TÜİSAG Telegram Kanalı Hizmetinizde !

Ülkemizdeki İSG gündemini takip edebileceğiniz Telegram kanalımız hizmete girmiştir.

>> Katılmak İçin Tıklayın <<


porno film bodrum escort malatya escort

İŞ HUKUKU ile ilgili soru bankası

İŞ HUKUKU ile ilgili soru bankası

Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi Belirsiz süreli iş sözleşmelerinin feshinden önce durumun diğer tarafa bildirilmesinde yanlıştır?

a-İşi 6 aydan az sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak bir hafta sonra

b-İşi 6 aydan bir buçuk yıla kadar süre işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak dört hafta sonra

c-İşi bir buçuk yıldan üç yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak altı hafta sonra

d-İşi üç yıldan fazla sürmüş işçi için, bildirim yapılmasından başlayarak sekiz hafta sonra

 

Cevap: a

 

Soru 2

İşverenin İş sağlığı ve güvenliliği ile ilgili eğitim verme zorunluluğu hangi kanunda yer alır?

a- Sosyal sigortalar ve genel sağlık sigortası kanunu

b-Meslek Eğitimi Kanunu

c-İş Kanunu

d-İş Kurumu Kanunu

 

Cevap: c

 

Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a-İşveren vekilliği özel hükümlere dayanan özel bir statüdür

b-İşveren adına hareket eden ve işin, işyerinin ve işletmenin yönetiminde görev alan kimselere işveren vekili denir

c-İşveren vekilinin işçilere karşı işlem ve yükümlülüklerinden doğrudan işveren sorumludur

d-Asıl işveren, alt işverenin işçilerine karşı o işyeri ile ilgili olarak, iş sözleşmesinden veya alt işverenin taraf olduğu toplu iş sözleşmesinden doğan yükümlülüklerinden alt işveren ile birlikte sorumludur

 

Cevap: a

 

Soru 4

Aşağıdaki işlerden hangisi İş Kanunu Kapsamına girer?

a-Deniz ve hava taşıma işleri

b-50’den fazla işçi çalıştırılan tarım ve orman işlerinin yapıldığı işyerleri veya işletmeleri

c-Ev hizmetleri

d-507 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Kanununun 2 nci maddesinin tarifine uygun üç kişinin çalıştığı işyerleri

 

Cevap: b

 

 

 

Soru 5

Geçici iş ilişkisi en fazla ne kadar süre ile yapılabilir ve kaç defa yenilenebilir?

a-3 ay-2 defa

b-6 ay-2 defa

c-1 yıl- 1 defa

d-Süre ve tekrarlamada sınırlama yoktur

 

Cevap: b

 

Soru 6

Aşağıdaki işlerden hangisi İş Kanunu Kapsamına girmez?

a-Kıyılarda veya liman ve iskelelerde gemilerden karaya ve karadan gemilere yapılan yükleme ve boşaltma işleri

b-Tarım sanatları ile tarım aletleri, makine ve parçalarının yapıldığı atölye ve fabrikalarda görülen işler

c-Aile ekonomisi sınırları içinde kalan tarımla ilgili her çeşit yapı işleri

d-Halkın faydalanmasına açık veya işyerinin eklentisi durumunda olan park ve bahçe işleri

 

Cevap: c

 

Soru 7

İşyeri veya işyerinin bir bölümü hukukî bir işleme dayalı olarak başka birine devredildiğinde, devirden önce doğmuş olan ve devir tarihinde ödenmesi gereken borçlardan, devreden işverenin sorumluluğu, devir tarihinden itibaren kaç yıldır?

a-1                  b-2                  c-5                  d-10

 

Cevap: b

 

Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a-Süresi bir yıl ve daha fazla olan iş sözleşmelerinin yazılı şekilde yapılması zorunludur

b-Nitelikleri bakımından en çok otuz iş günü süren işlere süreksiz iş, bundan fazla devam edenlere sürekli iş denir

c-İşçinin normal haftalık çalışma süresinin, tam süreli iş sözleşmesiyle çalışan emsal işçiye göre önemli ölçüde daha az belirlenmesi durumunda sözleşme kısmi süreli iş sözleşmesidir

d-Çağrı üzerine çalıştırılmak için belirlenen sürede işçi çalıştırılmazsa ücret ödenmez

