Anasayfa / İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı Hazırlık / İş Güvenliği Uzmanlığı Konu Özetleri / 2013 Hap Bilgiler (iş sağlığı ve güvenliği sınavı için)

2013 Hap Bilgiler (iş sağlığı ve güvenliği sınavı için)

2013 Hap Bilgiler (iş sağlığı ve güvenliği sınavı için)

 

s.n

ilişkili olduğu konu

süresi

açıklaması

 1

Genel Hükümler

30 gün

İşyerinin kapatılmadan bölge müdürlüğüne bildirimi

 2

Genel Hükümler

6 iş günü

bakanlıkça rapor ile kapatılma emri olan işyerine itiraz işveren tarafından

 3

Genel Hükümler

15 yıl

işveren işçilerin işten ayrıldıktan sonra dosyalarını saklaması gereken süre

 4

Genel Hükümler

2 yıl

borçlu şirket alan işveren ve veren işveren borçlara karşı yükümlülüğü

 5

Genel Hükümler

20 saat

çağrı üzerine çağrılan bir işçi haftalık bu saatten az çalıştırılamaz

 6

Genel Hükümler

3 iş günü

işverenin meydana gelen iş kazalarını kazadan sonra sgk ya bildirme süresi

 7

Genel Hükümler

3 iş günü

işverenin meydana gelen meslek hastalıklarını öğrendikten sonra sgk ya bildirme süresi

 8

Genel Hükümler

6 ayda bir

işveren bu süre içinde iş sağlığı ve güvenliği kurul raporlarını incelemekle yükümlüdür.

 9

Genel Hükümler

30 gün

işletme belgesi talepleri 30 gün içinde incelenir

 10

Genel Hükümler

20 gün

maaş ödeme günü 20 gün geçmiş eleman iş görmeme hakkını kullanabilir.

Genel Hükümler

periyodik kontrollerin bildirimi

periyodik kontrolleri yapmaya yetkili kişiler, bilgilerini Bakanlığa elektronik ortamda kayıt yaptırır. 1) Bakanlığa elektronik ortamda yapılacak kayıt, asgari aşağıdaki bilgileri içerir. a) Adı ve soyadı. b) T.C. kimlik numarası. c) Mezun olduğu okul, bölüm, tarihi ve diploma numarası. d) Hizmet zorunluluğu bulunması halinde çalıştığı kurum veya işletmenin sigorta sicil numarası. e) Periyodik kontrol yapacağı iş ekipmanı. (2) Bildirimde beyan esastır. Bu kişilere Bakanlıkça kayıt numarası verilir. (3) Bakanlıkça yapılan araştırma sonucu beyan edilen bilgilerin doğru olmadığı tespit edilenlerin kaydı silinir. Kaydı silinenler Bakanlığın internet sitesinde ilân edilir. Bu kişiler hakkında ilgili mevzuat çerçevesinde işlem yapılır. (4) Kaydı silinenlerin silinme tarihinden itibaren üç yıl içerisinde yaptığı başvurular, üç yılın tamamlanmasına kadar askıya alınır. (5) Periyodik kontrol raporlarında kayıt numaralarının bulunması gerekir. (6) Beyan edilen bilgilerin doğru olmadığı tespit edilenler ile kayıt numarası almayanlar tarafından düzenlenen periyodik kontrol raporlar

11

Genel Hükümler

6331 uygulanmayan yerler

1.fabrika, bakım merkezi, dikimevi ve benzeri işyerlerindekiler hariç, türk silahlı kuvvetleri, genel kolluk kuvvetleri ve milli istihbarat teşkilatı müsteşarlığının faaliyetleri 2. afet ve acil durum birimlerinin müdahale faaliyetleri 3. ev hizmetleri 4. çalışan istihdam etmeksizin kendi nam ve hesabına mal ve hizmet üretimi yapanlar 5. hükümlü ve tutuklulara yönelik infaz hizmetleri sırasında iyileştirme kapsamında yapılan işyurdu, eğitim, güvenlik ve meslek edindirme faaliyetleri

12

Genel Hükümler

161

ILO nun sağlık hizmetlerine ilişkin sözleşmesi

Genel Hükümler

155

ILO nun 155 sayılı ilişkin sözleşmesi ulusal politikaların belirlenmesi ve çalışma ortamı hakkındadır.

