TÜİSAG Telegram Kanalı Hizmetinizde !

Ülkemizdeki İSG gündemini takip edebileceğiniz Telegram kanalımız hizmete girmiştir.

>> Katılmak İçin Tıklayın <<


porno film bodrum escort malatya escort
Anasayfa / İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı Hazırlık / İş Güvenliği Uzmanlığı Soru Bankaları / İŞYERİ SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMLERİ VE ORTAK SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMLERİ ile ilgili soru bankası

İŞYERİ SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMLERİ VE ORTAK SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMLERİ ile ilgili soru bankası

İŞYERİ SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMLERİ VE ORTAK SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMLERİ ile ilgili soru bankası

 Soru-1

Aşağıdakilerden hangisi iş güvenliği uzmanı olamaz?

 

a-Kimya Mühendisi

b-Teknik Öğretmen

c-İnşaat Teknikeri

d-Makine Mühendisi

 

Cevap c

 

Soru-2

İş güvenliği uzmanı bulunan bir işletmede aşağıdakilerden hangisi işverenin yükümlülüğünde değildir?

 

a-İş güvenliği uzmanının çalışanlara tanıtmak

b-İş güvenliği uzmanının yetki ve sorumluluklarını çalışanlara bildirmek

c-Acil durum planlarını hazırlamak

d-İş güvenliği uzmanına görevlerini eksiksiz olarak yerine getirmesi için bu konu ile ilgili yeterli çalışma süresi sağlamak

 

Cevap c

 

Soru-3

500 den fazla işçi çalışan ve çok tehlike grupta yer alan bir işyerinde, aşağıdaki iş güvenliği uzmanlarından hangisinden en az bir tanesinin bulunması zorunludur?

 

a-A sınıfı sertifikalı İş güvenliği uzmanı olabilir

b-B sınıfı sertifikalı İş güvenliği uzmanı olabilir

c-C sınıfı sertifikalı İş güvenliği uzmanı olabilir

d-A veya B sınıfı sertifikalı İş güvenliği uzmanları olabilir

 

Cevap a

 

Soru-4

Tehlikeli risk grubunda yer alan bir işyerinde aşağıdaki İş Güvenliği Uzmanlarından hangileri çalışmaya yetkilidir?

 

a-Sadece A yetkilidir

b-A ve B sınıfı yetkilidir

c-Sadece C sınıfı yetkilidir

d-Hepsi yetkilidir

 

Cevap b

 

 

 

Soru-5

Tehlikeli grupta bulunan bir işyerinin yasal olarak en az bir İş Güvenliği Uzmanının tam gün çalıştırması için işyerinde en az kaç işçi çalışması gerekir?

 

a-300               b-500              c-750               d-1000

 

Cevap c

 

Soru-6

İş Güvenliği Uzmanlarının sertifikalarını aldıkları tarihten itibaren, kaç yıllık periyotlarda, eğitim kurumları tarafından düzenlenen bilgi yenileme eğitimine katılmaları zorunludur?

 

a-1                   b-3                  c-7                   d-10

 

Cevap c

 

Soru-7

Tehlikeli grupta bulunan 85 işçinin çalıştığı bir işyerinde yasal olarak çalışması gereken, İş Güvenliği Uzmanının sınıfı ve asgari çalışma süresi aşağıdakilerden hangisidir?

 

a-Ayda 12 saat + işçi başına 5 dakika

b-Ayda 24 saat + işçi başına 5 dakika

c-Ayda 36 saat + işçi başına 5 dakika

d- Ayda 43 saat + işçi başına 10 dakika

 

Cevap b

 

Soru-8

İş Güvenliği Uzmanı işletmede Risk değerlendirme sonuçlarını da dikkate alarak, ……………. durumları ve kazaların potansiyelini tanımlayan ve bunlara ilişkin risklerin nasıl önleneceğini gösteren acil durum planlarını hazırlar ve gerekli tatbikatların yapılmasını sağlar. Cümlesinde noktalı yere aşağıdakilerden hangisinin gelmesi gerekir?

