beylikdüzü escort

gaziantep escort

izmit escort

mersin escortTÜİSAG Telegram Kanalı Hizmetinizde !

Ülkemizdeki İSG gündemini takip edebileceğiniz Telegram kanalımız hizmete girmiştir.

>> Katılmak İçin Tıklayın <<


Maltepe escort Ümraniye escort Antalya Jigolo
paykwik paykasa

İş Hukuku ile ilgili soru bankası

İş Hukuku ile ilgili soru bankası

Soru 1 (Ağırlık 3.33%)

 

Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
( )Asıl işveren, alt işverenin işçilerine karşı o işyeri ile ilgili olarak, iş sözleşmesinden veya alt işverenin taraf olduğu toplu iş sözleşmesinden doğan yükümlülüklerinden alt işveren ile birlikte sorumludur.
( )İşveren vekilinin işçilere karşı işlem ve yükümlülüklerinden doğrudan işveren sorumludur.
(x) İşveren vekilliği özel hükümlere dayanan özel bir statüdür.    Doğru cevap
( )İşveren adına hareket eden ve işin, işyerinin ve işletmenin yönetiminde görev alan kimselere işveren vekili denir.

 

Puan: 100% Test içindeki puanı: 100% × 3.33 = 3.333%

 

59

  Soru 2 (Ağırlık 3.33%)

 

Bir iş kazası sonucunda eşi ölen bir kadın aşağıdaki davalardan hangilerini açabilir?

(1)Nafaka davası

(2)Manevi tazminat

(3)Destekten yoksun kalma tazminatı

( )1,2,3
(x) 2,3    Doğru cevap
( )1,2
( )1,3

 

Puan: 100% Test içindeki puanı: 100% × 3.33 = 3.333%

 

50

  Soru 3 (Ağırlık 3.33%)

 

On sekiz ve daha küçük yaştaki işçilerle elli ve daha yukarı yaştaki işçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi en az ne kadardır?
(x) 20 gün    Doğru cevap
( )26 gün
( )30 gün
( )15 gün

 

Puan: 100% Test içindeki puanı: 100% × 3.33 = 3.333%

 

37

  Soru 4 (Ağırlık 3.33%)

 

İş kazası veya meslek hastalığı sonucu oluşan işveren kusurunun cezai yönden yaptırımları aşağıdaki hangi mevzuatta yer alır?
( )Ticaret Kanunu
( )İş Kanunu
( )SS Kanunu
(x) Ceza Kanunu    Doğru cevap

 

Puan: 100% Test içindeki puanı: 100% × 3.33 = 3.333%

 

35

  Soru 5 (Ağırlık 3.33%)

 

İşverenin, iş akdinden doğan iş sağlığı  ve güvenliği önlemlerini alma borcunu düzenleyen hukuk kuralları aşağıdakilerden hangisinde yer alır?
( )Ceza Kanunu
( )SS Kanunu
(x) Borçlar Kanunu    Doğru cevap
( )İş Kanunu

 

Puan: 100% Test içindeki puanı: 100% × 3.33 = 3.333%

 

63

  Soru 6 (Ağırlık 3.33%)

 

İş Müfettişleri hangi birime bağlı çalışır?
(x) İş Teftiş Kurulu Başkanlığına    Doğru cevap
( )Bakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığına
( )Personel Dairesine
( )İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğüne

 

Puan: 100% Test içindeki puanı: 100% × 3.33 = 3.333%

 

48

  Soru 7 (Ağırlık 3.33%)

 

İşyeri veya işyerinin bir bölümü hukukî bir işleme dayalı olarak başka birine devredildiğinde devirden önce doğmuş olan ve devir tarihinde ödenmesi gereken borçlardan devreden işverenin sorumluluğu devir tarihiden itibaren kaç yıldır?
(x) 2    Doğru cevap
( )10
( )5
( )1

 

Puan: 100% Test içindeki puanı: 100% × 3.33 = 3.333%

 

56

  Soru 8 (Ağırlık 3.33%)

 

Aşağıdaki davalardan hangisi SSK’nın işverene kusuru nedeniyle zararı tazmin için açtığı davadır?
( )Tazminat davası
( )SSK davası
(x) Rücu davası    Doğru cevap
( )Ceza davası

 

