TÜİSAG Telegram Kanalı Hizmetinizde !

Ülkemizdeki İSG gündemini takip edebileceğiniz Telegram kanalımız hizmete girmiştir.

>> Katılmak İçin Tıklayın <<


porno film bodrum escort malatya escort

Kimyasal Risk Etmenleri ile ilgili soru bankası

Kimyasal Risk Etmenleri ile ilgili soru bankası

Soru 1 (Ağırlık 4.17%)

 

Aşağıdaki hangi ifade yanlıştır?
(x) Patlama üst limitinde oksijen fazlalığından patlama olmaz.    Doğru cevap
( )Patlama aralığı uygun patlama konsantrasyonudur.
( )Patlama alt limitinde oksijen fazlalığından patlama olmaz.
( )Patlayıcı her maddenin uygun patlama konsantrasyonu farklıdır.

 

 

160

  Soru 2 (Ağırlık 4.17%)

 

 1- Patlama enerjisine dönüşebilecek ısı kaynaklarının önlenmesi,

2- Statik elektrik yük boşalmalarının önlenmesi,

3- Katodik koruma yapılarak patlama enerjisi kaynağının önlenmesi,

4- Ex-proof malzeme kullanılarak patlama enerjisi kaynağının önlenmesi

İfadelerinden doğru olan ifadeler hangileridir?

(x) (1-2-4)   ← Yanlış cevap
( )(2-3-4)
( )(1-3-4)
( )(1-2-3)

 

 

141

  Soru 3 (Ağırlık 4.17%)

 

Toksik maddeler insan sağlığına aşağıdaki şartlardan hangi yolla etki eder?
( )solunum
( )deri
(x) hepsi    Doğru cevap
( )sindirim

 

  Soru 4 (Ağırlık 4.17%)

 

Patlama hangi şartlarda olur?

1- Patlama limitlerinde gaz- hava karışımı ile patlama kaynağının aynı anda olması

2- Patlama konsantrasyonunda patlayıcı madde ve ateşleme kaynağı olması

3- Zengin patlayıcı madde karışımı ve ateşleme enerjisi

4- Fakir karışım konsantrasyonu ve ateşleme kaynağı

( )2,3,4
( )hepsi
(x) 1,2,3   ← Yanlış cevap
( )1,2

 

  Soru 5 (Ağırlık 4.17%)

 

Aşağıdaki  ifadelerden hangileri doğrudur?

a- Risk değerlendirmesi yapılmadan Kimyasal maddelerle çalışmalar yapılamaz

b- Risk değerlendirmesi sadece 5 yılda bir yapılır.

c- Risk değerlendirmesi iş kazasından sonrada yapılmalıdır.

d- Yeni bir kimyasal madde ile çalışmada risk değerlendirmesi yapmaya ihtiyaç yoktur.

e- Risk değerlendirmesi çalışma şartlarında değişiklik olduğunda tekrarlanır.

( )(a-c-d)
( )Hepsi doğru
(x) (a-c-e)    Doğru cevap
( )(a-b-c-d)

 

154

  Soru 6 (Ağırlık 4.17%)

 

Yanıcı maddelerin gaz, buhar, sis ve tozlarının atmosferik şartlar altında hava ile oluşturduğu ve herhangi bir tutuşturucu kaynakla temasında tümüyle yanabilen karışıma  ………. denir?
( )tehlikeli ortam
(x) patlayıcı ortam    Doğru cevap
( )patlayıcı gaz karışımı
( )patlama

 

  Soru 7 (Ağırlık 4.17%)

 

Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
( )Patlayıcı ortamlardan 2 ve 22 bölgede 1. kategori ekipman
( )3. kategori ekipman bütün bölgelerde uygulanır
(x) Patlayıcı ortamlardan 1 ve 21 bölgede 2. kategori ekipman    Doğru cevap
( )Patlayıcı ortamlardan 0 ve 20 bölgede 3. kategori ekipman

 

 

150

  Soru 8 (Ağırlık 4.17%)

 

Biyolojik sınır değerleri belirlenmiş kurşun ve iyonik kurşun bileşikleri ile çalışmalarda  şu ifadelerden hangileri doğru ifadelerdir?

