İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ HAZIRLIK NOTLARI


İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ HAZIRLIK NOTLARI

ü  İş güvenliği temel prensipleri 10 adettir.

ü  1 ölümlü yada ağır yaralanmalı kaza, 29 yaralanmalı kaza, 300 ramak kala.

ü  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Müfettişleri Devlet adına Denetleme yapar.

ü  İş kazası ve meslek hastalığı sonucu oluşan işveren kusurunun cezai yönden yaptırımları Ceza Kanununda yer alır.

ü  İşverenin, iş akdinden doğan iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alma borcunu düzenleyen hukuk Borçlar Kanununda yer alır.

ü  Anayasada İş Sağlığı ve Güvenliğine ilişkin bir madde bulunmaz.

ü  İşverenler işyerlerinde meydana gelen iş kazasını ve tespit edilecek meslek hastalıklarını en geç 2 iş günü içerisinde ilgili Bölge Müdürlüğüne bildirmek zorundadır.

ü  İşverenler işyerlerinde meydana gelen iş kazasını ve tespit edilecek meslek hastalıklarını en geç 3 iş günü içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmelidir.

ü  İşyeri sağlık ve güvenlik birimleri ile ortak sağlık ve güvenlik birimleri yönetmeliği 4857 sayılı İş Kanununa dayanmaktadır.

ü  OHSAS 18001’ in temel felsefesi risk değerlendirmesi yapmaktır.

ü  Risk değerlendirmesinin tanımı; sistematik olarak tehlikeleri belirlemek, riskleri ortaya çıkarmak ve riskleri kontrol etmek için uygun nitel ve/veya nicel yöntemler kullanılarak yapılan çalışmaların bütünüdür.

ü  Ses basınç birimi Pascal (N/m2)’ dir.

ü  El-kol titreşimi sınır değeri 5 m/s2

ü  El-kol titreşimi etkin değeri 2,5 m/s2

ü  Tüm vücut titreşimi sınır değeri 1,15 m/s2

ü  Tüm vücut titreşimi sınır değeri 0,5 m/s2

ü  İş yerindeki hava akım hızı 0,3-0,5 m/sn

ü  MAC: Müsaade edilen azami konsantrasyon.

ü  STEL: 15 dakikalık sürede maruz kalınan aşılmaması gereken limit değer.

ü  Kabul Edilebilir Limit Değer: Mesai esnasında işçinin maruz kalabileceği maksimum konsantrasyon.

ü  TWA: Haftada 40 saat çalışan bir işçinin, 8 saatlik mesai süresince maruz kalabileceği ortalama konsantrasyon.

ü  Patlama üst limitinde oksijen fazlalığından patlama olmaz.

ü  En sık görülen enfeksiyon türleri; viral enfeksiyon, bakteriyel enfeksiyon, mantar.

ü  Çalışma yaşamında karşılaşılan biyolojik risk etkenleri; hücre kültürleri, mikroorganizmalar, insan parazitleri.

ü  Spontan; aşırı zorlayıcı işlerde çalışanın kendisince verilen dinlenme aralarına denir.

ü  Maskelenmiş; halen yapılan işle ilgili olmayan ikincil bir işin yapılmasıdr.

ü  Paratoner ve yıldırıma karşı alınan diğer koruyucu tertibat en az yılda bir kontrol edilip belgelendirilmelidir.

ü  Enerji nakil ve dağıtım hatlarının topraklaması en az 5 yılda bir yapılmalıdır.

ü  Elektrik üretim, dağıtım ve iletim hatlarında topraklama en az 2 yılda bir yapılmalıdır.

ü  Parlayıcı, patlayıcı, tehlikeli ve zararlı maddeler bulunan yerlerde, aydınlatma devresi de dahil olmak üzere elektrik tesisatı en az yılda 1 defa kontrol edilmelidir.

ü  Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası işveren ve işçi sendikalarına danışılarak Devlet tarafından hazırlanmalıdır.

ü  Genel bir önleme politikasının geliştirilmesine ilişkin hükmü İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği kapsamaktadır.

ü  Oksijen tüplerinin valf ağızları sağ vida dişlidir.

ü  Kendir halatlar demir askılara asılmamalı.

ü  Tel halatların iklim değişikliklerinde boyları çok önemli ölçüde değişmemelidir.

ü  Karakol; vinç ve varagel baş ve diplerinde kurulan koruyucu düzene denir.

ü  Yer altı ocaklarında tesis edilen demiryollarının eğimi en fazla % 0,5 olmalıdır.

ü  İş yerlerindeki merdivenlerin mukavemeti metrekarede en az 500 kg (1000 kg) olmalıdır.

ü  Yapı işlerinde işveren, Bakanlığın ilgili Bölge Müdürlüğüne işin büyüklüğü 500 yevmiyeden fazla çalışma gerektirdiği durumlarda bildirim yapmak zorundadır.

ü  Yapı işleri; iskele, metro, baraj inşasını kapsar. Maden işlerini kapsamaz.

ü  Yanma Kimyasal bir olaydır.

ü  Patlayıcı ortam oluşturabilecek yerler için siyah kenarlar, ve sarı zemin üzerine siyah yazı ile hazırlanmış uyarı levhası konulmalıdır.

ü  1. Parlayıcı maddelerin tutuşma sıcaklığı 38 0C’ dir.

ü  İş yerlerinde kişi başına düşen alan en az 2,5 m2 olmalıdır.

ü  1000 volt ve üzerindeki elektrik çalışmalarında yalıtkan baret kullanılmalı.

ü  Kulak koruyucularını kullanma zorunluluğu 85 dB’ de başlar.

ü  Basınçlı kaplara tasarım basıncının 1,5 katına eşit bir basınçla hidrostatik test yada pnömatik test uygulanır.

ü  Alüminyum veya alüminyum alaşımlı basınçlı kaplar için azami çalışma sıcaklığı en fazla 100 0C’ dir.

ü  Basınçlı kaplarla birlikte verilen talimatlarda tehlikelerin renk kotlarının olmasına gerek yoktur.

ü  İş yerindeki ekipmanların periyodik kontrol dokümanında ekipmanın kullanma talimatları ile ilgili bilgilerin olmasına gerek yoktur.

ü  Kadın işçiler itfaiyelerde çalıştırılamaz.

ü  İşin devamı süresince genç işçilerin 6 ayda bir periyodik kontrollerinin yapılması gerekmektedir.

ü  Kanserojen ve Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik 2003 yılında yürürlüğe girmiştir.

ü  Kanserojen ve mutajen maddelerin kullanıldığı iş yerlerinde risk analizi en az 5 yılda bir yapılmalıdır.

ü  Sadece radyasyon maruziyetinin söz konusu olduğu işyerlerinde Kanserojen ve Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik uygulanmaz.

ü  Su ürünleri alımı satımı sanayi işlerinden sayılmaz.

ü  Sanayi, ticaret, tarım ve orman işleri ile ilgili düzenleme 4857 sayılı kanunun 111. Maddesinde yapılmıştır.