Puan: 100% Test içindeki puanı: 100% × 3.33 = 3.333%

 

34

  Soru 9 (Ağırlık 3.33%)

 

Kusur oranları hangi kanuna tabidir?
(x) Borçlar Kanunu    Doğru cevap
( )SS Kanunu
( )İş Kanunu
( )Ticaret Kanunu

 

Puan: 100% Test içindeki puanı: 100% × 3.33 = 3.333%

 

52

  Soru 10 (Ağırlık 3.33%)

 

Süresi belirli olsun veya olmasın işverenin iş sözleşmesini, sürenin bitiminden önce veya bildirim süresini beklemeksizin, aşağıdaki hallerden hangisine göre feshetmesi halinde geçersizdir?
( )İşçinin işveren hakkında şeref ve haysiyet kırıcı asılsız ihbar ve isnadlarda bulunması
( )İşçinin yapmakla ödevli bulunduğu görevleri kendisine hatırlattığı halde yapmamakta ısrar etmesi
(x) İşverenin işçiye cinsel tacizde bulunması    Doğru cevap
( )İşçinin, işveren güvenini kötüye kullanmak, hırsızlık yapmak, işverenin meslek sırlarını ortaya atmak gibi doğruluk ve bağlılığa uymayan davranışlarda bulunması

 

Puan: 100% Test içindeki puanı: 100% × 3.33 = 3.333%

 

57

  Soru 11 (Ağırlık 3.33%)

 

SS Kanununa göre aşağıdakilerden hangisi iş kazası sayılmaz?
(x) İşe gelmek için durağa giderken    Doğru cevap
( )Görevli olarak başka bir işte çalışan
( )Servis aracı ile evine giden
( )İş yerinin bahçesinde oturan

 

Puan: 100% Test içindeki puanı: 100% × 3.33 = 3.333%

 

42

  Soru 12 (Ağırlık 3.33%)

 

Aşağıdakilerden hangisi belirsiz süreli iş sözleşmelerinin feshinden önce durumun diğer tarafa bildirilmesine yanlıştır?
( )İşi 6 aydan 18 aya kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak dört hafta sonra
( )İşi üç yıldan fazla sürmüş işçi için, bildirim yapılmasından başlayarak sekiz hafta sonra
(x) İşi 6 aydan az sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak bir hafta sonra    Doğru cevap
( )İşi bir buçuk yıldan üç yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak altı hafta sonra

 

Puan: 100% Test içindeki puanı: 100% × 3.33 = 3.333%

 

43

  Soru 13 (Ağırlık 3.33%)

 

İşverenin İş Sağlığı ve güvenliği ile ilgili eğitim verme zorunluluğu hangi kanunda yer alır?
( )Meslek Eğitim Kanunu
( )SSK
(x) İş Kanunu    Doğru cevap
( )İş Kurumu Kanunu

 

Puan: 100% Test içindeki puanı: 100% × 3.33 = 3.333%

 

64

  Soru 14 (Ağırlık 3.33%)

 

Kaç yaşını doldurmamış genç işçiler ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılamaz?
(x) 16    Doğru cevap
( )18
( )19
( )17

 

Puan: 100% Test içindeki puanı: 100% × 3.33 = 3.333%

 

60

  Soru 15 (Ağırlık 3.33%)

 

İş kazası ve meslek hastalığı tanımı tam olarak hangi kanunda yer alır?
( )İş Kanunu
( )Borçlar Kanunu
(x) SS ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu    Doğru cevap
( )Umumi Hıfzıssıhha Kanunu

 

Puan: 100% Test içindeki puanı: 100% × 3.33 = 3.333%

 

41

  Soru 16 (Ağırlık 3.33%)

 

İşyeri kapatılması işlemi hangi tip uygulamadır?