 

Cevap: d

 

Soru 9

On sekiz ve daha küçük yaştaki işçilerle elli ve daha yukarı yaştaki işçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi en az ne kadardır?

a-15 gün          b-20 gün          c-26 gün          d-30 gün

 

Cevap:b

 

Soru 10

Yıllık ücretli izin hakkı ve izin süreleri ile aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a-Bir yıldan beş yıla kadar (beş yıl dahil) olanlara on dört günden az olamaz

b-Beş yıldan fazla on beş yıldan az olanlara yirmi günden az olamaz

c-On beş yıl (dahil) ve daha fazla olanlara yirmi altı günden az olamaz

d-Bir yıldan az süren mevsimlik veya kampanya işlerinde çalışanlara en az 10 gün

 

Cevap: d

 

Soru 11

Süresi belirli olsun veya olmasın işverenin, iş sözleşmesini sürenin bitiminden önce veya bildirim süresini beklemeksizin aşağıdaki hallerden hangisine göre feshetmesi halinde  fesih haksızdır?

a-İşçinin işveren hakkında şeref ve haysiyet kırıcı asılsız ihbar ve isnadlarda bulunması

b-İşverenin işçiye cinsel tacizde bulunması.

c-İşçinin, işverenin güvenini kötüye kullanmak, hırsızlık yapmak, işverenin meslek sırlarını ortaya atmak gibi doğruluk ve bağlılığa uymayan davranışlarda bulunması

d-İşçinin yapmakla görevli bulunduğu görevleri kendisine hatırlatıldığı halde yapmamakta ısrar etmesi

 

Cevap: b

 

Soru 12

Aşağıdaki hallerden hangisi çalışma süresinden sayılmaz?

a-Çocuk emziren kadın işçilerin çocuklarına süt vermeleri için belirtilecek süreler.

b-Yerleşim yerlerinden uzak bir mesafede bulunan işyerlerine hep birlikte getirilip götürülmeleri esnasında geçen süreler

c-İşveren tarafından sırf sosyal yardım amacıyla işyerine götürülüp getirilme esnasında araçlarda geçen süreler

d- İşçinin işveren tarafından başka bir yere gönderilmesi veya işveren evinde veya bürosunda yahut işverenle ilgili herhangi bir yerde meşgul edilmesi suretiyle asıl işini yapmaksızın geçirdiği süreler

 

Cevap:c

 

Soru 13

Ara dinlenmesi ile ilgili sürelerde aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a-Dört saat veya daha kısa süreli işlerde on beş dakika ara verilir

b-Dört saatten fazla ve yedi buçuk saate kadar (yedi buçuk saat dahil) süreli işlerde yarım saat ara verilir

c-Yedi buçuk saatten fazla süreli işlerde bir saat ara verilir

d-Ara dinlenmeleri çalışma süresinden sayılır

 

Cevap: d

 

 

 

Soru 14

Aşağıdaki İdari Cezalarla ilgili durumlardan hangisi yanlıştır?

a-İşyeri bildirme yükümlülüğüne aykırı davranan işveren veya işveren vekiline çalıştırılan her işçi idari para cezası verilir

b-İş güvenliği ile görevli mühendis veya teknik eleman görevlendirme yükümlülüğünü yerine getirmeyen işveren veya işveren vekiline idari para cezası verilir

c-İş müfettişlerinin her çeşit teftiş, denetleme yetki ve görevleri gereğince görevlerinin yerine getirilmesi sırasında, görevlerini yapma ve sonuçlandırmaya engel olan kimselere eylem başka bir suçu oluştursa dahi idari para cezası verilir

d-İdari nitelikteki para cezaları gerekçesi belirtilmek suretiyle İş Mahkemeleri tarafından verilir

 

Cevap: d

 

Soru 15

Aşağıdaki davalardan hangisi SGK nın işverene kusuru nedeniyle zararı tazmin için açtığı davadır?

a-Rücu davası                                     b-Tazminat davası

c-SSK davası                                      d-Ceza davası

 

Cevap: a

 

Soru 16

Eşi iş kazasında ölen kadın hangi davayı açabilir?

a-Destekten yoksun kalma tazminatı davası

b-Rücu davası

c-Maddi tazminat davası

d-İş göremezlik tazminatı davası

 

Cevap: a

 

Soru 17

Bir iş kazası sonucunda eşi ölen bir kadın aşağıdaki davalardan hangilerini açabilir?

