriş sınavıtarihinden en az otuz gün önce Resmî Gazete’de ve Türkiye genelinde yayımlanan tirajı en yüksek ilk beş gazetenin en az birinde ilan edilmek suretiyle adaylara duyurulur. Sınav ilanı Bakanlığın internet sitesinde de yayımlanır.

(2) Adayların son müracaat tarihi ve kayıt süresi, yazılı sınav tarihinden en çok 20 gün öncesine kadar devam edecek şekilde tespit olunur.

Denetçi yardımcılığı giriş sınavına başvuru şartları

MADDE 20  (1) Denetçi yardımcılığı giriş sınavına katılabilmek için aşağıda gösterilen nitelikleri taşımak gerekir:

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak.

b) Bakanlığın kadro ve ihtiyaç durumuna göre;

1) İktisadi ve idari bilimler, siyasal bilgiler, hukuk, iktisat ve işletme fakültelerinden veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilmiş yurtiçi ve yurtdışındaki öğretim kurumlarından,

2) Tıp, diş hekimliği, eczacılık, sağlık bilimleri ve mühendislik fakülteleri ile fen-edebiyat fakültelerinin biyoloji, kimya, moleküler biyoloji ve genetik bölümlerinden veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilmiş yurtiçi ve yurtdışındaki öğretim kurumlarından,

mezun olmak.

c) Yazılı sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak.

ç) Adli sicili yönünden denetçiliğe engel hali bulunmamak.

d) Sağlık durumu bakımından yurdun her yerinde görev ve yolculuk yapmaya elverişli olmak.

Başvuruda istenecek belgeler ve başvuru şekli

MADDE 21  (1) Denetçi yardımcılığı giriş sınavına girmek isteyen adaylar;

a) Sınav başvuru formu,

b) KPSS belgesi,

c) İki adet fotoğraf,

ç) Yüksek öğrenim diploması veya bitirme belgesi,

ile Başkanlığa müracaat ederler.

(2) Postadaki gecikmeler nedeniyle ve ilanda belirtilen süre içerisinde yapılmayan başvurular değerlendirmeye alınmaz.

(3) Sınav başvuru formu, adayın T.C. kimlik numarasını, sağlıkla ilgili olarak görevini devamlı yapmaya engel bir durumu olmadığını, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesine göre adli sicil yönünden memuriyete engel bir halin bulunmadığını, erkek adayların askerlikle ilişiği olmadığını form üzerinde işaretleyerek beyan edeceğişekilde düzenlenir. Sınava başvuru sırasında istenen belgelerin fotokopileri çekilip aslına uygunluğu görevli tarafından kontrol edildikten sonra söz konusu belgeler ilgililere iade edilir.

Başvuruların incelenmesi ve adayların sınava kabulü

MADDE 22  (1) Sınav öncesinde oluşturulacak bir sınav hazırlık komisyonu marifetiyle, süresinde yapılan başvurular incelenerek adaylarda aranan şartların mevcut olup olmadığı tespit edilir ve yarışma sınavına katılmaya hak kazananlar Bakanlık internet sayfasında ilan edilir.

(2) Yazılı sınava girme hakkı kazanan adaylara fotoğraflı sınav giriş belgesi verilir. Sınav giriş belgesinde kimlik bilgileri, sınav yeri, tarihi ve saati yer alır. Sınav giriş belgesi olmayan adaylar sınava katılamaz.

(3) Yazılı sınava katılacakların listesine, isim listesinin ilanından itibaren beş gün içinde itiraz edilebilir. Yapılan itirazlar sınav hazırlık komisyonunca itiraz tarihinden itibaren en geç beş gün içerisinde sonuçlandırılır. Bu süre, incelemenin zorunlu kılması halinde en fazla on güne kadar uzatılabilir.

(4) Başvurusu kabul edilip, isimleri sınava katılabilecekler arasında yer alanlardan, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler sınava alınmaz, sınava girmiş olanların sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemez ve haklarında 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur. Bu şekilde yanıltıcı beyanda bulunanlar kamu görevlisi ise durumları çalıştıkları kurumlara bildirilir.

(5) Başvuru şartlarını haiz olmayanların başvuru ile ilgili belgeleri talepleri halinde, kendilerine elden iade edilir.

Denetçi yardımcılığı yazılı sınav konuları

MADDE 23  (1) Denetçi yardımcılığı giriş sınavı, ikinci ve üçüncü fıkralardaki konulardan seçilmek suretiyle ve yürürlükteki mevzuat hükümleri esas alınarak yapılır.

(2) 20 nci maddenin birinci fıkrasının (b) bendinin (1) numaralı alt bendinde belirtilen fakültelerden mezun olanlar için yazılı sınav konuları şunlardır:

a) Hukuk;

1) Anayasa hukuku (genel esaslar),

2) İdare hukukunun genel esasları, idari yargı, idari teşkilat,

3) Ceza hukuku (genel esaslar ve memur suçları),

4) Medeni hukuk (genel esaslar ve ayni haklar),

5) Borçlar hukuku (genel esaslar),

6) Ticaret hukuku (genel esaslar),

7) Ceza muhakemeleri usulü hukuku (genel esaslar).

b) İktisat;

1) İktisat teorisi (mikro iktisat, makro iktisat),

2) İktisadi düşünceler ve doktrinler tarihi,

3) Para, banka, kredi ve konjonktür,

4) Uluslararası iktisadi ilişkiler ve teşekküller,

5) İşletme iktisadı,

6) Güncel ekonomik sorunlar.

c) Maliye;

1) Genel maliye teorisi ve maliye politikaları,

2) Kamu giderleri,

3) Bütçe.