 

a-Ani veya yakın tehlike

b-Risk ve kaza

c-İş Kazası ve Meslek hastalıkları

d-Patlama ve parlama

 

Cevap a

 

 

 

 

 

 

 

Soru-9

İş Güvenliği ile Görevli Mühendis veya Teknik Elemanların Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik kapsamında bulunan ve yasa gereği İş Güvenliği Uzmanı çalıştırma zorunluluğu bulunan işyerlerinde en az kaç işçi çalışmalıdır?

 

a-30                 b-50                c-300               d-500

 

Cevap b

 

Soru-10

Aşağıdakilerden hangisinde en az bir İş Güvenliği Uzmanı çalıştırma zorunluluğu vardır?

 

a-Az tehlikeli grupta bulunan 50 işçi çalışan işyerleri

b-Tehlikeli grupta bulunan en az 30 işçi çalışan işyerleri

c-Az tehlikeli grupta bulunan 40 işçi çalışan işyerleri

d-Çok tehlikeli grupta bulunan 20 işçi çalışan işyerleri

 

Cevap a

 

Soru-11

Tehlikeli grupta bulunan 500 işçinin çalıştığı bir işyerinde İş Güvenliği Uzmanı, ayda en az kaç saat işyerine gidecektir?

 

a-24 saat

b-45,55 saat

c-65,66 saat

d-48, 85 saat

 

Cevap c

 

Soru-12

Aşağıdakilerden hangisi İş Güvenliği Uzmanının görevi değildir?

 

a-Acil durum planlarını hazırlamak

b-İşe yeni girecek işçilerin seçimini yapmak

c-Yangınla mücadele çalışmalarını yönetmek

d-Risk değerlendirilmesinin yapılmasını sağlamak

 

Cevap b

 

 

 

 

 

Soru-13

İşyeri sağlık birimi çalışanları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 

a-Elliden fazla işçi çalıştıran işyerlerinde İşyeri hekimi bulunması zorunludur.

b-İşyerlerinde sağlık ile ilgili eğitim görevini işyeri sağlık memuru sürdürür,

c-İşyeri hekimleri işyerinde verilen yemekleri kontrol edebilir.

d-İşyerindeki iş sağlığı ve güvenliği sorunlarının tespit edilmesi ve önceliklerin belirlenmesi iş güvenliği uzmanının görevidir.

 

Cevap b

 

Soru-14

Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 

a-Çalışma Bakanlığı 1923 de Cumhuriyetin ilanı ile kurulan ilk bakanlıklardandır.

b-Türkiye de iş sağlığıyla ilgili ilk yasal mevzuat Dilaver Paşa Nizamnamesidir.

c-İşe giriş muayenesi yapmak üzere doktor atama yetkisi ilk kez 1833 yılında İngiltere’de verilmiştir.

d-Bernardino Ramazzini iş sağlığının babası olarak tanınan İtalyan hekimidir.

 

Cevap a

 

Soru-15

Aşağıdaki hekimlerden hangisine Ç. ve S. G. Bakanlığınca işyeri hekimliği sertifikası verilmez?

 

a-İş sağlığı bilim doktorası yapmış hekime,

b-Halk sağlığı uzmanına,

c-İş müfettişliği yapmış hekim müfettişlere,

d-Ç. ve S.G. Bakanlığınca düzenlenen işyeri hekimliği sertifika programına katılan ve sınavda başarılı olan hekime,

 

Cevap b

 

Soru-16

Az tehlikeli grupta bulunan 150 işçinin çalıştığı bir işyerinde, işyeri hekimi ayda en az kaç saat çalışmalıdır?

 

a-20,20 saat    b-12,38 saat    c-25,15 saat    d-37,53 saat

 

 

Cevap b

 

 

 

 

Soru-17

Aşağıdakilerden hangisi işyeri hekiminin görevleri arasında değildir?

 

a-Kronik hastalığı olanları sık aralarla muayene etmek.

b-İşyerinde ilkyardım ve kurtarma çalışmalarını organize etmek.

c-Kreşteki ve erkek çocukların sünnetin yapmak.

d-Özürlülerin işe alınmaları sırasında uygun işe yerleştirilmeleri için rapor hazırlamak.

 

Cevap c

 

Soru-18

 

Aşağıdakilerden hangisi hekim öncelikli görevlerinden değildir?

 

A:        Hastalıkları önleme

B:        Hastalıkları iyileştirme

C:        İnsan yaşamını koruma

D:        İnsan sağlığını koruma

E:        Bilimsel gerekleri kullanma

 

Cevap E

 

Soru-19

 

Aşağıdakilerden hangisi hekimin görevini yerine getirirken uyması gereken evrensel etik kurallardan değildir.