 

 

( )Ticari
( )Cezai
(x) İdari    Doğru cevap
( )Mali

 

Puan: 100% Test içindeki puanı: 100% × 3.33 = 3.333%

 

47

  Soru 17 (Ağırlık 3.33%)

 

Aşağıdaki işlerden hangisi İş Kanunu kapsamına girmez?
( )Tarım sanatları ile tarım aletleri, makine ve parçalarının yapıldığı atölye ve fabrikalarda görülen işler
( )Halkın faydalanmasına açık veya işyerinin eklentisi durumunda olan park ve bahçe işleri
(x) Aile ekonomisi sınırları içinde kalan tarımla ilgili her çeşit yapı işleri    Doğru cevap
( )Kıyılarda veya liman ve iskelelerde gemilerden karaya ve karadan gemilere yapılan yükleme ve boşaltma işleri

 

Puan: 100% Test içindeki puanı: 100% × 3.33 = 3.333%

 

39

  Soru 18 (Ağırlık 3.33%)

 

Bir işyeri kapatıldıktan sonra işveren tarafından ilgili Bölge Müdürlüğüne en fazla ne kadar zaman içinde bildirimde bulunulmalı?
( )15 gün
( )3 ay
(x) 1 ay    Doğru cevap
( )3 gün

 

Puan: 100% Test içindeki puanı: 100% × 3.33 = 3.333%

 

33

  Soru 19 (Ağırlık 3.33%)

 

İşçinin iş sağlığı ve güvenliği yönünden çalışmasının sakıncalı olduğu işyerlerinde, işin durdurulması yaptırımı nasıl bir yaptırımdır?
(x) İdari    Doğru cevap
( )Hukuki
( )Cezai
( )Mali

 

Puan: 100% Test içindeki puanı: 100% × 3.33 = 3.333%

 

46

  Soru 20 (Ağırlık 3.33%)

 

Geçici iş ilişkisi en fazla ne kadar süre ile yapılabilir ve kaç defa yenilenebilir?
( )3 ay – 2 defa
( )1 yıl – 1 defa
(x) 6 ay – 2 defa    Doğru cevap
( )Süre ve tekrarlama zorunluluğu yoktur

 

Puan: 100% Test içindeki puanı: 100% × 3.33 = 3.333%

 

36

  Soru 21 (Ağırlık 3.33%)

 

İşçinin kendi isteği veya savsaması yüzünden işin güvenliğini tehlikeye düşürmesi, işyerinin malı olan veya olmayıp da eli altında bulunan makineleri, tesisatı veya başka eşya ve maddeleri kaç günlük ücretinin tutarıyla ödeyemeyecek derecede hasara ve kayba uğratması durumunda, işveren işçiyi derhal işten çıkarabilir?
( )15
(x) 30    Doğru cevap
( )90
( )10

 

Puan: 100% Test içindeki puanı: 100% × 3.33 = 3.333%

 

58

  Soru 22 (Ağırlık 3.33%)

 

Eşi iş kazasında ölen kadın hangi davayı açabilir?
( )Maddi tazminat davası
( )İş göremezlik tazminatı davası
( )Rücu davası
(x) Destekten yoksun kalma tazminat davası    Doğru cevap

 

Puan: 100% Test içindeki puanı: 100% × 3.33 = 3.333%

 

49

  Soru 23 (Ağırlık 3.33%)

 

Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
( )Nitelikleri bakımından en çok otuz iş günü süren işlere süreksiz iş, bundan fazla devam edenlere sürekli iş denir
( )İşçinin normal haftalık çalışma süresinin, tam süreli iş sözleşmesiyle çalışan emsal işçiye göre önemli ölçüde daha az belirlenmesi durumunda sözleşme kısmî süreli iş sözleşmesidir
( )Süresi bir yıl ve daha fazla olan iş sözleşmelerinin yazılı şekilde yapılması zorunludur
(x) Çağrı üzerine çalıştırmak için belirlenen sürede işçi çalıştırılmazsa ücret ödenmez    Doğru cevap

 

Puan: 100% Test içindeki puanı: 100% × 3.33 = 3.333%

 

55

  Soru 24 (Ağırlık 3.33%)

 

Gece süresi ve gece çalışmaları ile ilgili aşağıdaki durumlardan hangisi yanlıştır?
( )Gece çalıştırılan işçiler en geç iki yılda bir defa işveren tarafından periyodik sağlık kontrolünden geçirilirler
(x) Gece ve gündüz postalarında, postası değiştirilecek işçi kesintisiz en az yedi buçuk saat dinlendirilmeden diğer postada çalıştırılamaz    Doğru cevap
( )Çalışma hayatında “gece” en geç saat 20:00’de başlayarak en erken saat 06:00’ya kadar geçen ve her halde en fazla on bir saat süren dönemdir
( )İşçilerin gece çalışmaları yedi buçuk saati geçemez