ç) Muhasebe;

1) Genel muhasebe,

2) Bilanço analizi ve teknikleri,

3) Ticari hesap.

d) Kompozisyon (genel, güncel ve sosyo-ekonomik konular).

e) Yabancı dil;

1) İngilizce,

2) Fransızca,

3) Almanca,

dillerinden birisi.

(3) 20 nci maddenin birinci fıkrasının (b) bendinin (2) numaralı alt bendinde belirtilen fakültelerden mezun olanlar için yazılı sınav konuları şunlardır:

a) Mezun olunan bölümlerin müfredatı dikkate alınarak belirlenen alan bilgisi konuları.

b) Kompozisyon (genel, güncel ve sosyo-ekonomik konular).

c) Yabancı dil;

1) İngilizce,

2) Fransızca,

3) Almanca,

dillerinden birisi.

Denetçi yardımcılığı yazılı sınavının yapılma şekli

MADDE 24  (1) Yazılı sınav soruları ve her soruya verilecek puanlar ile cevapları veya cevap anahtarları ve sınav süreleri, sınav komisyonunca tespit edilir. Hazırlanan sınav soruları ve cevapları veya cevap anahtarları sınav komisyonu üyeleri tarafından imzalanarak mühürlü zarf içinde sınav komisyonu başkanına teslim edilir. Yazılı sınav sorularının puanları ve sınavın süresi soru kâğıtlarında belirtilir.

(2) Çoğaltılan soru kâğıtları, zarflar içerisine konularak mühürlenmek suretiyle kapatılıp muhafaza edilir ve sınav salonunda adayların huzurunda açılır.

(3) Yazılı sınavda, Başkanlık tarafından görevlendirilen denetçiler gözlemcilik yaparlar. Sınava başlamadan önce, sınava girenlerin isimleri bir tutanakla tespit edilir, sonra soru zarflarının sağlam, kapalı ve mühürlü olduğu hususunda da ayrı bir tutanak düzenlenir. Zarflar açılarak soru kâğıtları sınava gireceklere dağıtılır.

(4) Sınavda, önceden mühürlenmiş cevap kâğıtları kullanılır. Sınav kağıtlarının özel bölümü dışındaki yerlere ad, soyad ya da kimliği belirtecek herhangi bir işaret konulamaz. Aksi takdirde sınav kağıdı iptal edilir. Adaylar tarafından cevaplanan sınav kağıdının özel bölümleri kapatılıp yapıştırılarak gözlemcilere teslim edilir.

(5) Yazılı sınav sona erdikten sonra, sınava girenlerin adı, soyadı, teslim ettiği kağıt adedi, sınavın başlama ve bitiş saati ile ilgili olabilecek sair hususlar, sınavın sonucuna ilişkin düzenlenen tutanağa alınır.

(6) Sınav sonunda; toplanan sınav kâğıtları ve tutanaklar, zarf içine konularak kapatılıp mühürlendikten sonra sınav komisyonu başkanına teslim edilir.

Denetçi yardımcılığı yazılı sınav notlarının değerlendirilmesi

MADDE 25  (1) Denetçi yardımcılığı giriş sınavında her konu grubu için tam not 100’dür. Yazılı sınavıbaşarmış sayılmak için yabancı dil dahil her konu grubu için alınan notun 50’den ve konu gruplarının aritmetik ortalamasının da 70’den aşağı olmaması gerekir.

(2) Sınav kağıtları, sınav komisyonu tarafından ayrı ayrı veya birlikte kapalı bölümleri açılmadan değerlendirilir.

(3) Sınav kağıtlarındaki cevaplarla, cevap anahtarlarının karşılaştırılması sonucu verilen notlar sınav kağıdınınüst kısmına yazılır. Tüm kağıtlar değerlendirildikten sonra, sınav komisyonu üyeleri tarafından kapalı olan kimlik bölümü açılarak, en yüksek notlardan başlamak üzere başarı sırasını gösterir bir tutanak düzenlenir. Notların eşitliği halinde yabancı dil notu yüksek olana öncelik tanınır.

(4) Yazılı sınavda başarı göstererek sözlü sınava girecek olanların listesi Başkanlık binasında asılır ve Sağlık Bakanlığının internet sitesinde ilan edilir. Ayrıca sınavda başarılı olan adaylara sonuç, yazı ile de bildirilir.

Denetçi yardımcılığı sözlü sınavı

MADDE 26  (1) Sözlü sınavın yapılacağı yer, tarih ve saat belirtilmek suretiyle Sağlık Bakanlığı internet sitesinde ilan edilir.

(2) Sözlü sınavda aday;

a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel yetenek ve genel kültürü,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

yönlerinden değerlendirmeye tabi tutulur.

(3) Adaylar, komisyon tarafından ikinci fıkranın (a) bendi için 50 puan, (b) ila (e) bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için 10’ar puan üzerinden değerlendirilir ve verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Sözlü sınavda başarılısayılmak için, komisyon başkan ve üyelerinin 100 tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 olması şarttır.

Denetçi yardımcılığına giriş sınavı değerlendirilmesi ve sonuçlarının ilanı

MADDE 27  (1) Denetçi yardımcılığı sınavını başarmış sayılmak için giriş sınav notunun 70’den az olmamasıgerekir. Giriş sınavı notu, yazılı sınav notu ile sözlü sınav notu toplamının ortalaması alınarak bulunur.

(2) Giriş sınavı notunun eşitliği halinde; sırasıyla yazılı sınav notu, yabancı dil notu ve KPSS puanı yüksek olan aday öncelik kazanır. Sınav sonuçları Başkanlığın internet sitesinde ilan edilir, ayrıca asil ve yedek listede yer alan adaylara tebligat yapılır. Asıl adaylardan atama için gelmeyen veya ataması yapılıp da göreve başlamayan adayların ya da göreve başlayıp da herhangi bir sebeple görevden ayrılanların yerine sınav sonuçlarının ilanından itibaren altı ay içerisinde yedek adaylar başarı sırasına göre çağrılır. Atama için gelmeyen veya ataması yapılıp da göreve başlamayan adaylar için sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmaz.