ü  Maden ve taş ocaklarında ateşleme sırasında yol, bina, köprü, elektrik, telgraf, telefon v.b. tesislere olan mesafe en az 70 metre olmalı.

ü  Binalarda söndürme ve tahliye tatbikatları en az yılda 1 defa yapılmalıdır.

ü  Parlayıcı patlayıcı maddelerin üretildiği veya işlendiği işyerlerinde zemin hafif eğimli olmalıdır.

ü  Buhar kazanlarında en az 2 adet su seviye göstergesi bulunmalıdır.

ü  Yüksek gerilim devrelerinde; kısa devre ve topraklama teçhizatı, ıstaka, yangın söndürme cihazı bulunmak zorundadır. Deri eldivenin bulunmasına gerek yoktur.

ü  16 yaşını doldurmamış genç işçiler ve çocuklar ile çalıştığı işle ilgili mesleki eğitim almamış işçiler ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılamaz.

ü  Kazaya maruz kalanlara veya ailesine mahkeme tarafından hükmedilecek tazminat işveren tarafından ödenecektir hükmü Maadin Nizamnamesinde yer almaktadır.

ü  Sesli yangın uyarı cihazlarının 3m uzaklıkta en az 75 dBA ve en çok 120 dBA ses seviyesi elde edecek özellikte olması gerekmektedir.

ü  İçtihat birleştirme kararları hem adalet Mahkemelerini hem de Yargıtay Dairelerini bağlar.

ü  Bazı ağır ve tehlikeli işlerde 16 yaşını doldurmuş, 18 yaşını bitirmemiş işçiler çalıştırılabilir.

ü  Devamlı olarak en az 50 işçi çalıştırılan sanayiden sayılan 6 aydan fazla sürekli işlerin yapıldığı işyerlerinde iş sağlığı güvenliği kurulu oluşturulması zorunludur.

ü  İş yerinde İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi oluşturulması için 50 veya daha fazla işçi çalışması gerekmektedir.

ü  Kadın işçilerin çoğul gebelikte, doğum öncesi ve doğum sonrasında kullanacağı toplam izin 18 haftadır.

ü  Kimyasal maddelerle çalışmalarda risk analizi en fazla 5 yılda bir yenilenmelidir.

ü  Ticaretten sayılan işlerde 50 veya üzeri işçi çalıştırılıyorsa sadece iş yeri hekimi çalıştırılması zorunludur.

ü  ILO daimi örgütlerinden olan uluslararası çalışma konferansında ülkeler 4 delege ile temsil edilir.

ü  Umumi Hıfzıssıhha Kanunu 1930 yılında çıkartılmıştır ve içerisinde İşyeri Hekimi çalıştırılmasına dair madde vardır.

ü  Kazanlar, tanklar ve benzeri dar yerlerde nemli ıslak yerlerde, kaynak yapıldığında yalnız doğru akım kullanılmalıdır.

ü  Kaldırma makinaları; en ağır yükün en çok 1,5 katını, etkili ve güvenli bir şekilde kaldıracak ve askıda tutabilecek güçte yük frenleri bulunacaktır.

ü  Aynı işyerinde çalışan çeşitli motorlu arabalar için klakson, çan veya zil sesleri için aynı ses tonu kullanılacaktır.

ü  Basınçlı kazanlar ve kaplar basınç altındayken onarımları yapılmayacaktır.

ü  Ramazzini iş-işçi uyumunu, iş verimini ve ergonomiyi 17. Yüzyılda açıklamıştır.

ü  Sanayiden sayılan işyerlerinde; İSG uzamanı bulundurulmalı ve İş Sağlığı güvenliği Kurulu kurulmalıdır.

ü  Kanserojen ve mutajen maddelerle çalışmalarda Sağlık Güvenlik Planı hazırlanmasına gerek yoktur.

ü  Ağır ve Tehlikeli İşlerde çalışan 16 yaşını doldurmuş fakat 18 yaşını bitirmemiş genç işçiler en fazla 6 ayda bir periyodik kontrolden geçmelidir.

ü  Ağır ve Tehlikeli İşlerde çalışan 18 yaşını bitirmiş işçiler yılda 1 defa periyodik kontrolden geçmelidirler.

ü  Portör muayenesi meslek hastalıklarını tanı amaçlı yapılmaz.

ü  Yangın yükü; bir yapı bölümünün içinde bulunan yanıcı maddelerin kütleleri il alt ısıl değerleri çarpımları toplamının, plandaki toplam alana bölünmesi ile ilde edilen ve MJ/m2 olarak ifade edilen büyüklüktür.

ü  Yangın uyarı butonları yerden en az 110 cm ve en fazla 140 cm yüksekliğe yerleştirilir.

ü  Düşük tehlike sınıfında her 500 m2, orta tehlike ve yüksek tehlike sınıfında her 250 m2 yapı inşaat alanı için 1 adet olmak üzere, uygun tipte 6 kg’ lık kuru kimyevi tozlu veya eşdeğer gazlı yangın söndürme cihazları bulundurulması gerekir.

ü  Kurşunla çalışan işçiler 3 ayda bir sağlık muayenesi olmalılar.

ü  Gürültü yönetmeliğine göre Maruziyet Etkin Değeri hesaplanırken kulak koruyucularının etkisi dikkate alınmayacak.

ü  MSDS’ lerde; ekolojik bilgi, kişisel koruma, bertaraf bilgileri olmalı.

ü  Kolayca çıkartılabilen emniyet ayakkabıları ergimiş maddelerin ayakkabıdan içeri girme riski bulunan işlerde kullanılır.

ü  Acil ve hayati tehlike bulunduğu gerekçesi ile işyerinin kapatılmasına karar vermesi için oluşturulan komisyonun başka Kıdemli Müfettiştir.

ü  Ekranlı araçlarla ilgili yönetmelik yürürlüğe girdiği tarihte faaliyette olan kuruluşlar en fazla 2 yıl içinde yönetmelik hükümlerini yerine getirmek zorundadır.

ü  Elektrik ile ilgili Fen adamları 1. Grup için en az 3 veya 4 yıl elektrik ile ilgili yüksek öğrenim görmüş olmalı.

ü  1. Grup elektrik ile ilgili fen adamları iç tesisat yapım işleri; 150 kW – 400 V

ü  2. Grup elektrik ile ilgili fen adamları iç tesisat yapım işleri; 125 kW – 400 V

ü  3. Grup elektrik ile ilgili fen adamları iç tesisat yapım işleri; 75 kW – 400 V

ü  1. Grup elektrik ile ilgili fen adamları işletme ve bakım işleri; 1500 kW – 35 kW

ü  2. Grup elektrik ile ilgili fen adamları işletme ve bakım işleri; 1000 kW – 35 kW

ü  3. Grup elektrik ile ilgili fen adamları işletme ve bakım işleri; 500 kW – 400 V

ü  250 – 400 kW gerilime yaklaşma mesafesi 3,5 m’ dir.