Genel Hükümler

hukuka aykırı ve kural olarak kusurlu bir fiille maddi ve manevi bir zarar vermiş olan kişinin verdiği zararı tenzin etme yükümlülüğüne haksız fiil sorumluluğu denir.

Genel Hükümler

İSGGM

iş sağlığı ve güncelliği konularında mevzuat çalışması yapmak İSGGM nin işidir.

Genel Hükümler

İSGÜM

Ölçüm, analiz, test ve kalibrasyon hizmetleri sunar.

Genel Hükümler

İTK (iş teftiş kurulu)

İş teftişleriyle ilgili mevzuat ve istatistikleri ve ilgili mevzuatın uygulanmasını denetler.

Genel Hükümler

ÇASGEM

Çalışma hayatı ve sosyal güvenlik konularında ulusal ve uluslar arası düzeyde sertifika programları düzenlemek.

Genel Hükümler

SGK

Sosyal güvenlik polikilarını uygulamak ve bu alanda kamu idareleri arasında koordinasyonu sağlamak.

13

Genel Hükümler

ISO 9001

kalite

14

Genel Hükümler

ISO 14001

çevre

15

Genel Hükümler

ISO 17025

laboratuvar akreditasyonu

16

Genel Hükümler

ISO 18001

iş sağlığı ve güvenliği

17

Genel Hükümler

ISO 27001

bilgi güvenliği

18

Genel Hükümler

ISO 22000

gıda güvenliği standartları

19

Genel Hükümler

ISO

uluslararası standartlaştırma örgütü

20

Genel Hükümler

ISSA

uluslararası sosyal güvenlik örgütü

21

Genel Hükümler

ICOH

uluslararası iş sağlığı komisyonu

22

Genel Hükümler

IAL

uluslararası iş denetim örgütü

23

Genel Hükümler

OSHA

avrupa iş sağlığı ve güvenliği ajansı

24

Genel Hükümler

18001 -900114001 ortak yanları

iş sağlığı ve güvenliği, proses güvenliği, çevre koruma, acil durum

25

Genel Hükümler

rücu davası

ssknın işverene kusuru nedeniyle zararı tazmin için açtığı davadır.

26

Genel Hükümler

30 metreküp

yetişkin bir insanın genel olarak saatte 30 metreküp temiz havaya ihtiyacı vardır.

27

Genel Hükümler

yılda 2 defa

ulusal iş sağlığı ve güvenliği konseyi yılda 2 defa toplanır.

Genel Hükümler

eğitim süreleri ve konuları

çalışanlara verilecek eğitimler, çalışanların işe girişlerinde ve işin devamı süresince belirlenen periyotlar içinde; a) az tehlikeli işyerleri için en az 8 saat b) tehlikeli işyerleri için en az 12 saat c) çok tehlikeli işyerleri için en az 16 saat olarak her çalışan için düzenlenir.

Genel Hükümler

eğitim verebilecek kişi ve kuruluşlar

çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri a) İşyerinde görevli iş güvenliği uzmanları ile işyeri hekimleri tarafından, b) İşçi, işveren ve kamu görevlileri kuruluşları veya bu kuruluşlarca kurulan eğitim vakıfları ve ortaklaşa oluşturdukları eğitim merkezleri, üniversiteler, kamu kurumlarının eğitim birimleri, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile Bakanlıkça yetkilendirilmiş eğitim kurumları ve ortak sağlık ve güvenlik birimleri tarafından, verilebilir.

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu hükmünce çıkartılan İSG Kurulu Yeni Yönetmelik

 

Genel Hükümler

İSG kurulu kurulması

Asıl İşveren İşçi 50 den fazla zorunlu İşçi 50 den fazla zorunlu İşçi 50 den az Zorunlu değil İşçi 50 den az Aynı çalışma sahasında birden çok işveren varsa Alt işveren İşçi 50 den fazla-zorunlu İşçi 50 den azİşçi 50 den fazla-zorunlu İşçi 50 den az İşçi sayısı 50 yi aşan her işveren kurul oluşturur. Kararların uygulanması için Asıl işverence koordinasyon sağlanır. Asıl işverenin kuruluna temsilci gönderir. Alt işverenin kuruluna temsilci gönderir. Toplam sayı 50 den fazla ise kurul oluşturulur. Koordinasyon asıl işverence sağlanır. Alınan kararlar konusunda birbirlerini bilgilendirirler.