Sınav sonuçlarına itiraz

MADDE 28  (1) Yazılı ve sözlü sınav sonuçlarına itiraz, sınav sonuçlarının ilanı gününden başlamak üzere 5 işgünü içerisinde Başkanlığa yapılır. Başkanlık 10 iş günü içerisinde itiraza cevap verir.

Denetçi yardımcılığına atanma için müracaat

MADDE 29  (1) Sınavı kazanan adaylara Başkanlık tarafından gerekli tebligat yapılır. Kazanan aday, tebliğtarihinden itibaren 15 gün içinde Başkanlığa müracaat etmediği takdirde hakkını kaybeder.

Denetçi yardımcılığına atanma

MADDE 30  (1) Aynı giriş sınavında başarı gösterenlerin denetçi yardımcılığına atanmaları sınavdaki başarısırasına göre yapılır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Denetçi Yardımcılarının Yetiştirilmesi ve Tez Süreci

Denetçi yardımcılarının yetiştirilmesi

MADDE 31  (1) Denetçi yardımcılığı süresi en az üç yıldır.

(2) Denetçi yardımcıları, 21/2/1983 tarihli ve 83/6061 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Genel Yönetmelik ile bu Yönetmelikte belirtilen esaslar dâhilinde eğitim ve staja tabi tutulurlar.

(3) Denetçi yardımcısı olarak atananlar, denetçiliğin gerektirdiği bilgi, beceri ve etik değerleri kazanmalarıamacıyla gerekli teorik ve pratik eğitimlerden geçirilir. Bu eğitimler, Başkanlıkça belirlenir. Bu süreçte;

a) Bakanlığın teşkilat yapısı, görevleri ve çalışma düzeni hakkında bilgi ve tecrübe kazanmaya,

b) Bakanlık görev alanına giren konulara ilişkin mevzuata ve bu mevzuatın uygulanmasına ilişkin bilgi ve becerileri kazanmaya,

c) Yazışma, rapor yazma, inceleme ve araştırma teknikleri konularında gerekli bilgi ve yeteneği kazanmaya,

ç) Yabancı dil bilgisini geliştirmeye,

d) Bakanlık çalışma alanıyla ilgili olarak, ulusal ve uluslararası konferans, seminer ve eğitim programlarına katılım ve temsil kabiliyetini geliştirmeye,

e) Yetki alanına giren yürürlükteki mevzuat ile denetim, inceleme ve soruşturma konularında tecrübe ve ihtisas sahibi olmalarını sağlamaya,

f) Denetim kültürünü ve rehberlik anlayışını geliştirmeye,

g) Temel yazılı ve sözlü iletişim becerileri ile analitik düşünme alışkanlığı kazandırmaya,

ğ) Çalışma disiplini ve ekip çalışması alışkanlığı kazandırmaya,

h) Bilimsel çalışma ve teknolojinin getirdiği yeniliklerden yararlanma alışkanlığını kazandırmaya,

ı) Bakanlık stratejik planında yer alan amaç ve hedefler konusunda bilgi sahibi olmalarını sağlamaya,

yönelik çalışmalarda bulunurlar.

(4) Denetçi yardımcıları, hazırlanacak bir program çerçevesinde uygulamayı yerinde görmek bakımından uygun görülen Bakanlık hizmet biriminde doksan günü geçmemek üzere rotasyona tabi tutulabilirler.

(5) Denetçi yardımcıları, 9 aylık süreler halinde ve 2 ayrı denetçi refakatinde denetim, inceleme ve soruşturma usulleri hakkında bilgi ve deneyimlerini geliştirme ve müstakil olarak görev yapabilecek duruma gelmelerini sağlamaküzere pratik eğitim alırlar. Denetçi yardımcıları belirtilen süre içerisinde refakatinde bulundukları denetçinin denetim ve gözetimi altındadır. Kendilerine verilen görevleri, denetçinin talimatına göre yerine getirirler.

Tez jürisi ve görevleri

MADDE 32  (1) Tez jürisi, tez konularının belirlenme tarihinden en az otuz gün önce oluşturulur.

(2) Tez jürisi, Başkanın onayı ile denetçiler arasından seçilen biri jüri başkanı olmak üzere beş üyeden oluşur. Ayrıca, aynı vasıfları haiz 5 yedek üye de belirlenir. Başkanlıkça uygun görülmesi halinde öğretim üyeleri de tez jürisiüyesi olarak görevlendirilebilir. Ancak bu şekilde görevlendirilecek üye sayısı ikiyi geçemez.

(3) Tez jürisi; önerilen tez konuları hakkında görüş bildirir ve tezleri değerlendirir.

Tez konusunun belirlenmesi

MADDE 33  (1) Tez konuları, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile işbirliği içerisinde Bakanlığın ihtiyaçlarına göre Başkanlıkça belirlenir. Oluşturulan tez konuları listesi tez jürisine bildirilir. Tez jürisi bu liste içerisinden öncelikli konuları, denetçi yardımcılarına tebliğ edilmek üzere Başkanlığa gönderir.

(2) Denetçi yardımcıları bu listede yer alan tez konuları arasından tercih sırasına göre üç tez konusunu aylıksız izin ile toplamı üç ayı aşan hastalık ve refakat izinleri hariç iki yıllık hizmetinin bitiminden itibaren bir ay içinde seçip Başkanlığa bildirirler. Denetçi yardımcılarına öncelikli konular tebliğ edilmesi durumunda, denetçi yardımcılarının tez konusu tercihlerini bu konular arasından belirlemeleri esastır.