ü  Hattın işletme gerilimi 0 – 1 kW ise yatay uzaklık en az 1 m

ü  Hattın işletme gerilimi 1 – 36 kW ise yatay uzaklık en az 2 m

ü  Hattın işletme gerilimi 36 – 72,5 kW ise yatay uzaklık en az 3 m

ü  Hattın işletme gerilimi 72,5 – 170 kW ise yatay uzaklık en az 4 m

ü  Hattın işletme gerilimi 170 – 420 kW ise yatay uzaklık en az 5 m

ü  Yer altı kablolarında yapılacak bir işlemde, elektrik kesilmesinden hemen sonra kapasitif boşalmayı temin için, üzerinde çalışılması gereken kabloların bütün iletkenleri kısa devre edilmeli ve topraklanmalıdır.

ü  Açık hava elektrik tesisleri en az 180 cm yükseklikteki duvar veya tel kafes çitle çevrilmiş olmalı, ikaz levhaları takılmalı, giriş kapıları kilitli olmalıdır.

ü  Elektrik şebekelerinin bakım, onarım, yenileme işlerine başlamadan önce, bu şebekelerden beslenen tüketicilerde jeneratör bağlı olup olmadığı araştırılmalı, ters besleme olup olmadığı tespit edilmelidir.

ü  Alçak gerilim ile yüksek gerilim arasındaki sınır gerilim değeri 1000 Volttur.

ü  Parlayıcı Patlayıcı ve Yanıcı maddelerin imal edildiği işlendiği veya depolandığı yerler yağ, boya ve diğer parlayıcı sıvıların bulunduğu binalar ile üzerinde direk veya sivri çıkıntılar yahut su depoları gibi yüksek yerler bulunan binalar yıldırıma karşı yürürlükteki yönetmelik ve şartnamelere göre yapılacak yıldırımlık tesisatı ile hava hatları ise uygun kapasitedeki parafudr ile korunacaktır.

ü  Son yıllarda büyük kullanım alanı bulmuş olan yeni bir kesici tipi olan, açma sırasında ark üzerine sabit basınçlı gaz üflenerek arkı söndürülen, yanmayan, çabuk soğuyan, dielektrik dayanımı yüksek ve zehirsiz olan ancak söndürme anında toz haline geldiğinde zehirli hale geçen temizlik anında lastik eldiven ve maske kullanılması gereken gaz SF6’ dır.

ü  Kalbin düzensiz atışlarına fibrilasyon denir.

ü  Genç ve sağlıklı bir işçi 20 Hz – 20 kHz arasındaki sesleri duyar.

ü  İşitme kaybına sebep olabilecek gürültü şiddeti A skalası ile ölçülmelidir.

ü  Yetişkin bir insanın saatte 10 m3 temiz havaya ihtiyacı vardır.

ü  Normal şartlarda tabi havalandırma ile ortamın havasının saatte 2 – 3 defa değiştiği kabul edilir.

ü  Çalışma yerlerin kişi başına düşen hava hacmi en az 10 m3’ tür.

ü  Koğuşlarda kişi başına düşen hava hacmi en az 12 m3’ tür.

ü  Kreşlerde kişi başına düşen hava hacmi en az 15 m3’ tür.

ü  Zararlı gaz/toz çıkaran makinalarda cebri havalandırma yapılmalıdır.

ü  İş kazaları meslek hastalıkları Sosyal Sigortalar Kanununda tanımlıdır.

ü  İlk iş sağlığı yasası İngiltere de çıkmıştır.

ü  Ceza hukukuna göre iş kazasına uğrayan mağdurun 10 günden fazla istirahatini gerektirecek sağlık raporu varsa, kamu davası açabilir.

ü  Ceza hukuku açısından, bir kişinin hukuka aykırı sonucu istememekle birlikte bu sonucu önlemek için durumun gerektirdiği dikkat ve ihtimamı göstermemesine ihmal denir.

ü  Borçlar hukukuna göre işverenin tazminat ödeme sorumluluğunda zaman aşımı 10 yıldır.

ü  Kaza kaçınılmazlık sebebiyle meydana gelmiş ise, kaza ile ilgili herhangi bir kişinin veya kuruluşun kusuru bulunmuyor ise, bu zararın belli oranlarda işçi ve işveren tarafından karşılanması gerekmektedir. İş verenin bu yükümlülüğüne kusursuz sorumluluk denir.

ü  Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliğinde teknik önlemler yer almaz.

ü   İşin durdurulması veya işyerinin kapatılması kararına karşı işveren yerel iş mahkemesine 6 iş günü içerisinde itiraz edebilir.

ü  4857 sayılı İş Kanuna göre, İş Güvenliği ile ilgili görevli mühendis veya teknik eleman istihdamı; Sanayiden sayılan işyerlerinde, devamlı olarak en az 50 işçi çalıştıran iş yerlerinde, altı aydan fazla sürekli işlerin yapıldığı işyerlerinde geçerlidir.

ü  Ağır ve tehlikeli İşler raporu; ilk işe girişte ve işin devamı süresince en az yılda bir defa gereklidir.

ü  İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu 8 kişiden oluşmaktadır.

ü  İş güvenliği uzmanları sertifikalarını aldıktan sonra 5 yılda bir yenilemem eğitimine katılmak zorundadırlar.

ü  Yüksekte yapılan geçici işlerde, iş ekipmanları seyyar ve sabit merdiven başlarında kesintiye uğrayabilir.

ü  İş ekipmanı kontrolünde ilk adım; kontrol, ölçüm, test usul ve tekniğinin belirlenmesidir.

ü  İş makinalarının yerleşim yeri içinde ve dışında hızları en fazla 10 km/h olmalıdır.

ü  İş ekipmanları nakliye sırasında, taşıyacak araca bindirilirken tırmanabileceği rampaların açısı en fazla 30 0 olmalıdır.

ü  İş makinasının operatörü G sınıfı ehliyete sahip olmalıdır.

ü  İş makinası operatörü çalışmaya başlamadan önce fren sistemini kontrol etmelidir.

ü  İş makinası üzerinde kaynak işlemi yapılmadan önce akü kutup başı bağlantısı sökülmelidir.

ü  İş sağlığı ile ilgili ilk yasal mevzuat Dilaver Paşa Nizamnamesidir.

ü  Halk sağlığı uzmanlarına İş Yeri Hekimliği Sertifikası verilmez.

ü  Poliklinik hizmeti vermek İş Yeri Hekiminin görevleri arasında değildir.

ü  İşyeri sağlık biriminin öncelikli amacı koruyucu ve geliştirici sağlık hizmetleridir.

ü  Solunduğunda, ağız yoluyla alındığında, deriye nüfus ettiğinde kalıtımsal genetik hasarlara yol açabilen maddelere mutajen maddeler denir.

ü  Kanserojen ve mutajen maddelerle çalışanlarda sağlık kayıtları en az 40 yıl saklanmalıdır.

ü  Direk güneş ışığı ve ısı kaynaklarından uzak tutulması gereken basınçlı gaz tüplerinin sıcaklığı en fazla 50 0C olmalıdır.