 

Puan: 100% Test içindeki puanı: 100% × 3.33 = 3.333%

 

62

  Soru 25 (Ağırlık 3.33%)

 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Müfettişleri kimin adına denetleme yapar?
(x) Devlet adına    Doğru cevap
( )Cumhurbaşkanı adına
( )T.B.M.M. adına
( )Bakan adına

 

Puan: 100% Test içindeki puanı: 100% × 3.33 = 3.333%

 

51

  Soru 26 (Ağırlık 3.33%)

 

Yıllık ücretli izin hakkı ve izin süreleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
( )Beş yıldan fazla on beş yıldan az olanlara yirmi günden az olamaz
( )Bir yıldan beş yıla kadar (beş yıl dahil) olanlara on dört günden az olamaz
(x) Hiçbiri    Doğru cevap
( )On beş yıl (dahil) ve daha fazla olanlara yirmi altı günden az olamaz

 

Puan: 100% Test içindeki puanı: 100% × 3.33 = 3.333%

 

40

  Soru 27 (Ağırlık 3.33%)

 

İşyeri kapatılması işlemi hangi tip uygulamadır?
( )Mali
( )Cezai
(x) İdari    Doğru cevap
( )Ticari

 

Puan: 100% Test içindeki puanı: 100% × 3.33 = 3.333%

 

53

  Soru 28 (Ağırlık 3.33%)

 

Aşağıdaki hallerden hangisi çalışma süresinden sayılmaz?
( )Yerleşim yerlerinden uzak bir mesafede bulunan iş yerlerine hep birlikte getirilip götürülmeleri esnasında geçen süreler
(x) İşveren tarafından sırf sosyal yardım amacıyla işyerine götürülüp getirilme esnasında araçlarda geçen süreler    Doğru cevap
( )Çocuk emziren kadın işçilerin çocuklarına süt vermeleri için belirtilecek süreler
( )İşçinin işveren tarafından başka bir yere gönderilmesi veya işveren evinde veya bürosunda yahut işverenle ilgili herhangi bir yerde meşgul edilmesi suretiyle asıl işini yapmaksızın geçirdiği süreler

 

Puan: 100% Test içindeki puanı: 100% × 3.33 = 3.333%

 

45

  Soru 29 (Ağırlık 3.33%)

 

Aşağıdaki işlerden hangisi İş Kanunu kapsamına girer?
( )Ev hizmetleri
( )507 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Kanununun 2 nci maddesinin tarifine uygun üç kişinin çalıştığı işyerleri
( )Deniz ve hava taşıma işleri
(x) 50’den fazla işçi çalıştıran tarım ve orman işlerinin yapıldığı işyerleri veya işletmeleri    Doğru cevap

 

Puan: 100% Test içindeki puanı: 100% × 3.33 = 3.333%

 

54

  Soru 30 (Ağırlık 3.33%)

 

Ara dinlenmesi ile ilgili sürelerde aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
(x) Ara dinlenmeleri çalışma süresinden sayılır    Doğru cevap
( )Dört saatten fazla ve yedi buçuk saate kadar (yedi buçuk saat dahil) süreli işlerde yarım saat ara verilir
( )Yedi buçuk saten fazla süreli işlerde bir saat ara verilir
( )Dört saat veya daha kısa süreli işlerde on beş dakika ara verilir

Aşağıdaki linkten dosyayı indirebilirsiniz;

konularina_gore_sorular_Soru_is_hukuku

Cevapla

Antalya Escort İtiraf Antalya Escort
x

Check Also

371 Sayfalık İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı Süper Soru Bankası

İş güvenliği uzmanlığı C sınıfı Sınavı için paylaşımlarımız devam etmektedir. 371 sayfadan oluşan ve karışık ...

İş Güvenliği Uzmanlığı Soru Bankası ve cevapları – 3 (725 Soru)

725 karışık sorudan oluşan soru bankasına aşağıdaki linkten indirebilirsiniz. uzmanlık sınavına hazırlık 3 725 soru

İş Güvenliği Uzmanlığı Soru Bankası ve cevapları – 2 (556 Soru)

556 karışık sorudan oluşan soru bankasına aşağıdaki linkten indirebilirsiniz. uzmanlık sınavına hazırlık 2 556 soru