(3) Denetçi yardımcılarının belirledikleri tez konuları, tez jürisinin onayına sunulur. Tez jürisi, üç tez konusundan bir tanesini veya gerekli görülen hallerde başka bir tez konusunu denetçi yardımcısının hazırlayacağı tez olarak belirleyebilir.

(4) Tez jürisi, denetçi yardımcısının hazırlayacağı tezi belirledikten sonra, her denetçi yardımcısına denetçi yardımcısının teklifi doğrultusunda veya re’sen tez danışmanı belirler. Bir öğretim üyesi veya denetçiden tez danışmanıbelirlenebileceği gibi tez konusu ile ilgili ihtisas sahibi kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personelden de tez danışmanı belirlenebilir. Uygun bulunan tez konuları ve tez danışmanları, denetçi yardımcılarına tebliğ edilmek suretiyle kesinleşir.

(5) Denetçi yardımcısına tez konusunun kesinleşmesinden itibaren on iki ay tez hazırlama süresi verilir ve verimli bir çalışma yapabilmesini sağlamak amacıyla bu sürenin son iki ayı içerisinde başka görev verilmez.

Tez hazırlanmasına ilişkin esaslar

MADDE 34  (1) Tez konusunun başka bir kurum ve kuruluşta uzmanlık, yüksek lisans, doktora tezi veya başka bir ad altında aynı şekilde incelenip savunulmamış olması zorunludur. Denetçi yardımcısının hazırlayacağı tezin kendi görüş ve değerlendirmeleri ile önerilerini içermesi ve bilimsel çalışma etiğine uygun olması gerekir.

(2) Denetçi yardımcısı, tezini tez danışmanının rehberliğinde bilimsel esaslara ve tez hazırlama kılavuzuna uygun olarak hazırlar. Tez hazırlama kılavuzu, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünce hazırlanır. Tezde savunulan fikir ve görüşlerin özgünlüğü ile sorumluluğu tezi hazırlayan denetçi yardımcısına aittir, bu görüşler Bakanlığın kurumsal görüşünü yansıtmaz.

Tezin teslimi

MADDE 35  (1) Denetçi yardımcısı, tez danışmanının değerlendirme raporunu ve tez hazırlanması için tanınan sürenin bitiminde hazırladığı tezi, elektronik ortamda ve yazılı olarak Başkanlığa sunar.

(2) Tezlerini sunmayan/sunamayan denetçi yardımcısına altı ayı aşmamak üzere ilave süre verilir.

Tezin değerlendirilmesi

MADDE 36  (1) Başkanlığa sunulan tezler beş gün içerisinde tez jürisinin asil ve yedek üyelerine gönderilir.

(2) Tez jürisi, teslim aldığı tezleri en geç iki ay içerisinde inceler ve bu sürenin bitiminden itibaren bir ay içerisinde denetçi yardımcısını tezini savunmak üzere çağırır. Tezini teslim ettiği halde, geçerli görülecek bir mazeret nedeniyle tez savunmasına girememiş olan denetçi yardımcısı için ayrı bir savunma tarihi belirlenir.

Tezin savunulması

MADDE 37  (1) Denetçi yardımcısı, belirlenen günde tezini sözlü olarak savunur ve tez jürisinin tez konusu ile ilgili sorularını cevaplandırır. Tez jürisi, tez danışmanını dinlemek üzere davet eder.

(2) Tez jürisi üyelerinin her biri, savunma toplantısının ardından teze ilişkin puanlamasını yapar. 100 tam puanüzerinden yapılacak değerlendirmede, verilen notların aritmetik ortalaması en az 70 puan olan tez, başarılı kabul edilir.

(3) Geçerli bir mazereti olmaksızın savunma toplantısına girmeyen denetçi yardımcısı başarısız tez vermişsayılır.

Tezin başarısız bulunması

MADDE 38  (1) Tezi başarılı bulunmayan denetçi yardımcılarına, başarısız olma gerekçesinin yer aldığı tez jürisi raporunu dikkate almak suretiyle, yeni bir tez hazırlaması için altı ayı aşmamak üzere süre verilir. Verilen ilave süre içinde tezlerini sunmayan veya ikinci defa hazırladıkları tezleri de kabul edilmeyenler hakkında 42 nci madde hükümleri uygulanır.

ALTINCI BÖLÜM

Yeterlik Sınavı ve Denetçiliğe Atama

Denetçi yeterlik sınav komisyonu

MADDE 39  (1) Denetçi yeterlik sınavını, 17 nci maddede belirtilen şekilde oluşturulacak sınav komisyonu yapar. Sınavlar yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre yapılır.

Yeterlik sınavı

MADDE 40  (1) Tezi kabul edilen denetçi yardımcısı, aylıksız izin ile toplamı üç ayı aşan hastalık ve refakat izinleri hariç en az üç yıl fiilen çalışması kaydıyla yeterlik sınavına girmeye hak kazanır.

(2) Yeterlik sınavı, tezin kabulünden itibaren en geç altı ay içerisinde yapılır.

(3) Yeterlik sınavı, Bakanlık görev alanına giren ve sınavdan altı ay önce ilan edilen konularda yazılı ve sözlüolarak yapılır. Sınav soruları Yeterlik Sınav Komisyonunca hazırlanır. Sınav sorularının hazırlanmasında gizliliğe riayet edilir. Yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması esas alınarak 100 puan üzerinden en az 70 puan alanlar başarılı sayılır.

(4) Yeterlik sınavında başarılı olamayanlar veya sınava girmeye hak kazandığı halde geçerli mazereti olmaksızın sınav hakkını kullanmayanlara, bir yıl içinde ikinci kez sınav hakkı verilir.

(5) İkinci sınavda da başarı gösteremeyen veya sınav hakkını kullanmayanlar hakkında 42 nci madde hükümleri uygulanır.