ü  Oksijen tüplerinin valfları ve manometreleri ile tesisatının yağ ile temas etmesi tehlikelidir.

ü  Kaynak işlerinde çalışanlar günde en fazla 7,5 saat çalıştırılabilir.

ü  Kaynak işlerinde kullanılan ve ultraviyole ışınlara karşı en iyi korumayı sağlan kumaş türü deridir.

ü  Kaynak işlerinde kullanılan basınçlı gaz tüplerinin periyodik basınç testleri 5 yılda bir yapılmalıdır.

ü  Oksijen tüpleri diğer yanıcı ve patlayıcı gaz ihtiva eden tüplerden en az 6 m uzakta ayrı depolanmalıdır.

ü  Kazanlarda bulunması gereken cihaz manometredir.

ü  Sıcak su kazanlarında 2 adet termometre bulunmalıdır.

ü  Kazanlara ve basınçlı kaplara 12 ayda bir defa basınç testi uygulanır.

ü  Basınçlı kaplarda en az 2 adet güvenlik manometresi vardır.

ü  Değeri 32 amperin üstünde olan sigortalar en az  bir şalter veya anahtar ile kontrol altına alınmalıdır.

ü  Elektrik iç tesislerinde gerilim altındaki kısımların değeri 50 – 120 voltun üzerinde olduğunda yalıtılmış ve doğrudan doğruya dokunulmaya karşı korunmuş olmalıdır.

ü  Sabit olmayan tesislerde topraklama kontrolü 6 ayda bir yapılmalıdır.

ü  Bel üstü gövde ağırlığı 50 kg olan bir kişi 5 kg’ lık yükü kaldırırsa, sırt bölgesi 550 kg’ lık yüke maruz kalmış olur.

ü  ILO 1919 yılında kurulmuştur.

ü  Türkiye ILO’ ya 1932 yılında girdi ve fiili iş birliği 1946 yılında başladı.

ü  Türkiye de ilk iş kanunu 1936 yılında çıkartılmıştır.

ü  Kaymaya ve düşemeye karşı alınan önlemlerden olan ızgaraların aralıkları en çok 2 cm olmalıdır.

ü  İş kazaları genelende 1. Saatte gerçekleşir.

ü  Fiziksel, ruhsal ve sosyal açıdan tam iyilik olarak tanımı Dünya Sağlık Örgütü yapmıştır.

ü  Tehlikeleri önlemede en etkili yol ortam ölçümleridir.

ü  Doğal ışığın zayıf olduğu yerlerde floresan renkler, reflektör malzeme veya yapay aydınlatma kullanılmalıdır.

ü  EINECS; kimyasal maddelerin Avrupa envanteri.

ü  CAS; kimyasal maddelerin servis kayıt numarası.

ü  Merkezi, kişinin kulaklarını birleştiren çizginin orta noktası olan 30 cm yarıçaplı kürenin, başın ön kısmında kalan yarısına solunum bölgesi denir.

ü  Aynı anda organizmaya giren iki kimyasal birbirinin fizyolojik etkisini 3 şekilde etkileyebilir.

ü  Kimyasalların gebeler tarafından alındıklarında plasentadan fetal dolaşıma geçerek doğacak yavruda deformasyon oluşmasına neden olan etkiye teratojenik etki denir.

ü  Kanda hemoglobin ile birleşerek karboksi hemoglobin bileşimine neden olan madde karbon monoksittir.

ü  Karbon monoksit zehirli bir gazdır.

ü  Karbondioksit basit boğucu bir gazdır.

ü  Hidrojen sülfür zehirli bir gazdır.

ü  Pamuk tozu alerjendir.

ü  Benzen kan kanserine sebep olabilir.

ü  Kapalı alan çalışmaları öncesinde ortam atmosferinde bulunan parlayıcı, patlayıcı gaz konsantrasyonu ölçümünde eksplozimetre kullanılır.

ü  Çalışma ortamında, toksik – zehirli konsatrasyon ölçümü solunum seviyesinde yapılmalıdır.

ü  Pamuk lifleri, keten kenevir tozlarının solunumu ile meydana gelen meslek hastalığı bissinozdur.

ü  Yakıcı, yanıcı, zehirli, çok zehirli veya oksitleyici maddelerin kırılabilir kaplarının ambalajlarının depolanacağı yükseklik en fazla 40 cm’ dir.

ü  Zehirli maddeler ile zararlı maddeler bir arada depolanabilir.

ü  Parlayıcı ürünlerin bulunduğu depolarda akülü, susturuculu ve statik elektriğe karşı önlem alınmış fork-lift kullanılmalıdır.

ü  Kimyasallar 9 sınıfa ayrılmaktadır.

ü  Kezzap, nitrik asittir.

ü  LD50 öldürücü doz.

ü  LC50 öldürücü konsantrasyon.

ü  Avrupa birliğine göre toksit seviye aşamaları 3 sınıfta belirlenmiştir.

ü  ILO’ nun sınıflandırmasında reaktif maddeler, zehirli maddeler, kanserojen maddeler yer alır.

ü  İnsan sağlığı için tehlike oluşturan bir ortam P3 tipi maske kullanılmalıdır.

ü  Deri eldivenler yağa karşı dirençli değildir.

ü  Yüz siperlerinin ağır parça darbelerine karşı kullanımı uygun değildir.

ü  Amonyak, formaldehit gazlarının karışık olduğu bir ortamda ABEK – P3 tipi maske kullanılmalıdır.

ü  Amonyak gazı tahriş edicidir.

ü  Karbon sülfür sistematik zehirli sınıfına girer.

ü  NRR veya SNR olarak belirtilen özellik gürültü azaltma oranıdır.

ü  Miğfer tipi kulak koruyucuları kemik yoluyla sesin iç kulağa iletilmesini önlemek için kullanılır.

ü  Kompresörlerin periyodik bakımları yılda bir yapılmalıdır.

ü  Kompresörlerin basınç deneyi en yüksek çalışma basıncının 1,5 katı ile yapılır.

ü  Seyyar kompresörler çalışanlardan en az 10 m uzakta olmalılar.

ü  Kaldırma makinaları ve araçları yetkili bir teknik eleman tarafından 3 ayda bir kontrol edilmelidir.

ü  Vinç ile yük 25 – 30 cm kaldırıldıktan sonra frenler kontrol edilmelidir.

ü  Kaldırma araçlarının halat tamburlarında en az 2,5 sarım olmalıdır.

ü  Maden kanuna göre madenler 5 gruba ayrılır.

ü  45 nolu ILO sözleşmesinde maden ocaklarında yaşı ne olursa olsun kadın işçi çalıştırılamaz hükmü vardır.

ü  Zımpara taşı tezgâhında, taş ile ayarlı destek aralığı en az 6 mm olmalıdır.

ü  MSDS’ lerin üzerindeki “R” risk durumunu ifade eder.

ü  MSDS’ lerin üzerindeki “S” güvenlik tavsiyelerini ifade eder.

ü  Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Çalışanların Korunması Hakkında Yönetmelik hükümleri 30 Haziran 2006 tarihinde tam olarak uygun hale getirilmiştir.