 

A:        Yararlılık

B:        Zarar vermeme

C:        Adalet

D:        Özerklik

E:        Ticari kazanç sağlama

 

Cevap E

 

Soru-20

 

Hekim mesleğini uygularken hangisi geçerli değildir?

 

A:        Meslekilik

B:        Bilimsellik

C:        Koruyucu hekimlik

D:        Çağdaş tanı

E:        İlkel yöntemler

Cevap E

 

Soru-21

 

Hekimlik mesleğinin “sır saklama” prensibi hangi durumda ihlal edilemez?

 

A:        Hekim mahkemece tanık ya da bilirkişi olduğunda

B:        Hastanın kişilik haklarının zedelenmesi

C:        Rapor düzenlenmesi

D:        Hastanın onay vermesi

E:        Hastanın ölmesi

 

Cevap E

 

Soru-22

 

Aşağıdakilerden hangisi “Hekimin Kötü Uygulaması” anlama gelmez?

 

A:        Bilgisizlik

B:        Deneyimsizlik

C:        İlgisizlik

D:        Bilimsel olmayan yöntemler kullanmak

E:        Teşhis için tıbbi tahlil sonuçlarını beklemek

 

Cevap E

 

Soru-23

 

Aşağıdaki tanımlardan hangisi yanlıştır?

 

A:        Ahlak; edinilen bilgiyi onaylamak, kendine ait, kullanılabilir ve sorumluluğu üstlenebilir hale dönüştürmektir.

B:        Tutarlılık; Kişinin bir uygulamayı içselleştirerek, amaçlanmış bir edim olarak görmesini sağlayan öznel yöntemdir.

C:        Evrenselleştirilebilirlik: -meli, – malı ekini her kullandığında benzer koşullarda- (dünyadaki) tüm kişilere uygulamaya hazır olma anlamındadır.

D:        Yararlılık ya da en büyük mutluluk ilkesi: İnsanın bütün yapıp etmelerinde olabildiğince çok sayıda insana, olabildiğince çok mutluluğu verecek biçimde eyleme geçmesini savunmaktadır

E:        Mühendislik etiği, yaratıcı faaliyetin ahlaki ilkelerini inceleyen bir disiplindir.

 

Cevap A

 

Soru-24

 

Hekim hastasında mesleğini uygularken hastaların hangi vasıflarına dikkat etmelidir?

 

A:        sosyal durum

B:        dini inanç

C:        ırk ve etnik köken

D:        siyasal görüş

E:        biyolojik ve psikolojik durumuna

 

Cevap E

 

Soru-25

 

Hekim hangi durumda ilk yardımda bulunur?

A:        Uzmanlık alınanında

B:        Görevlendirme ile

C:        Görev yaptığı kurum/birimde

D:        Amirinin izni ile

E:        Acil durumlarda

 

Cevap E

 

Soru-26

 

Aşağıdakilerden hangisi hekimin görevini yapmada hekimi yönlendiren bir ölçüt olamaz.

 

A:        Vicdani kanaat

B:        Maddi çıkar için hasta sağlamak

C:        Hastalığın tedavisinde

D:        Çağdaş tanının bulunmasında

E:        İlkyardımında

 

Cevap B

 

Soru-27

 

70 kişinin çalıştığı bir haddanede kurulan işyeri sağlık ve güvenlik biriminde mümkün olabilecek en az istihdam nedir?

 

a. 0 işyeri hekimi, 1 iş güvenliği uzmanı

b. 2 işyeri hekimi, 2 iş güvenliği uzmanı

c. 1 işyeri hekimi, 0 iş güvenliği uzmanı

d. 1 işyeri hekimi, 1 iş güvenliği uzmanı

 

 

Cevap d

Soru-28

Aşağıdakilerden hangisi İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi ile Ortak Sağlık ve Güvenlik biriminin ifa ettiği görevleri arasında yer almaz?

a. İşçilerin sağlık gözetimi

b. Çalışma ortamı temizliği

c. İş sağlığı ve Güvenliği ile ilgili Kayıt ve istatistik tutmak

d. İlkyardım ve acil müdahale

 