Yeterlik sınavında başarılı olanlar ve denetçiliğe atama

MADDE 41  (1) Yeterlik sınavında başarılı olanların denetçi kadrolarına atanabilmeleri, yardımcılık döneminde alınmış olması kaydıyla, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından asgarî (C) düzeyinde veya dil yeterliği bakımından buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye, yeterlik sınavından itibaren en geç iki yıl içinde sahip olma şartına bağlıdır.

(2) Yeterlik sınavında başarı gösteren denetçi yardımcılarının denetçi kadrolarına, yeterlik sınavı başarı sırasına göre atamaları yapılır. Yeterlik sınavı puanlarının eşitliği halinde, denetçi yardımcılığı kıdemi esas alınır.

Meslekten çıkarılma

MADDE 42  (1) Verilen ilave süre içinde tezlerini sunmayan veya ikinci defa hazırladıkları tezleri de kabul edilmeyenler, ikinci sınavda da başarı gösteremeyen veya sınav hakkını kullanmayanlar ile süresi içinde yabancı dil yeterliği şartını yerine getirmeyenler denetçi yardımcısı unvanını kaybeder ve Bakanlıkta veya bağlı kuruluşlarında durumlarına uygun memur unvanlı kadrolara atanırlar.

YEDİNCİ BÖLÜM

Denetime Tabi Olanların Yükümlülükleri

Denetime tabi olanların yükümlülükleri

MADDE 43  (1) Denetime tâbi kamu ve özel tüm sağlık kurum ve kuruluşlarının yöneticileri ve görevli memurları ile çalışanları; bütün belge, defter ve bilgileri talep edildiği takdirde ibraz etmek, para ve para hükmündeki evrakı ve ayniyatı ilk talep hâlinde göstermek, sayılmasına ve incelenmesine yardımcı olmak zorundadır. Denetçiler, görevleri sırasında kamu kurum ve kuruluşları ve kamuya yararlı dernekler ile gerçek ve tüzel kişilerden gerekli yardım, bilgi, evrak, kayıt ve belgeleri istemeye yetkili olup kanunî engel bulunmadıkça bu talebin yerine getirilmesi zorunludur.

(2) Denetime tâbi kamu ve özel tüm sağlık kurum ve kuruluşlarının yönetici ve görevli memurları ile çalışanları; denetçilerin görevlendirildikleri konularda, bilgi işlem sistemleri, raporlama araçları, internet, intranet ve benzeri ağlar ile veri tabanlarına erişimini sağlamak, elektronik, manyetik ve benzeri her türlü elektronik bilgi iletişim araç ve gereçlerindeki bilgiler ve kayıtları ilk talebinde denetçiye göstermek ve incelemesine yardımda bulunmak zorundadır.

(3) Denetim, inceleme ve soruşturmaya tabi tutulan resmi ve özel kurum ve kuruluşların yöneticileri, hizmetin gereği gibi yürütülebilmesi için gereken önlemleri almak, Denetçilere görevleri süresince uygun bir yer sağlamak ve gerekli diğer tedbirleri almak zorundadırlar.

(4) Denetime başlanan birim görevlilerine daha önceden verilmiş izinlerin kullanılması, hastalık ve benzeri zorunlu nedenler dışında, denetçinin istemi üzerine denetim sonuna kadar durdurulabilir. Denetim devam ettiği süre içinde kurum görevlilerine denetçinin bilgisi dışında izin verilemez. İznini kullanmaya başlamış olanlar, zorunluluk bulunmadıkça geri çağrılmazlar. Ancak, denetçinin gerekli gördüğü zorunlu hallerde iznini kullanmaya başlamış olan personel geri çağrılabilir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Yükselme, Kıdem ve Denetçi Güvencesi

Yükselme ve kıdem

MADDE 44  (1) Sağlık başdenetçiliğine yükselme; en az 10 yıl denetçilik yapmış olanlar arasından mesleki yetenek, liyakat, çalışmalarda gösterilen gayret, başarı, yabancı dil bilgisi, yaptığı işle ilgili yüksek lisans ve kıdem durumları değerlendirilmek suretiyle Başkanın önerisi ve Bakan onayı ile gerçekleştirilir.

(2) Sağlık denetçiliği kıdemine esas süre, denetçi yardımcılığı ile denetçilikte, denetçilik sıfat ve kadrosu muhafaza edilmek şartıyla idari görevlerde ve ücretli izinlerde geçirilen süredir. Denetçilik kıdemine esas süreleri aynıolanlar için kıdem sırası; denetçi yardımcıları açısından giriş sınavındaki, denetçiler için yeterlik sınavındaki başarıderecelerine göre tespit edilir. Başdenetçilerin kıdem sırası denetçilerden öncedir. Başdenetçiler arasındaki kıdem sırasının tespitinde, Başdenetçiliğe atanma tarihi, aynı tarihte atananlar için denetçilik kıdemi, denetçilik kıdemi aynıolanlar için yeterlik sınavındaki başarı sırası esas alınır.

(3) Başkanlık yaptıktan sonra Denetçiliğe dönenler, döneminin en kıdemlisi sayılırlar. Aynı dönemde bu durumda birden fazla denetçi varsa, bunların kıdem sırasının tespitinde denetçilik kıdemleri esas alınır.

(4) Başkanlıktan ayrılıp yeniden atananların Başkanlık dışında geçirdikleri süre denetçi kıdemlerinde dikkate alınmaz.

Mesleki eğitim

MADDE 45  (1) Denetçiler, mesleki yeteneklerinin arttırılması amacıyla yurt içinde ve gerekiyorsa yurt dışında yüksek lisans dahil eğitime tabi tutulabilirler.