ü  Karbon sülfür parlayıcı sıvı madde sınıfına girer.

ü  Asetilen parlayıcı gazdır.

ü  Alfa, beta, X ışınları iyonlaştırıcı radyasyon çeşididir.

ü  İnsanların bulundukları ortamda hissettikleri ısıya efektif ısı denir.

ü  Deniz taşımacılığında, bütün vücut titreşimi maruziyet değeri 1 Hz’ i geçtiğinde değerlendirmeye alınır.

ü  Meslek hastalığını sebep olan tozların büyüklüğü 0,5 – 5 mikrondur.

ü  20 lüks; avlular, açık alanlar, dış yollar, geçitler.

ü  50 lüks; kaba malzemelerin taşınması, aktarılması, depolanması, kaba işlerin yapıldığı yerler ile iç geçit, koridor, yol ve merdivenler.

ü  100 lüks; kaba montaj, kazan dairesi, makine dairesi, insan ve yük asansör kabinleri, malzeme stok ambarları, soyunma ve yıkanma yerleri, yemekhane ve tuvaletler.

ü  200 lüks; normal montaj, kaba işlerin yapıldığı tezgahlar.

ü  300 lüks; ayrıntıların yakından seçilmesi gereken işler.

ü  500 lüks; büro ve benzeri sürekli dikkat gerektiren ince işlerin yapıldığı yerler.

ü  1000 lüks; hassas işlerin sürekli olarak yapıldığı yerler.

ü  Demirlerin paslanması yavaş paslanamaya örnektir.

ü  Tankın içindeki sıvının tankın basıncını yenerek tankı yırtmasına bleve denir.

ü  Doğalgaz havadan hafiftir

ü  LPG havadan ağırdır.

ü  Acil durum planında haberleşme ekibinin oluşturulması zorunlu değildir.

ü  Portatif yangın söndürme cihazları yerden maksimum 150 cm yukarda olması gerekir.

ü  Portatif yangın söndürme cihazlarında kullanılan püskürtücü gaz N2’ dir.

ü  Alevlenme noktasındaki yanıcı bir maddeyi, yanma noktasındaki diğer bir yanıcı maddeden ayıran özellik ısı kaynağı uzaklaştığında sönmesindedir.

ü  Yanma olayının yangına dönüşmesi için zincirleme reaksiyon gereklidir.

ü  Türkiye de iş kazaları en çok metal sektöründe olmaktadır.

ü  Seyyar merdivenin tepesi dayandığı yerden en az 1 m yukarıda olmalıdır.

ü  Kazı işlerinde 1,5 m’ den sonra işçilerin inip çıkmaları için seyyar merdiven kullanılmalıdır.

ü  Seyyar merdivenler 1’ e 4’ lük olacak şekilde yerleştirilmelidir.

ü  Güvenlik koordinatörleri projenin hazırlanması aşamasında Sağlık ve Güvenlik Planı hazırlamalıdır.

ü  Sahaya izinsiz girilmesini önlemek Güvenlik Koordinatörünün görevidir.

ü  Standartlarla ilgili olarak hazırlanan prosedürleri sürekli yenilenmeli.

ü  Türkiye nin imzaladığı kimyasallarla ilgili sözleşme 170 nolu sözleşmedir.

ü  Büyük endüstriyel kazalarla ilgili 174 – 181 ILO direktifi, seveso direktifi.

ü  Kristal yada SiO2 toz miktarı %5’ den az olduğu takdirde Eşik Sınır Değeri 5 mg/m3 olarak kabul edilir.

ü  Tozla mücadelede toz yoğunluğu ESD’ nin altında tutmak gayesiyle gerekli özellikleri sağlayan toz maskesi ile bir vardiyada en çok 1 saat çalışılabilir.

ü  Asbets solunumu ile; asbestozis, akciğer kanseri ve mezoteliyom meydana gelebilir.

ü  Asbest tozlarının riskinden korunmada ideal olan asbest tozunun 1 mililitre havada 0,1 lif/mililitre elyaf konsantrasyonu altında tutulması gerekir.

ü  400 Hz kalıcı işitme kaybı görülmeye başlanır.

ü  Gürültü şiddetinin 80 dB olduğu işlerde günde 7,5 saatten fazla çalışılmaz.

ü  Gürültü şiddeti 115 dB olduğunda ortamda gürültüye maruz kalma süresi 1/8’ dir.

ü  0 dB, 20 mPa işitme eşiğidir.

ü  140 dB, 200 Pa ağrı eşiğidir.

ü  140 dB’ den sonra kulak zarının patlama ihtimali vardır.

ü  Asbest konsantrasyonu 0,1 lif/cm3’ tür.

ü  Tehlikeli kimyasallar vücuda en çok solunum yoluyla girer.

ü  Özellikle yanıcı maddelerle olmak üzere diğer maddelerle de temasında önemli ölçüde ekzotermik reaksiyona neden olan maddeler oksitleyici madde sınıfında yer alır.

ü  Ülkemizde 1996 yılında kahverengi ve mavi asbest yasaklanmıştır.

ü  Radyant ısı kaynağı ile maruz kalan kişi arasına radyant ısıyı yansıtan engel koymak.

ü  Malzeme Güvenlik Bilgi Formundaki S1 kilitli alanda muhafaza ediniz, S24’ te deriye temastan sakınınız.

ü  En az 10 işçinin çalıştığı yerlerde bir dinlenme odası bulunmalıdır.

ü  Basınçlı kaplarda bulunması gerekli olan emniyet valfleri azami işletme basıncının 1,1 katında açacak şekilde ayarlanmalıdır.

ü  Şebekeden beslenen tesislerde, kullanılan yedek elektrik üretim aygıtı ile şebekeyi ayıran işletme elemanına enversör şalter denir.

ü  Yapı iş defteri ilgili Bölge Müdürlüğü tarafından tasdiklenir.

ü  Yapı iş defterine beton kontrolünün yazılması uygun değildir.

ü  Şevsiz yapılmak zorunluluğu olan kazılarda 150 cm’ den derin kazılarda yan yüzeyler uygun şekilde desteklenmek zorundadır.

ü  Ölümlü iş kazaları en çok inşaat sektöründe meydana gelmektedir.

ü  İşveren iş yerinde yaptığı her türlü değişikliği 1 ay içerisinde ilgili bölge müdürlüğüne bildirmek zorundadır.

ü  İşveren çalışma koşullarında yaptığı değişikliği çalışana yazılı olarak bildirmezse ve bu değişiklikler 6 iş günü içinde işçi tarafından yazılı olarak kabul edilmezse bu durum işçiyi bağlamaz.

ü  İşveren ve İSG Uzmanı arasındaki sözleşme herhangi bir nedenle geçerliliğini yitirdiğinde bu durum 3 iş günü içerisinde İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğüne bildirilir.

ü  Yükün konveyör ile taşınması elle taşıma işi değildir.

ü  Grizulu ocaklarda anti grizu malzemem kullanılmalı.