28

fesih geçersizliği

10 gün

bir işçinin sözleşmesinin feshi sonrası devlet tarafından işe iade alırsa işçinin bu sürede geri işverene başvurabileceği max. süre

29

fesih geçersizliği

30 gün

feshin iptali durumunda işveren işçiyi bir ay içinde işe başlatmak zorunda

30

fesih geçersizliği

30 gün

fesih bildiriminin tebliği tarihinden itibaren kaç gün içinde iş mahkemesine işe iade davası açılacağı

31

geçici iş ilişkisi

6 ay -2 kere

geçici iş ilişkisi en fazla ne kadar süre ile yapılabilir ve kaç defa yenilenebilir

32

deneme süresi

2 ay

denenmek için işe alınan işçi sözleşmesiz en fazla 2 ay çalışabilir

33

belirsiz süreli sözleşme

2 hafta

6 aydan az sürmüş işlerde bildirimden sonra fesh edilmesi

34

belirsiz süreli sözleşme

4 hafta

6 ay ile 1,5 yıl sürmüş işlerde bildirimden sonra fesh edilmesi

35

belirsiz süreli sözleşme

6 hafta

1,5 ile 3 yıl sürmüş işlerde bildirimden sonra fesh edilmesi

36

belirsiz süreli sözleşme

8 hafta

3 yıldan fazla sürmüş işlerde bildirimden sonra fesh edilmesi

37

iş kazası hakkında

5 yıl

işçi iş kazasından dolayı gelir almak isterse sgk ya 5 yıla kadar başvurabilir

38

iş kazası hakkında

7500

iş kazalarında iş günü kaybı

39

özürlü çalıştırma

3% -4% -2%

özel sektörde çalışacak özürlü sayısı -kamu kurumlarında çalışacak özürlü sayısıkamu kurumlarında çalışacak eski hükümlü sayısı

40

çalışma saati hakkında

11 saat

günde en fazla çalışabilinecek saat

41

çalışma saati hakkında

270 saat

yılda fazla mesainin olabileceği miktar

42

yıllık ücretli izin

14 gün

1 yıl ile 5 yıl arasında çalışanlar için yıllık izin

43

yıllık ücretli izin

20 gün

5 yıl ile 15 yıl arasında çalışanlar için yıllık izin

44

yıllık ücretli izin

26 gün

15 yıldan fazla çalışanlar için yıllık izin

45

yıllık ücretli izin

20 gün

18 yaşından küçük 50 yaşından büyük olanlar için yıllık izin az olamaz

46

gece çalışması

7,5 saat

bir işçinin en fazla çalışabileceği süre

47

gece çalışması

11 saat

gece çalışma süresinde en fazla sürecek dönem

48

gece çalışması

2 yılda bir

gece çalışacak kişilerin periyodik sağlık kontrol zamanı

49

gece çalışması

yılda en az 2 defa

gece çalışacak kadınlar ve çocukların periyodik sağlık kontrol zamanı

50

gece çalışması

11 saat

gece postasının dinlenmesi gereken süre diğer postaya geçene kadar

51

çalıştırma yaşı

14 yaş

14 yaşını doldurmuş ve ilköğretimini tamamlamış çocuklar hafif işlerde çalıştırılabilir

52

çalıştırma yaşı

15 yaş

en küçük çalıştırma yaşı

53

çalıştırma yaşı

genç işçi

15 yaşını tamamlamış ancak 18 yaşını doldurmamış çocuklara denir

54

çalıştırma yaşı

çocuk işçi

14 yaşını bitirmiş 15 yaşını doldurmamış ve ilköğretimini tamamlamamış çocuklardır.

55

çalıştırma yaşı

günde 8 saat haftada 40 saat

genç işçinin en fazla çalışacağı süre

56

çalıştırma yaşı

günde 7 saat haftada 35 saat

çocuk işçinin en fazla çalışacağı süre

57

çalıştırma saati

haftada 35 saat

14 yaşını doldurmuş çocukların en fazla çalışabileceği süre

58

çalıştırma saati

haftada 40 saat

15 yaşını doldurmuş çocuklar için en fazla çalışabileceği süre

59

çalıştırma saati

45 saat

haftalık çalışma süresi en fazla 45 saattir.

60

18 yaşından küçükler

6 ayda bir

periyodik olarak bakım zamanları 13 -18 yaş arasının

61

18 yaşından küçükler

çalışamaz

maden ocaklarında ve kablo işlerinde kanalizasyon ve tünel işlerinde

62

18 yaşından küçükler

çalışamaz

gece vardiya işlerinde

63

kadın işçiler

çalışamaz

maden ocaklarında ve kablo işlerinde kanalizasyon ve tünel işlerinde

64

kadın işçiler

16 hafta

doğumdan önce 8 hafta doğumdan sonra 8 hafta çalıştırılamazlar.