(2) Denetçiler görev alanlarıyla ilgili konularda inceleme ve araştırma yapmak ve mesleki bilgilerini artırmaküzere 21/1/1974 tarihli ve 7/7756 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yetiştirilmek Amacıyla Yurt Dışına Gönderilecek Devlet Memurları Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yurt dışına gönderilebilirler.

Mesleki güvence

MADDE 46  (1) Denetçiler, görevlerini Bakan adına ve doğrudan Bakana karşı sorumlu olarak bağımsız birşekilde yerine getirirler.

(2) Denetçiler kendi istekleri dışında veya denetim hizmetlerinin gerekleriyle bağdaşmayan ahlaki, mesleki veya performans yönünden yetersizlikleri ile sağlık durumu bakımından yurdun her yerinde görev ve yolculuk yapmaya elverişli olmadığı ve mesleğe girişteki şartlardan herhangi birinin kaybı tespit edilmedikçe görevden alınamaz, diğer idari görevlere atanamazlar.

(3) Yetersizlik hallerinin, yargı kararı, sağlık kurulu raporu, 3 sağlık denetçisinin düzenleyeceği inceleme ve soruşturma raporu gibi belgelerle tevsiki esastır.

(4) Denetçiler, denetçilik hakları saklı kalmak üzere, denetçinin rızası ve Bakan onayı ile Bakanlık teşkilatı idari kademelerinde geçici olarak görevlendirilebilirler.

(5) Açık olan maddi ve hukuki durumun bilerek değiştirilmesi veya başka türlü gösterilmesi veya denetçiliğin ve etik ilkelerin gereklerine uyulmaksızın rapor düzenlenip zarara yol açılması gibi haller hariç olmak üzere denetçilerin düzenledikleri raporlardaki kanaat ve teklifleri sebebiyle sorumlu tutulmamaları asıldır.

Yeniden atanma

MADDE 47  (1) Başkanlıkta denetçi unvanını kazandıktan sonra Bakanlıktan çeşitli sebeplerle ayrılanlardan denetçiliğe atanmak isteyenler, gerekli nitelikleri yitirmemiş olmaları, durumlarına uygun boş kadro bulunması ve Bakanlıkça uygun bulunması halinde yeniden atanabilirler.

DOKUZUNCU BÖLÜM

Denetim Türleri ve Denetime İlişkin Esaslar

Düzenlilik denetimi

MADDE 48  (1) Bakanlık teşkilatı ile gerektiğinde bağlı kuruluşların ve bunların denetimi altındaki kurum ve kuruluşların her türlü iş ve işlemlerinin ilgili kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer mevzuata uygunluğunun denetlenmesidir.

(2) Denetimlerde Başkanlıkça hazırlanan denetim rehberleri kullanılır. Denetimlerde suç unsuruna rastlanılmışsa, konunun incelenmesi veya soruşturulması için Başkanlık vasıtasıyla soruşturma emri talep edilir.

Performans denetimi

MADDE 49  (1) Denetçiler bir program, proje veya faaliyetin uygulanması sırasında kullanılan kaynakların verimli, etkin ve tutumlu (ekonomik) kullanılıp kullanılmadığının ortaya konulması amacıyla performans denetimleri yapar. Performans denetimi sırasında Başkanlık tarafından hazırlanan Performans Denetim Rehberi kullanılır.

Performans değerlendirmesi ve ölçülmesi

MADDE 50  (1) Denetçiler 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 41 inci maddesi çerçevesinde yöneticiler ve diğer görevliler hakkında, verilen görevlere ve belirlenen hedeflere göre performans ölçümü yapabilirler.

Risk odaklı denetim

MADDE 51  (1) Mali, idari sistem ve kontrol mekanizmalarının risk, hata ve zayıflıklarının belirlenmesi ve iyi uygulama örneklerinin yaygınlaştırılması yoluyla sistemlerin geliştirilmesi hedeflerine yönelik olarak, mevzuata uygunluk, yönetim ve davranış standartlarıyla, iç kontrollerin denetimi konularında yoğunlaşan denetim türüdür.

Bilgi teknolojileri denetimi

MADDE 52  (1) Denetlenen birimin elektronik bilgi sistemlerinin sürekliliğinin ve güvenilirliğinin değerlendirilmesidir.

Sistem denetimi

MADDE 53  (1) Denetlenen birimin faaliyetlerinin ve iç kontrol sisteminin; organizasyon yapısına katkısağlayıcı bir yaklaşımla analiz edilmesi, eksikliklerinin tespit edilmesi, kalite ve uygunluğunun araştırılması, kaynakların ve uygulanan yöntemlerin yeterliliğinin ölçülmesi suretiyle değerlendirilmesidir.

İnceleme, soruşturma ve ön inceleme

MADDE 54  (1) Denetçiler tarafından, bir konunun veya yürütülen iş ve işlemlerin mevcut bilgi ve belgelere dayanarak gerçeğe uygunluğunun ve doğruluğunun belirlenmesi ve buna bağlı olarak mevzuat çerçevesinde yapılmasıgereken işlemlerin saptanması amacıyla inceleme yürütülür. Yapılan inceleme sonucunda soruşturma açılmasınıgerektirir bir sonucun ortaya çıkması ve konuyla ilgili soruşturma yetkisi bulunmaması halinde Başkanlık vasıtasıyla Bakanlık Makamından soruşturma yetkisi talep edilir.

(2) Denetçiler tarafından kamu görevlileri ve diğer ilgililerin ceza ve disiplin hukukundan doğan sorumluluklarının saptanması amacıyla soruşturma yürütülür.

(3) Denetçiler Bakanlıkça görevlendirilmeleri halinde, memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında 4483 sayılıMemurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun gereğince ön inceleme yaparlar.