1-maddi tazminat

2-manevi tazminat

3-destekten yoksun kalma tazminatı

a-1,2               b-1,3               c-2,3               d-1,2,3

 

Cevap: c

Soru 18

İşçinin iş sağlığı ve güvenliği yönünden çalışmasının sakıncalı olduğu işyerlerinde, işin durdurulması yaptırımı nasıl bir yaptırımdır?

a-Mali              b-İdari             c-Cezai                        d-Hukuki

 

Cevap: b

 

Soru 19

İşyerini kapatma hangi mevzuata göre yapılır?

a-İdari             b-Cezai            c-Hukuki                     d-Mali

 

Cevap: a

 

Soru 20

Kusur oranları hangi kanuna tabidir?

a-İş kanunu  b-Ticaret kanunu   c-Borçlar kanunu   d-Hiçbiri

 

Cevap: c

 

Soru 21

İşverenin, iş akdinden doğan iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alma borcunu düzenleyen hukuk kuralı aşağıdakilerden hangisinde yer alır?

a-Ceza Kanunu                  b-İş Kanunu

c-Borçlar Kanunu              d-Ticaret kanunu

 

Cevap: c

 

Soru 22

İşverenin, kamu hukuku kuralı niteliği taşıyan iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alma borcunu düzenleyen hukuk kuralı aşağıdakilerden hangisinde yer alır?

a-Ceza Kanunu                                   b-İş Kanunu

c-Borçlar Kanunu                                d-Ticaret kanunu

 

Cevap: b

 

Soru 23

İşçinin kendi isteği veya savsaması yüzünden işin güvenliğini tehlikeye düşürmesi, işyerinin malı olan veya malı olmayıp da eli altında bulunan makineleri, tesisatı veya başka eşya ve maddeleri kaç günlük ücretinin tutarıyla ödeyemeyecek derecede hasara ve kayba uğratması durumunda İşveren işçiyi derhal işten çıkarabilir?

a-10                b-15                c-30                d-90

 

Cevap: c

 

 

Soru 24

İş Kazası veya meslek hastalığı sonucu oluşan işveren kusurunun cezai yönden yaptırımları aşağıdaki hangi mevzuatta yer alır?

a-Ceza Kanunu                                   b-İş Kanunu

c-Ticaret Kanunu                                d-Hiçbiri

 

Cevap: a

 

Soru 25

Bir işyeri kapatıldıktan sonra işveren tarafından ilgili Bölge Müdürlüğüne en fazla ne kadar zaman içinde bildirimde bulunulmalı?

a-3 gün            b-15 gün          c-1 ay              d-3 ay

 

Cevap: c

  konularina_gore_sorular_06-is_Hukuk_REV_10

 

Cevapla

x

Check Also

371 Sayfalık İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı Süper Soru Bankası

İş güvenliği uzmanlığı C sınıfı Sınavı için paylaşımlarımız devam etmektedir. 371 sayfadan oluşan ve karışık ...

İş Güvenliği Uzmanlığı Soru Bankası ve cevapları – 3 (725 Soru)

725 karışık sorudan oluşan soru bankasına aşağıdaki linkten indirebilirsiniz. uzmanlık sınavına hazırlık 3 725 soru

İş Güvenliği Uzmanlığı Soru Bankası ve cevapları – 2 (556 Soru)

556 karışık sorudan oluşan soru bankasına aşağıdaki linkten indirebilirsiniz. uzmanlık sınavına hazırlık 2 556 soru

kartal escort
porno izle
maltepe escort
alanya escort
maltepe escort
atasehir escort
kadikoy escort
alanya escort