ü  Ateşçi, grizulu ocaklarda lağım deliklerini doldurmadan önce 25 metre yarı çapındaki bir alan içinde grizu ölçümü yapmalı.

ü  Grizulu ocaklarda alüminyum kovanlı kapsül kullanılmamalı.

ü  Karbon dioksit, yanmaz; karbon monoksit, patlayıcı; metan, patlayıcı.

ü  Periyodik kontrollerin planlaması İSG Uzmanı tarafından gerçekleştirilir.

ü  Risk değerlendirme ve risk kontrol prosesleri reaktif değil proaktif olmalıdır.

ü  Elektrik ark kaynağı için boşta çalışma gerilimi kaynak yaparken oluşan gerilimden daha yüksektir.

ü  Asetilen tüpleri doldurulduktan sonra en az 12 saat bekletilip kullanılmalıdır.

ü  Asetilen tüplerinin içinde absorbsiyon malzemesi bulunmalı.

ü  Asetilen tüpleri içinde asetilen, aseton emdirilmiş halde bulunmalıdır.

ü  Oksijen tüpleri dolum basıncına göre en az 5, en çok 10 yılda bir basınç testine tabi tutulmalılar.

ü  Kaldırma araçlarının statik yük deneyleri 10 – 20 cm havada 10 dakika askıda tutularak yapılmalıdır.

ü  Asbest 01.01.2005 tarihi itibariyle AB ülkelerinde yasaklanmaktadır.

ü  Asbest ile çalışan işçilerin sağlık durumları en az 3 yılda bir yapılmalıdır.

ü  50 Hz alternatif gerilimde insan bedeninden geçen 80 – 100 MA akım kalpte fibrilasyona ve şuur kaybına neden olur.

ü  Doğru akımda tehlike gerilimi 120 Volttur.

ü  Şebeke geriliminde tehlikeli gerilim sınırı 50 Volttur. (Küçük gerilim)

ü  Forkliftler en az 3 ayda bir kontrol edilmelidir. Bu kontrolleri makine mühendisi yapmalıdır.

ü  Seyyar aydınlatma cihazlarında doğru akım kullanıldığında artı kutup topraklanmalıdır.

ü  Seyyar aydınlatma cihazlarında küçük gerilim (24 – 42 volt) kullanılmalıdır.

ü  Gemi yapım işlerinde delinmez tabanlı ayakkabı kullanılmalıdır.

ü  Anayasanın 50. Maddesi; kimse yaşına, cinsiyetine ve gücüne uymayan işlerde çalıştırılamaz.

ü  Sanayiye ait işlerde 18 yaşını doldurmamış çocuk ve genç işçilerin çalıştırılması yasaktır 73. Maddede yer almaktadır.

ü  16 yaşını doldurmamış genç işçiler ve çocuklar ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılamaz cümlesi iş kanunu 85. Maddede yer almaktadır.

ü  Kadınlar, ay hali günlerinde ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılamaz. Bu günlerin sayısı 5 gün olarak hesaplanır.

ü  Kadınlar doğumdan önce 8 hafta, doğumdan sonra 8 hafta olmak üzere toplam 16 hafta izin hakkı vardır.

ü  Çalışma gücünün % 40’ ını kaybeden insanlar özürlü olarak adlandırılır.

ü  Gece çalıştırılan kadın işçiler en geç 6 ayda bir periyodik muayene olmalılar.

ü  Postalar halinde çalışılan bir işyerinde gece ve gündüz postasında çalışan işçilerin en çok 2 haftada bir postası nöbetleşe değiştirilmelidir.

ü  Genç işçiler günde 8 saat haftada 40 saatten fazla çalıştırılamaz.

ü  Genç işçilerin hafta tatili izinleri kesintisiz 40 saatten az olamaz.

ü  Genç işçilere verilecek yıllık izinler 20 günden az olamaz.

ü  Kadın ve genç işçilerin çalıştırılamayacağı işler; arama ve sondaj işleri, metalürji sanayi ile ilgili işler, yapı işleri, enerji üretimi, nakil ve dağıtımı ile ilgili işler, ardiye ve antrepoculuk, haberleşme.

ü  Parlayıcı ve patlayıcı maddeler taşınmış olan kaplar kaynak işleri yapılmadan önce buhar veya diğer usullerle yıkanacak. Zararlı gazların kalıp kalmadığı kontrol edilecek. Kontrolden sonra kaplara; karbondioksit veya asal gazlar veya benzerleri ile doldurulacak. Kesim işlemi yapıldığı esnada bu gazlardan bir tanesi yavaş yavaş verilecektir.

ü  4 m’ den yüksek binaların dış kısımlarında, çatılarında yapılan işlerde çalışanlara baret, emniyet kemeri verilecek ve bunları kullanmaları sağlanacaktır.

ü  Şerit testere ve bıçkı makinaları testerelerin bağlantıları en az ayda 1 defa periyodik olarak kontrol edilecek.

ü  İçme suyu boru donanımı temel rengi yeşildir.

ü  Buhar boru donanımı temel rengi kırmızıdır.

ü  İş yeri bildirgesi iş yeri hekimi tarafından düzenlenmelidir.

ü  Gaz yakan elektrik kazanları exproof olmalı.

ü  Oksijen tüpleri mavi renktedir.

ü  Asetilen tüpleri sarı renktedir.

ü  Hidrojen tüpleri kırmızı renktedir.

ü  Helyum tüpleri kahverengi renktedir.

ü  Azot tüpleri yeşil renktedir.

ü  Karbondioksit tüpleri yeşil renktedir.

ü  Argon tüpleri açık mavi renktedir.

ü  Argon + Helyum tüpleri kahverengi renktedir.

ü  LPG tüpleri gri renktedir.

ü  Asetilen tüpleri bakır borularda aracılığı ile taşınmaz.

ü  Kazanların hidrolik basınç deneyleri, en yüksek çalışma basıncının en çok 1,5 katı ile yapılacak.

ü  Ağırlıklı emniyet supaplarına gelen buhar basıncı, 600 kg/cm2’ yi geçmeyecektir.

ü  Yüksek ve orta basınçlı kazanlarda cehennemliklerinin en üst noktasında bir veya daha fazla sayıda patlama kapları bulunacaktır.

ü  Alçak basınçlı buhar ve sıcak su kazanlarında basınç 0,5 barı sıcaklık ise 110 0C’ yi geçmeyecektir.

ü  Gaz, kömür tozu ve akaryakıtlı otomatik çalışan sıcak su kazanlarında sıcaklığın 120 0C üstüne çıkmasını önleyecek bir termostat bulunacaktır.

ü  Soğutma tanklarının kapasitesi 140 litreyi ve boru çapı 15 cm’ yi geçtiği hallerde, soğutma tanklarında en az iki adet basınç ayar vanası bulunacak, bunlardan bir tanesi kırılabilir cinsten olacaktır.

ü  Alüminyum gövdeli basit basınçlı kaplarda maksimum sıcaklık 100 0C’ dir.

ü  Çelik gövdeli basit basınçlı kaplarda maksimum 300 0C’ dir.