ONUNCU BÖLÜM

Raporlar

Denetim raporlarının kapsamı

MADDE 55 (1) Raporlar esas itibariyle somut verilere dayanılarak, objektif değerlendirmeleri içerecek şekilde, hizmetin hukuka uygunluk ile ekonomiklik, etkinlik ve verimlilik içinde yürütülüp yürütülmediğinin tespiti, değerlendirilmesi ve önerileri kapsayacak biçimde düzenlenir.

(2) Önemli olmayan eksiklikler ve yanlışlıklar için görevlilere sözlü açıklamalar yapmakla yetinilebilir. Gerektiğinde denetim sırasında bunların giderilmesi sağlanır.

(3) Denetim sırasında inceleme, ön inceleme, araştırma ve disiplin soruşturması konusu yapılan hususlar raporda ayrıca belirtilir.

Rapor çeşitleri

MADDE 56  (1) Denetçiler, çalışmalarının neticesinde işin özelliğine göre;

a) Düzenlilik denetimi raporu,

b) Performans denetimi raporu,

c) Performans ölçüm raporu,

ç) İnceleme raporu,

d) Disiplin soruşturma raporu,

e) Tazmin raporu,

f) Suç duyurusu raporu,

g) Tevdi raporu,

ğ) Ön inceleme raporu,

h) Araştırma raporu,

ı) Risk denetimi raporu,

i) Bilgi teknolojileri denetimi raporu,

j) Sistem denetimi raporu,

düzenlerler.

(2) Raporlar, işin tamamlanmasından itibaren en geç 15 gün içerisinde sunulur.

(3) Raporların açık, anlaşılır, yazım kurallarına uygun olması ve objektif delillere dayandırılması gerekir.

Düzenlilik denetimi raporu

MADDE 57  (1) Düzenlilik denetimi raporlarında denetlenen kurum, kuruluş ve firmaların denetim rehberlerinde ve kılavuzlarında belirtilen kriterlere uyumları kısaca değerlendirilir. Denetim onayında kurum verimlilik ve hizmet göstergelerinin değerlendirilmesi istenmişse bu hususlar ayrıca değerlendirilir.

(2) Ülke genelindeki kurum/kuruluşlarda sistem ve işleyiş yönünden aksayan ortak noktaların tespiti amacıyla, Başkanlığa sunulan düzenlilik denetim raporları ve ekleri değerlendirilerek toplu sonuçlar çıkarılır. Hazırlanan ortak değerlendirme raporları denetim raporlarıyla birlikte ilgili kurum ve birimlere gönderilir.

Performans denetimi raporu

MADDE 58  (1) Performans denetimi raporu, bir program, proje veya faaliyetin uygulanması sırasında kullanılan kaynakların verimli, etkin ve tutumlu (ekonomik) kullanılıp kullanılmadığının denetlenmesi sonucu düzenlenen rapordur.

Performans ölçümü raporu

MADDE 59  (1) 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 41 inci maddesi çerçevesinde performans değerlendirmesi yapacak yöneticilere sunulmak üzere, ilgili personel hakkında yapılan performans ölçümü sonucunda düzenlenen rapordur.

İnceleme raporu

MADDE 60  (1) İnceleme raporları, şikayet ve ihbarlar üzerine yapılan inceleme sonucunda cezai takibatıgerektirir hal görülmediği takdirde yapılacak işleme esas görüşlerin; yürürlükteki mevzuatın uygulanmasında görülen noksanlıklar ve bunların düzeltilme yolları ile yeniden konulması gereken hüküm ve usuller hakkında görüş ve tekliflerin bildirilmesi maksadıyla düzenlenir. Denetçiler, bu raporları verilen görev gereği olarak düzenlerler.

Disiplin soruşturma raporu

MADDE 61  (1) Disiplin soruşturma raporları verilen soruşturma onayına istinaden, disiplin suçu niteliğindeki tutum ve eylemlere ilişkin olarak düzenlenir.

Tazmin raporu

MADDE 62  (1) Tazmin raporu, inceleme sonucu tespit edilen zararların tazmini amacıyla yürürlükteki mevzuat çerçevesinde düzenlenen rapordur.

Suç duyurusu raporu

MADDE 63  (1) Türk Ceza Kanununa veya özel kanunlara göre suç sayılan ve 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkındaki Kanun kapsamında soruşturulamayan eylemlerle ilgili olarak yetkili yargı mercilerine gönderilmek üzere düzenlenir. Bakanlık dışındaki kurum ve kuruluşların görev alanına giren konuların bildirilmesi veya personeli hakkında gerekli işlemlerin yapılması amacıyla da suç duyurusu raporu düzenlenir.

Tevdi raporu

MADDE 64  (1) Denetim, inceleme ve soruşturmaların yürütülmesi sırasında 4483 sayılı Kanun kapsamındaön inceleme yapılması gereken konuların tespit edilmesi durumunda ön inceleme yaptırmaya yetkili mercilere iletilmeküzere tevdi raporu düzenlenir. Konunun özelliğine göre tevdi raporu düzenlenmeyip, açıklayıcı bir yazıyla da yetkili merciye bilgi verme yoluna gidilebilir.

Ön inceleme raporu

MADDE 65  (1) Ön inceleme raporu, 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin YargılanmasıHakkında Kanuna göre yapılan incelemenin sonuçlarının aktarıldığı rapor türüdür.

Araştırma raporu

MADDE 66  (1) Araştırma yaptırılan çeşitli konular hakkındaki düşünceler ile mesleki ve bilimsel çalışmaların sonuçlarının, bildirilmesi maksadıyla düzenlenir.

Risk denetimi raporu

MADDE 67  (1) Mali, idari sistem ve kontrol mekanizmalarının risk, hata ve zayıflıklarının belirlenmesi ve iyi uygulama örneklerinin yaygınlaştırılması yoluyla sistemlerin geliştirilmesi hedeflerine yönelik olarak, mevzuata uygunluk, yönetim ve davranış standartlarıyla, iç kontrollerin denetimi konularında düzenlenen rapor türüdür.