Cevap b

 

Soru-29

 

İşçilerin sağlık gözetimine ve çalışma ortamının gözetimine ait bütün bilgiler ve belgeler en az ne kadar süreyle saklanır?

a. 15

b. 5

c. 10

d. 3

 

Cevap c

 

Soru-30

 

Ortak sağlık ve güvenlik birimi açabilmek kurucuların hangi şartlara sahip olmaları gerekir?

a. Kurucusunun veya kurucu ortaklarından en az birinin işyeri hekimi veya C sınıfı iş güvenliği uzmanı olması

b. Kurucusunun veya kurucu ortaklarından en az birinin işyeri hekimi veya B sınıfı iş güvenliği uzmanı olması

c. Kurucusunun veya kurucu ortaklarından en az birinin B sınıfı iş güvenliği uzmanı olması

d. Kurucusunun veya kurucu ortaklarından en az birinin işyeri hekimi veya A sınıfı iş güvenliği uzmanı olması

 

Cevap d

 

Soru-31

 

500 kişinin çalıştığı bir trustik otelde yasa gereği kaç tane iş güvenliği uzmanı bulunması gerekir?

a. 1

b. 2

c. İş güvenliği uzmanı bulunması zorunlu değildir.

d. 3

 

Cevap c

 

Soru-32

 

İşyeri sağlık ve güvenlik birimi ile ortak sağlık ve güvenlik birimi; aşağıdakilerden hangisi ile işbirliği yapar.

 

a. Hepsi

b.İşletmede iş sağlığı ve güvenliği işçi temsilcisi ile

c.Sanayiden sayılan işlerin yapıldığı işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği kurulu ile

d.İşverenle ve İşyeri bünyesindeki bütün üretim birimleri veya diğer bölüm çalışanları ile

Cevap a

 

Soru-33

 

İSG Genel Müdürlüğün, eğitim kurumlarının vereceği eğitim hizmetleri ile ilgili görevleri aşağıdakilerden hangisidir?

 

a.Eğitim kurumlarına ait kayıtları tutmak.

b. Hepsi

c.İşyeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanlığı sınavlarını, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi’ne veya Milli Eğitim Bakanlığı’na yaptırmak ve Sınavlarda başarılı olanlara işyeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanlığı belgelerini düzenlemek

d.Eğitim kurumu olarak yetkilendirilmek için yapılan başvuruları incelemek ve Eğitim kurumunun eğitim faaliyetlerini izlemek ve değerlendirmek, değerlendirme sonucunun 43, 45, 46, 47, 48 ve 49 uncu maddelere aykırı olduğunun belirlenmesi durumunda yetkilendirmeyi iptal etmek

 

Cevap b

 

Soru-34

 

İşyeri sağlık ve güvenlik birimleri ile ortak sağlık ve güvenlik birimleri yönetmeliğinin dayanağı aşağıdakilerden hangisidir?

 

a.3146 sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunu

b.ILO sözleşmeleri

c.4857 sayılı İş Kanunu

d. İş Sağlığı ve güvenliği tüzüğü

 

Cevap c

 

Soru-35

 

İşyeri sağlık ve güvenlik birimi ile ortak sağlık ve güvenlik birimi, yürütülecek hizmetler ile ilgili olarak yıllık çalışma planı hazırlar ve hazırlanan plan kimin tarafından onaylanır?

 

a.Sendika

b.İşçi

c. İşveren

d.İşçi temsilcisi

 

Cevap c

 

Soru-36

 

Aşağıdakilerden hangisi işverenin yükümlülükleri arasında yer almaz?

 

a.Denetlemek ve geliştirmek, iş kazası ve meslek hastalıklarını önlemek

b. Hiçbiri

c.İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini belirlemek, almak, uygulanmasını izlemek

d. İşçilere ilkyardım ve acil müdahale ile önleyici ve koruyucu sağlık ve güvenlik hizmetlerini vermek

 

Cevap b

 

Soru-37

 

İş güvenliği uzmanlarının yetkileri aşağıdakilerden hangisidir?