ü  Biyolojik etkenler 4 grupta incelenir.

ü  Biyolojik etkenlere dair kayıtlar maruziyetin son bulmasından sonra en az 10 yıl saklanmalıdır.

ü  Grup 3 ve/veya grup 4’te biyolojik etkenlere maruz kalan işçilerin kayıtları maruziyet sona erdikten sonra 20 yıl saklanır.

ü  Grup 2, Grup3 ve Grup 4 biyolojik etkenlerin ilk kez kullanımında, işin başlamasından en az 30 gün önce Bakanlığa bildirimde bulunulmak zorundadır.

ü  Gürültü ölçümü en az yılda 1 kere yapılmalıdır.

ü  Toz ölçümü en az yılda 1 kere yapılmalıdır.

ü  Oturarak çalışanlarda hava akım hızı 0,15 – 1 m/sn arasında olmalıdır.

ü  Yarı aktif çalışanlarda 1 – 1,25 m/sn

ü  Tozsuz yerlerde çalışanlarda hava akım hızı 1,75 m/sn’ yi geçmemelidir.

ü  Tesislerde makinaların kapladığı hacimlerde dahil olmak üzere işçi başına düşen en az hava hacmi 10 m3’ tür.

ü  Hamile, yeni doğum yapmış veya emziren işçiler günde 7,5 saatten fazla çalıştırılamaz.

ü  Kadın işçilere küçük çocuklarını emzirebilmeleri için günde toplam 1,5 saat süt izni verilir.

ü  Ekranlı araçlarla çalışmalarda rahatsızlığı olmayan işçiler için 40 yaş altında ise 5 yılda bir kez.

ü  Ekranlı araçlarda çalışmalarda rahatsızlığı olmayan işçiler içim 40 yaş üstünde ise 3 yılda bir kez.

ü  El aletlerini koymak için kullanılan raflarda en az 2 cm genişliğinde eteklik bulunmalıdır.

ü  Buzdolabı, çamaşır makinası, bulaşık makinası, aspiratör ve vantilatör alternatif akımla çalışır.

ü  Televizyon, müzik seti ve video oynatıcı gibi cihazlarda alternatif akımı doğru akıma çevirerek çalışır.

ü  Direnci 10 ohm’ dan büyük olan levhalara ek topraklama levhası konmalıdır.

ü  Radyoaktif paratonerlerin topraklama direnci 5 ohm’ dan küçük olmalıdır.

ü  Havai hat ağaç direklerinde yapılacak çalışmalara başlamadan önce izolatör sıkı bağları çözülmelidir.

ü  Maruziyet sınır değeri 87 dB.

ü  En yüksek maruziyet etkin değeri 85 dB.

ü  En düşük maruziyet etkin değeri 80 dB.

ü  Gürültü kişisel dozimetre ve ortam dozimetresi ile ölçülür.

ü  Gürültülü işlerde çalışanların her 6 ayda bir odyogramları alınmalıdır.

ü  Gürültünün zararlarının meslek hastalığı sayılabilmesi için gürültülü işte en 2 yıl çalışılmalıdır.

ü  Gürültü şiddeti sürekli olarak 85 dB’ in üzerinde olan işlerde çalışan işçilerde 30 gün çalışmak meslek hastalığı tanısı koymak için yeterlidir.

ü   Titreşimden oluşan meslek hastalığının yükümlülük süresi 2 yıldır.

ü  Titreşim oktav bantları ile ölçülür.

ü  Basınç değişikliği nedeniyle görülen akut hadiselerde yükümlülük süresi 3 gün, diğer hadiselerde ise yükümlülük süresi 10 yıldır.

ü  Dalgıç odalarında, şahıs başına en az 40 m3 hava bulunacak ve bu havadaki CO2 miktarı % 0,1’ i geçmeyecek.

ü  Bir dalgıç 22 m’ den fazla derinliğe bir günde 2 defadan fazla dalmayacak. Bu iki dalış esnasında aralarında en az 5 saat zaman olacak.

ü  Normal şartlarda iş yerinin tavan yüksekliği en az 3 metre olmalıdır.

ü  Kaynak işlerinin yapıldığı iş yerlerinde tavan yüksekliği en az 5 m olmalıdır.

ü  Zararlı toz ve gazların bulunduğu ortamlarda tavan yüksekliği en az 3,5 metre olmalıdır.

ü  Havadaki kurşun miktarı oranı 0,15 mg/m3’ ü geçmemeli.

ü  Havadaki civa miktarı 0,075 mg/m3’ ü geçmemeli.

ü  Arsenik miktarı 0,5 mg/m3’ ü geçmemeli.

ü  Benzen konsantrasyonu 20 ppm’ i geçmemeli.

ü  Karbon sülfür konsantrasyonu 20 ppm veya 60 mg/m3’ ü geçmemeli.

ü  Filtrelerin çıkış borularının ağzı, iş yeri çatısından en az 180 cm yüksekte veya en yakın kapı pencereden 8 m uzakta olacaktır.

ü  CO2 miktarının  % 0,1’ in üzerine çıkmadığı havaya temiz hava denir.

ü  Yapı işi 30 günden fazla sürecekse ve devamlı olarak 20’ den fazla işçi çalışacaksa, işin büyüklüğü 500 yevmiyeden fazla çalışma gerektiriyorsa ilgili bölge müdürlüğüne bilgi vermekle yükümlüdür işveren.

ü  Ahşap iskelelerde iki dikme arası yük taşıyanlarda 240cm, yük taşımayanlarda 3 m’ den fazla olmayacak.

ü  Çelik borulu iskelelerde düşey ve yat borulu ekler en çok 6 m’ de bir yapılacak.

ü  Asma iskelelerde her m2’ ye 400 kg’ dan fazla yük konmayacak ve asma iskelede 4 işçiden fazla çalıştırılmayacak.

ü  Sabit merdivenlerde en fazla 10 m’ de bir dinlenme platformu konulacak.

ü  Kazılan toprağı dışarı çıkartan araçların inip çıkacakları rampaların eğimleri 35 0’ den fazla olamaz.

ü  Dinamit ve diğer patlayıcı maddelerin kullanıldığı hallerde 100 m uzaklıktaki çevrede kavlak muayenesi yapılacaktır.

ü  Asma iskeleyi taşıyacak halatların güvenlik katsayıları 6’ dan aşağı olmayacaktır.

ü  2,5 cm kalınlığında yapılmış koruyucu bir tavan olacaktır.

ü  Asma iskele korkulukları en 100 cm olacaktır. Etek tahtaları ise en az 15 cm yükseklikte olacaktır.

ü  4 m’ den uzun taşınır el merdivenleri çelik boru veya profilden yapılacaktır.

ü  İSGÜM ölçüm ve analiz hizmeti sunmaktadır.

ü  OSHA Avrupa İSG Ajansıdır.

ü  Kaldırma ve bağlama zincirlerinin ve kancalarının güvenlik katsayısı en az 5 olacak.

ü  Çelik halatların güvenlik katsayısı en az 6 olacak.