 

a- Biyolojik izleme absorpsiyon spektrometri veya eşdeğer metot kullanılarak kanda kurşun seviyesinin ölçümünü de kapsar,

b- Havadaki kurşunun, haftada 40 saat çalışma süresine göre hesaplanmış zaman ağırlıklı ortalama konsantrasyonu (yönetmeliğin ekinde verilen değer 0,075 mg/m3) ten fazla ise,

c- İşçilerden herhangi birinin kanındaki kurşun seviyesi (yönetmelikte belirtilen  mg Pb/100 ml kan) dan fazla ise.

d- Biyolojik sınır değer aşılması halinde işçi sağlık gözetimine tabi tutularak aynı işte çalışmasına devam eder.

e- Risk değerlendirmesi yenilenir.

(x) Hepsi   ← Yanlış cevap
( )(a-b-d-e)
( )(b-c-d-e)
( )(a-b-c-e)

 

 

157

  Soru 9 (Ağırlık 4.17%)

 

Patlama riskinin değerlendirilmesinde hangi hususlar dikkate alınmaz?

1- Patlayıcı ortam oluşma ihtimali ve bu ortamın kalıcılığı,

2-  Statik elektrik de dahil tutuşturucu kaynakların bulunma, aktif ve etkili hale gelme ihtimalleri,

3- İşyerinde bulunan tesis, kullanılan maddeler, prosesler ile bunların muhtemel karşılıklı etkileşimleri,

4- Olabilecek patlamanın etkisinin büyüklüğü,

5- İşverenin üretime yönelik istekleri

( )1,2
( )2,3
(x) 4,5   ← Yanlış cevap
( )5

 

151   Soru 10 (Ağırlık 4.17%)

 

Kimyasl maddelerle çalışmalarda alınacak güvenlik önlemleri Yönetmeliği ekinde verilen yasaklanmış kimyasal maddelerle Ancak Tam kapalı sistemlerde, mümkün olan en az miktarlarda ve işçilerin bu maddelere maruziyetlerinin önlenmesi şartı ile Bakanlıktan izin alınarak hangi işlerde çalışılamaz?
( )Yan ürünlerde veya atık maddelerde bulunan bu maddelerin ayrılması işlerinde
( )Teknoloji gereği ara madde olarak kullanılması zorunlu olan üretimlerde
(x) En uygun teknolojik sistem kulanılarak işçi sayısını en az seviyede tutarak üretimde    Doğru cevap
( )Bilimsel araştırma ve deneylerde

 

152

  Soru 11 (Ağırlık 4.17%)

 

Patlayıcı ortamların tehlikelerinden korunma hakkındaki yönetmelik kapsamına aşağıdaki çalışmalardan hangileri girmez?

1- Hastalara tıbbi tedavi uygulamak için ayrılan yerler ve tıbbi tedavi uygulanması,

2- Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmelik (90/396/AT) kapsamında yer alan cihazların kullanılması,

3-  Patlayıcı maddelerin ve kimyasal olarak kararsız halde bulunan maddelerin üretimi, işlemlerden geçmesi, kullanımı, depolanması ve nakledilmesi,

4- Patlayıcı ortam oluşabilecek yerlerde kullanılacak her türlü taşıma aracı,

( )1,3,4
( )hepsi
( )2,3,4
(x) 1,2,3    Doğru cevap

 

153

  Soru 12 (Ağırlık 4.17%)

 

Çok hızlı bir gaz genişlemesiyle ve genellikle ısı açığa çıkmasıyla meydana gelen bir kimyasal reaksiyon veya değişim ifadesi aşağıdakilerden hangisidir?
( )Ekzotermik reaksiyon
( )Hızlı yanma
( )Yanma
(x) Patlama    Doğru cevap