 

a.Bağımsız çalışma ilkesi uyarınca bu Yönetmelik hükümlerini yerine getirirken, işveren tarafından hiçbir şekilde engellenemez, görevini yapmaktan alıkonulamaz

b. Hepsi

c.Üretim planlamalarında karar alma sürecine katılır ve görevi gereği işyerinin bütün bölümlerinde iş sağlığı ve güvenliği konusunda inceleme, araştırma yapar ve çalışanlarla görüşür

d.İşyerinde çalışanların hayatı ile ilgili yakın tehlike oluşturan bir husus tespit ettiğinde, işin geçici olarak durdurulması için derhal üst yönetimi bilgilendirir ve gerektiğinde konu ile ilgili kurum veya kuruluşlar ile işbirliği yapar

 

Cevap b

 

Soru-38

 

Eğitime katılanlar, teorik eğitimin % kaçına katılmak zorundadır?

 

a.%70

b.% 80

c. % 90

d.% 60

 

Cevap c

 

Soru-39

 

Eğitim sonunda, eğitime katılanların başarılı sayılmaları için, Genel Müdürlükçe yaptırılacak sınavdan 100 tam puan üzerinden en az kaç puan almış olmaları şartı aranır?

a.70

b.75

c.85

d.80

 

Cevap a

 

Soru-40

 

Eğitim kurumlarında kişi başına en az kaç m3 hava temin edilmelidir?

 

a.8

b.10

c.9

d.11

 

Cevap b

 

Soru-41

 

Ortak sağlık ve güvenlik birimleri aşağıdakilerden hangilerine uymak zorundadırlar?

 

a.İsim ve unvanlar Türkçe olarak tescil ettirilir ve tabelalarında sadece yetki belgesinde belirtilen isim ve unvanlar yazılır ve Bünyesinde olmayan faaliyetler ve fiyatlar konusunda reklam yapılamaz,

b. Hepsi

c.Tabela veya basılı evraklarında, başka bir unvan veya mevcut unvanlarının yabancı dildeki karşılıkları kullanılamaz,

d.Özel kuruluşlar tarafından, Kamu kurum ve kuruluşlarına ait olan isimler, yanlış algılama ve haksız rekabetin önlenmesi amacıyla, ticari isim olarak kullanılamaz.

 

Cevap b

 

 

Soru-42

 

Eğitimin süresi, teorik ve uygulama olmak üzere toplam kaç saatten az olamaz?

 

a.200

b.220

c.210

d.240

 

Cevap b

 

Soru-44

 

İşçilerin sağlık gözetimine ve çalışma ortamının gözetimine ait bütün bilgiler, işyeri sağlık ve güvenlik birimi veya ortak sağlık ve güvenlik birimince kayıt altına alınır ve belgeler kaç yıl süreyle saklanır?

 

a.7

b.10

c.15

d.9

 

Cevap b

 

Soru-45

 

İş yeri hekimleri; Çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerine; sağlık gözetimi için ayda en az………….., buna ilave olarak işe giriş ve periyodik muayeneleri ile eğitim için on işçi başına yılda en az …………. süre hizmet verirler.

 

a. 36 saat 90 dakika.

b.90 dakika. 36 saat

c.24 saat 60 dakika

d.60 dakika 24 saat

 

Cevap a

 

Soru-46

 

İşyeri hekimleri için düzenlenecek yenileme eğitiminin süresi kaç saatten az olamaz?

 

a.36

b.48

c.52

d. 24

Cevap d

Aşağıdaki linkten dosyayı indirebilirsiniz;

konularina_gore_sorular_iSGB_ve_OSGB

Cevapla

x

Check Also

371 Sayfalık İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı Süper Soru Bankası

İş güvenliği uzmanlığı C sınıfı Sınavı için paylaşımlarımız devam etmektedir. 371 sayfadan oluşan ve karışık ...

İş Güvenliği Uzmanlığı Soru Bankası ve cevapları – 3 (725 Soru)

725 karışık sorudan oluşan soru bankasına aşağıdaki linkten indirebilirsiniz. uzmanlık sınavına hazırlık 3 725 soru

İş Güvenliği Uzmanlığı Soru Bankası ve cevapları – 2 (556 Soru)

556 karışık sorudan oluşan soru bankasına aşağıdaki linkten indirebilirsiniz. uzmanlık sınavına hazırlık 2 556 soru

kartal escort
porno izle
maltepe escort
alanya escort
maltepe escort
atasehir escort
kadikoy escort
alanya escort