Bilgi teknolojileri denetimi raporu

MADDE 68  (1) Denetlenen birimin elektronik bilgi sistemlerinin sürekliliğinin ve güvenilirliğinin değerlendirilmesi amacıyla düzenlenen rapordur.

Raporlar üzerine yapılan işlemler

MADDE 69  (1) Başkan tarafından görevlendirilecek denetçiler, kendilerine tevdi edilen raporları, kanunlar ile bunlara ilişkin kararname, tüzük, yönetmelik, genel tebliğ, sirküler, genelgeler ve özelgelere uygunluğu ile maddi hata ve usul hatası içerip içermediği yönünden değerlendirirler.

(2) Açık hata ve noksanlık tespit edilen raporların, düzeltilmesi ve/veya tamamlanması raporu düzenleyen denetçiden istenir. Denetçi ile görüş birliğine varılamadığı takdirde diğer denetçi veya denetçilere yeniden inceletilir veya rapor üzerinde inceleme yaptırılır ya da Başkanlık görüşü oluşturulmak suretiyle Bakanın takdiri doğrultusunda raporlar muameleye konulur.

ONBİRİNCİ BÖLÜM

Birimler

Birimler

MADDE 70  (1) Birimler; Başkanın emri altında, Denetim, İnceleme ve Soruşturma Birimi ile İdari ve Maliİşler Biriminden oluşur.

(2) Birimin yönetiminden sorumlu olmak üzere Başkan tarafından bir kişi görevlendirilir.

Denetim, inceleme ve soruşturma birimi

MADDE 71  (1) Denetim, İnceleme ve Soruşturma Birimi, Birimden sorumlu kişi ile yeterli sayıda personelden müteşekkil olup, görevleri şunlardır:

a) Denetim, inceleme ve soruşturma konularında denetçilere verilecek görevlendirme yazışmalarını yapmak.

b) Denetçilerden gelen rapor ve denetim, inceleme ve soruşturma evrakını kayıt etmek ve ilgili olduğu yerlere vererek takip etmek.

c) İşleri biten rapor ve evrakı düzenli bir şekilde muhafaza etmek.

ç) Denetim, inceleme ve soruşturma konularına ilişkin cetvellerle istatistikleri tutmak.

d) Başkan tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

İdari ve mali işler birimi

MADDE 72  (1) İdari ve Mali İşler Birimi, Birimden sorumlu kişi ile yeterli sayıda personelden müteşekkil olup, görevleri şunlardır:

a) Yıllık bütçeyi hazırlamak, tahakkuk işlerini yapmak,

b) Denetçilerin çalışma ve hak ediş cetvellerini zamanında inceleyerek tahakkuka ait işlemi hazırlamak,

c) Denetçilerin ve diğer memurların özlük haklarıyla ilgili idari ve mali işlemlerini yaparak takip etmek ve sonuçlarını ilgililere bildirmek,

ç) Taşınır malla ilgili her türlü işlemleri yürütmek, kayıtlarını tutmak,

d) Başkanlığa intikal eden her türlü evrakın kaydını tutmak ve arşivi düzenlemek,

e) Başkan tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

ONİKİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Denetçi kimliği ve nitelikli elektronik sertifika

MADDE 73  (1) Denetçilere; nitelikli elektronik sertifikası temin edilir ve yetkili makamlarca imzalanmışsağlık denetçisi kimlik ve yetki belgesi verilir.

Haberleşme

MADDE 74  (1) Denetçiler, görevli gittikleri yerlere varış ve buradan ayrılışlarını elektronik ortamda bildirirler.

İzin kullanılması

MADDE 75  (1) Denetçiler, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre aldıkları izinleri, bu izinlere hangi gün başladıklarını ve göreve dönüş tarihlerini Başkanlığa elektronik ortamda bildirirler.

İş devir cetveli

MADDE 76  (1) Denetçiler, her ayın ilk haftasında, bir önceki ay itibariyle üzerlerindeki işlerin ayrıntılısafahatını ve muhtemel bitiş tarihini gösterir iş devirlerini elektronik ortamda Başkanlığa bildirirler.

Yürürlükten kaldırılan mevzuat

MADDE 77  (1) 9/5/2004 tarihli ve 25457 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Mevcut denetçi yardımcılarının denetçiliğe atanmaları

GEÇİCİ MADDE 1  (1) 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin yayımlandığı tarihte Sağlık Bakanlığımüfettiş yardımcısı kadrolarında bulunanların yetiştirilmesi, yeterlik sınav konuları ve denetçi kadrolarına atanmaları ve kıdem süreleri bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce tabi oldukları Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu BaşkanlığıYönetmeliği ile diğer ilgili mevzuat hükümlerine göre sonuçlandırılır.

Yürürlük

MADDE 78  (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 79  (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

Dosya olarak aşağıdaki linkten indirebilirsiniz;

 SAĞLIK BAKANLIĞI DENETİM HİZMETLERİ BAŞKANLIĞI YÖNETMELİĞİ.docx

 

Cevapla

Antalya Escort İtiraf Antalya Escort
x

Check Also

ASBESTLE ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 16.01.2014

16 Ocak 2014  PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28884 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: ASBESTLE ÇALIŞMALARDA ...

ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE GÖREVLENDİRİLEBİLECEK (C) SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARI HAKKINDA TEBLİĞİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR TEBLİĞ (26.12.2013) İndir

26 Aralık 2013  PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28863 TEBLİĞ Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE GÖREVLENDİRİLEBİLECEK ...

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK (24.12.2013) İndir

24 Aralık 2013  SALI Resmî Gazete Sayı : 28861 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:İŞ SAĞLIĞI ...