 

Puan: 100% Test içindeki puanı: 100% × 4.17 = 4.167%

 

142

  Soru 13 (Ağırlık 4.17%)

 

Başka şekilde belirtilmedikçe, 8 saatlik sürede, çalışanların solunum bölgesindeki havada bulunan kimyasal madde konsantrasyonunun zaman ağırlıklı ortalamasının üst sınırı nedir?
(x) Mesleki maruziyet sınır değeri    Doğru cevap
( )Kabul edilebilir limit değer
( ) TLV (TWA) değer
( )MAC değer

 

 

164

  Soru 14 (Ağırlık 4.17%)

 

Aşağıdakilerden hangileri patlamadan korunma dokümanıdır?

1-      İşyerinin genel planı,
2-      Makine ve teçhizat yerleşim planı,
3-      Proses tanımlaması,
4-      Kullanılan maddelerin tanımlanması

( )1,2,3
( )hepsi
(x) 1,3,4   ← Yanlış cevap
( )2,3,4

 

 

144

  Soru 15 (Ağırlık 4.17%)

 

Solunum bölgesi aşağıdaki ifadelerden hangisi ile tarif edilir?
(x) Kişinin kulaklarını birleştiren çizginin ortası merkez kabul edilerek 30 cm yarı çaplı kürenin başın ön kısmıdır.    Doğru cevap
( )Kişinin burnu merkez kabul edilerek 30 cm yarı çaplı kürenin başın ön kısmıdır,
( )Kişinin burnu merkez kabul edilerek 50 cm yarıçaplı küredir.
( )Kişinin kulaklarını birleştiren çizginin ortası merkez kabul edilerek 30 cm yarı çaplı küredir.

 

158

  Soru 16 (Ağırlık 4.17%)

 

Hangi durum patlayıcı ortam oluşmasının önlenmesinde yeterli değildir?
( )Açık havalı sahada çalışmak
(x) Yanıcı sıvı gaz ve tozun az miktarda kullanımı    Doğru cevap
( )İyi bir havalandırma
( )Gaz kaçakları uygun alarm sistemleri ile kontrol edilmesi

 

162

  Soru 17 (Ağırlık 4.17%)

 

Aşağıdaki şıklardan hangisi organizasyona yönelik önlemlerdendir?
(x) Çalışanların eğitimi    Doğru cevap
( )Kişisel koruyucu
( )İkame
( )Havalandırma

 

Puan: 100% Test içindeki puanı: 100% × 4.17 = 4.167%

 

147

  Soru 18 (Ağırlık 4.17%)

 

Kimyasal Maddenin Zarar Verme Potansiyelinin Çalışma Ve/Veya Maruziyet Şartlarında Ortaya Çıkma İhtimali nedir?

 

( )tehlike
( )potansiyel tehlike
(x) risk    Doğru cevap
( )şiddet

 

Puan: 100% Test içindeki puanı: 100% × 4.17 = 4.167%

 

155

  Soru 19 (Ağırlık 4.17%)

 

Patlama limitlerinde karışımın meydana gelmemesi ve patlama enerjisinin açığa çıkmaması için yapılacak çalışmalar, nedir?

 

( )yanma olayını önleme çalışmalarıdır.
(x) patlamayı önleme kurallarının tümüdür.    Doğru cevap
( )tehlikeli ortam oluşmaması için yapılan çalışmaların tümüdür.
( )patlamadan korunma doküman çalışmalarının tümüdür.

 

 

149

  Soru 20 (Ağırlık 4.17%)

 

 Sağlık gözetimi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

a- İşçiler üzerinde yapılan tetkiklerin kabul edilebilir düzeyde olduğu durumda

b- Sağlık yönünden olumsuzluğu bilinen tehlikeli kimyasal maddeye maruziyet halinde,

c- Özel çalışma şartlarında hastalık veya etkilenmenin ortaya çıkma ihtimalinin olduğu durumda

d- Bu gözetimler kan ve idrar tahlilleri ile yapılır.