ü  Kaldırma ve çekme işlerinde kullanılan ip halatlar iyi cins kenevirden veya elyaftan yapılacak ve güvenlik katsayıları en az 3 olacak.

ü  Kaldırma araçlarının kancalarının güvenlik katsayıları elle kaldırılanlarda 3, mekanik olarak kaldırılanlarda 4, yakıcı veya aşındırıcı veya erimiş maden yükleri taşıyanlarda ise en az 5 olacaktır.

ü  5 tondan fazla yük kaldıran raylı vinçlerde 2 elektrikli fren veya 1 elektrikli ve 1 mekanik fren bulunacaktır.

ü  19 mm’ ye kadar çaplı halatlarda çap 1 mm azaldıysa;

ü  22 – 28 mm’ ye kadar çaplı halatlarda çap 1,5 mm azaldıysa;

ü  32 – 38 mm’ ye kadar çaplı halatlarda çap 2 mm azaldıysa; halat değiştirilmelidir.

ü  Plastik baretler 600 volt; elektrik işlerinde kullanılan, yüksek düzeyde yalıtkan plastik baretler, 30000 volta kadar bozulmadan koruyucu özelliğini göstermektedir.

ü  A Grubu Meslek Hastalıkları; kimyasal nedenlerle olan meslek hastalıkları.

ü  B Grubu Meslek Hastalıkları; mesleki deri hastalıkları.

ü  C Grubu Meslek Hastalıkları; pnömokonyozlar ve diğer mesleki solunum sistemi hastalıkları.

ü  D Grubu Meslek Hastalıkları; mesleki bulaşıcı hastalıklar.

ü  F Grubu Meslek Hastalıkları; fizik etkenlerle olan meslek hastalıkları.

ü  Silikozis; saf silis kristallerinin solunması sonucu oluşur.

ü  Antrako – Silikozis; maden işlerinde, kömür ve silis tozlarının birikmesiyle.

ü  Bissinozis; pamuk işçilerinde, pamuk tozları ile görülen hastalıktır.

ü  Sidere – Silikozis; akciğerde demir ve silis tozlarının birikmesiyle.

ü  Kaolenpnömokonyoz; alüminyum silikat tozlarının birikmesiyle.

ü  Asbestoz; asbest tozlarının solunmasıyla.

ü  Talkoz; magnezyum silikat tozlarının solunmasıyla.

ü  Berilyoz; mineral tozlarının neden olduğu hastalık.

ü  Çok kolay alevlenebilir madde ; 00C’ den düşük parlama noktası, 35 0C’ den düşük kaynama noktasına sahip.

ü  Kolay alevlenebilir madde; paralama noktası 21 0C’ nin altında.

ü  Alevlenir madde; parlama noktası 21 0C – 550C arasında olan madde.

ü  A tipi yangınlar; katı madde yangınları; köpük BC tipi kuru kimyevi toz, başlangıçta CO2’ te kullanılabilir.

ü  B tipi yangınlar; sıvı madde yangınlarıdır; köpük BC tipi kuru kimyevi toz, başlangıçta CO2’ te kullanılabilir.

ü  C tipi yangınlar; gaz madde yangınları; BC tipi kuru kimyevi toz CO2’ te kullanılmalıdır.

ü  D tipi yangınlar; metal yangınları; su kesinlikle kullanılmamalı, özel D tipi söndürme tozları kullanılır D tozu bulunamadığında kuru kum ile örtülerek söndürülür.

ü  E tipi yangınlar; elektrik yangınları; asla su kullanılmaz, CO2 ve kimyasal toz kullanılarak söndürülür.

ü  Voltaj sınır yaklaşımı; 0 – 65 volt; tehlikesiz; 1000 volt tehlikeli 1,5 m; 1000 volt üzeri tehlikeli 5 m.

ü  İşçilerin, işyerinin herhangi bir kısmında ateş ve dumana karşı korunmuş bir merdiven boşluğuna veya duvarın çıkış kapısına olan uzaklık; çok tehlikeli işlerde 15, tehlikeli ve az tehlikeli işlerde 30 ‘ yi geçmemelidir.

ü  100’ den az işçi çalışan yerlerde, geçit yollarının genişliği en az 120 cm olmalı ve 100’ den fazla işçi çalıştıran işyerlerinde, her 100 işçi için bu genişlik 60cm arttırılmalı.

ü  Motopompalar, seyyar yangın söndürme cihazları, alarm tahliye denemeleri ve yangın alarm sistemleri en az 6 ayda bir defa yapılmalı.

ü  18 yaşını doldurmamış çocuklar gece postalarında çalıştırılamazlar.

ü  İSG Tüzüğüne göre 4 m’ den yüksekte çalışanlara emniyet kemeri verilmelidir.

ü  Yapı İşlerindeki İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğüne göre 3 m’ den yüksekte çalışanlara emniyet kemeri verilmelidir.

ü  45 km/saat rüzgar hızında dış cephe asansörüne çıkılmaz.

ü  Oksijen tüpleri 150 atmosferik basıncı aşmayacak.

ü  Nakliyat yolları 180 cm yükseklikte olmalı ve galeri yan duvarları arasında 60 cm genişliğinde yaya yolu bırakılmalı.

ü  Ana nakliyat yolunda her 50 m’ de en az 2 işçinin sığabileceği cepler yapılmalı.

ü  Bir kişinin taşıyabileceği patlayıcı miktarı 10 kg’ ı geçemez.

ü  % 19’ dan az O2, % 2’ den az metan, % 0,5’ den az CO2, 0,005 ppm’ den çok CO ve diğer tehlikeli gazlar bulunan yerlerde çalışma yapılamaz.

ü  Aydınlatma şebekelerinde gerilim 250 voltu geçmeyecektir.

ü  Metan oranı % 1’ i geçtiğinde bı değer 1’ in altına düşene kadar sürekli ölçüm yapılacaktır.

ü  10 kişiden az olmamak üzere en az % 3’ ü kurtarma işinde görevlendirmek üzere eğitilir.

ü  3 kişiden az olmamak üzere en az % 5’ i ilk yardım kurslarında yetiştirilir.

 

Dosyayı aşağıdaki linkten indirebilirsiniz;

İş Sağlığı Güvenliği Hazırlık Notları.docx

 

 

 

 

 

 

 

x

Check Also

2013 Hap Bilgiler (iş sağlığı ve güvenliği sınavı için)

2013 Hap Bilgiler (iş sağlığı ve güvenliği sınavı için)   s.n ilişkili olduğu konu süresi ...

İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı El Yazısı Ders Notları

Arkadaşlar, İş güvenliği uzmanlığı sınavı için Zeynep ÖZDAL’ın elle yazılmış çalışma notlarını aşağıdaki linkten indirebilirsiniz; ...

Mevzuatların Özetleri (İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavın Hazırlananlar İçin)

Arkadaşlar, İş Güvenliği Uzmanlığı sınavına hazırlanan arkadaşlarımız için süper bir kaynak. Mevzuatların özetleri çok düzenli ...