65

kadın işçiler

1,5 saat

kadın işçilere 1 yaşından küçük çocuklarını emzirmeleri için günde toplam 1,5 saat süt izni verilir.

66

işyeri özellikleri

350 cm

ısı geçiren saç malzemeden yapılan çatıların yüksekliğinin azami miktarı

67

işyeri özellikleri

3 m

işçilerin daimi olarak çalıştığı yerlerin yüksekliğinin azami miktarı

68

işyeri özellikleri

2,4 -4,0 m

gerekli olan hava miktarı sağlanabildiği durumlarda olabilecek min. Ve max. Yükseklik

69

işyeri özellikleri

10 m3

işyerinde işçi başına olması gereken min. Hava miktarı

70

işyeri özellikleri

250 metre

yaşları ve medeni halleri ne olursa olsun, 100 -150 kadın işçi çalıştırılan iş yerlerinde bir yaşından küçük çocukların emzirilmesi için işveren tarafından çalışma yerlerinden ayrı ve işyerlerine en çok 250 metre uzaklıkta bir emzirme odasının kurulması zorunludur.

71

işyeri özellikleri

150 den çok

yaşları ve medeni halleri ne olursa olsun, 150den çok kadın işçi çalıştırılan iş yerlerinde 0-6 yaşındaki çocukların bırakılması, bakılmasıve emzirilmesi için işveren tarafından çalışma yerlerinden ayrı ve işyerlerine yakın bir yurdun kurulması zorunludur.

72

isg uzmanlığı hakkında

5 iş günü

yılda bu süre kadar mesleği hakkında eğitim ve toplantılara katılabilir.

73

isg uzmanlığı hakkında

60 dak.

10dan az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde isg uzmanı çalışan başına yılda en az 60 dakika

74

isg uzmanlığı hakkında

10 dak

az tehlikeli sınıflarda isg uzmanının çalışan başına işyerinde ayda en az ne kadar bulunacağı süre

75

isg uzmanlığı hakkında

15 dak

tehlikeli sınıflarda isg uzmanının çalışan başına işyerinde ayda en az ne kadar bulunacağı süre

76

isg uzmanlığı hakkında

20 dak

çok tehlikeli sınıflarda isg uzmanının çalışan başına işyerinde ayda en az ne kadar bulunacağı süre

77

isg uzmanlığı hakkında

2 yıl

çok tehlikeli yerlerde risk değerlendirmesi

78

isg uzmanlığı hakkında

4 yıl

tehlikeli yerlerde risk değerlendirmesi

79

isg uzmanlığı hakkında

6 yıl

az tehlikeli yerlerde risk değerlendirmesi

80

isg uzmanlığı hakkında

12 m2

isg biriminin muayene odası

81

isg uzmanlığı hakkında

8 m2

isg uzmanının odası

82

isg uzmanlığı hakkında

5 yılda bir

iş güvenliği uzmanının belge aldıktan sonra kaç yıl sonra eğitime katılması gerektiği

83

isg uzmanlığı hakkında

ayda bir

Kurullar ayda en az bir kere toplanır. Ancak kurul, işyerinin tehlike sınıfını dikkate alarak, tehlikeli işyerlerinde bu sürenin iki ay, az tehlikeli işyerlerinde ise üç ay olarak belirlenmesine karar verebilir.(Yeni hüküm)) Kurul, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile işveren veya işveren vekili başkanlığında toplanır ve katılanların salt çoğunluğu ile karar alır. Çekimser oy kullanılamaz. (yeni hüküm) –Kurul üyeleri bu Yönetmelikle kendilerine verilen görevleri yapmalarından dolayı hakları kısıtlanamaz, kötü davranış ve muameleye maruz kalamazlar. (Yeni hüküm)

84

isg uzmanlığı hakkında

kurul oluşturulur

elli ve daha fazla çalışanın bulunduğu ve altı aydan fazla süren sürekli işlerin yapıldığı işyerlerinde işveren iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalarda bulunmak üzere