( )(b-c)
( )(a-b-c)
( )(hepsi)
(x) (b-c-d)   ← Yanlış cevap

 

 

143

  Soru 21 (Ağırlık 4.17%)

 

1-Müsaade edilen azami konsantrasyon,

2-15 dakikalık sürede maruz kalınan aşılmaması gereken limit değer,

3-Mesai esnasında işçinin maruz kalabileceği maksimum konsantrasyon.

4-Haftada 40 saat çalışan bir işçinin,8 saatlik mesai süresince maruz kalabileceği ortalama Konsantrasyon.

İfadeleri sırasıyla aşağıdakilerden hangileriyle ifade edilir?

( )Kabul edilebilir limit değer, MAC değer, TLV değer, STEL değer
( )TLV değer, STEL değer, MAC değer, Kabul edilebilir limit değer
(x) MAC değer, STEL değer, Kabul edilebilir limit değer, TWA değer    Doğru cevap
( )MAC değer, Kabul edilebilir değer, TWA değer, STEL değer

 

 

145

  Soru 22 (Ağırlık 4.17%)

 

Bir kimyasal maddenin yapısal özelliği nedeni ile zarar verme potansiyeli aşağıdakilerden hangisidir?
( )risk
( )potansiyel risk
( )şiddet
(x) tehlike   ← Yanlış cevap

 

Puan: 0% Test içindeki puanı: 0% × 4.17 = 0%

 

146

  Soru 23 (Ağırlık 4.17%)

 

Kimyasal madde tehlike derecelendirmesinde kullanılan indekslerden  ATEX 100 A hangi tehlike derecelendirme sınıflamasında kullanılır?
( )Kimyasal maddelerin etiketlenmesinde
(x) Patlayıcı ortam derecelendirme sınıflamasında    Doğru cevap
( )Hepsinde
( )Yangın sınıflamasında

 

Puan: 100% Test içindeki puanı: 100% × 4.17 = 4.167%

 

161

  Soru 24 (Ağırlık 4.17%)

 

      1- 4857 sayılı kanunun 78. maddesine göre çıkartılan malzeme güvenlik bilgi formları Türkçe olmalıdır.

2- Malzeme güvenlik bilgi formları sağlık güvenlik bilgilerini de kapsar.

3- Malzeme Güvenli Bilgi formları yanıcılık ve patlayıcılık bilgileri de içerir.

4- Malzeme Güvenlik Bilgi formları kişisel korunma malzemesini de belirler.

5- Malzeme Güvenlik Bilgi formunu hazırlayanın imzası olmalıdır.

İfadelerinden hangisi yanlıştır.

( )(Hepsi doğru)
( )(5)
( )(4)
(x) (1)    Doğru cevap

 

Aşağıdaki linkten dosyayı indirebilirsiniz;

konularina_gore_sorular_Soru_kimyasal_risk_etmenleri

Cevapla

x

Check Also

371 Sayfalık İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı Süper Soru Bankası

İş güvenliği uzmanlığı C sınıfı Sınavı için paylaşımlarımız devam etmektedir. 371 sayfadan oluşan ve karışık ...

İş Güvenliği Uzmanlığı Soru Bankası ve cevapları – 3 (725 Soru)

725 karışık sorudan oluşan soru bankasına aşağıdaki linkten indirebilirsiniz. uzmanlık sınavına hazırlık 3 725 soru

İş Güvenliği Uzmanlığı Soru Bankası ve cevapları – 2 (556 Soru)

556 karışık sorudan oluşan soru bankasına aşağıdaki linkten indirebilirsiniz. uzmanlık sınavına hazırlık 2 556 soru

kartal escort
porno izle
maltepe escort
alanya escort
maltepe escort
atasehir escort
kadikoy escort
alanya escort