85

isg uzmanğı hakkında

7 kişi

kurulda bulunacaklar a) işveren veya işveren vekili b) iş güvenliği uzmanı c) iş yeri hekimi d) insan kaynakları, personel, sosyal işler veya idari ve mali işleri yürütmekle görevli 1 kişi e) bulunması halinde sivil savunma uzmanı f) bulunması halinde forman, ustabaşı veya usta g) çalışan temsilcisi, işyerinde birden çok çalışan temsilcisi olması halinde baş temsilci b, c, d, e bentlerinde gösterilen kişiler işveren veya işveren vekili tarafından atanırlar. f bendindekiler seçimle gelirler. kurulun başkanı işveren veya işveren vekili, kurulun sekreteri isg uzmanı (eğer tam zamanlı çalışmıyorsa o zaman d bendindeki kişiler tarafından yürütülür.

isg uzmanlığı hakkında

İSG kurulu kurulması

İşveren; işyerinin değişik bölümlerindeki riskleri göz önünde bulundurarak, seçim veya atama yoluyla, çalışan temsilcisini görevlendirir: Baş temsilci seçimlebelirlenir. Çalışan Sayısı Çalışan Temsilcisi Sayısı 2-50 1 51-100 2 101-500 3 501-1000 4 1001-2000 5 2001 ve üzeri 6

 

isg uzmanlığı hakkında

iş güvenliği uzmanlarının yetkileri

İş güvenliği uzmanları, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yürütülmesindeki ihmallerinden dolayı, hizmet sundukları işverene karşı sorumludur. Çalışanın ölümü veya maluliyetiyle sonuçlanacak şekilde vücut bütünlüğünün bozulmasına neden olan iş kazası veya meslek hastalığının meydana gelmesinde ihmali tespit edilen iş güvenliği uzmanının yetki belgesinin geçerliliği altı ay süreyle askıya alınır. Bu konudaki ihmalin tespitinde kesinleşmiş yargı kararı, malullüğün belirlenmesinde ise 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 25 inci maddesindeki kriterler esas alınır. İş güvenliği uzmanı, görevlendirildiği işyerinde yapılan çalışmalara ilişkin tespit ve tavsiyeleri ile 9 uncu maddede belirtilen hususlara ait faaliyetlerini, işyeri hekimi ile birlikte yapılan çalışmaları ve gerekli gördüğü diğer hususları onaylı deftere yazar. (DEĞİŞİK YENİ)

86

isg uzmanlığı hakkında

48 saat

toplantının gündemi, yeri günü ve saati toplantıdan en az 48 saat önce kurul üyelerine bildirilir.

87

isg uzmanlığı hakkında

1000 kişi

az tehlikeli sınıflarda yer alan 1000 ve daha fazla çalışanı olan iş yerlerinde her 1000 çalışan için tam gün çalışacak en az 1 isg uzmanı görevlendirilir.

88

isg uzmanlığı hakkında

750 kişi

tehlikeli sınıflarda yer alan 750 ve daha fazla çalışanı olan iş yerlerinde her 750 çalışan için tam gün çalışacak en az 1 isg uzmanı görevlendirilir.

89

isg uzmanlığı hakkında

500 kişi

çok tehlikeli sınıflarda yer alan 500 ve daha fazla çalışanı olan iş yerlerinde her 500 çalışan için tam gün çalışacak en az 1 isg uzmanı görevlendirilir.

90

isg uzmanlığı hakkında

220 saat

isg uzmanlarının eğitim programının teorik kısmı 180 saat, uygulama kısmı 40 saatten ve toplamda 220 saatten az olamaz

91

isg uzmanlığı hakkında

30 saat

yenileme eğitim programlarının süresi iş güvenliği uzmanları ve diğer sağlık personeli belgesi sahibi olanlar için 30 saatten az olamaz.

92

osgb

10 m2

osgb nin muayne odası

93

osgb

10 m2

osgb nin iş güvenliği odası

94

osgb

15 m2

acil müdahale ve ilkyardım odası

95

osgb

12 m2

osgb bekleme odası

96

osgb

5 yılda bir

osgb yetki belgelerinin yenilenme süresi

97

osgb

5 iş günü

osgblerce istihdam edilen kişilere ilişkin sözleşmeler İSG-KATİP üzerinden en geç genel müdürlüğe bildirim yapılacak süre

98

osgb

30 gün

herhangi bir sebeple faaliyetlerini bırakmaları veya belgelerinin genel müdürlükçe iptal edilmesi halinde yetki belgelerinin asıllarını genel müdürlüğe iade edecekleri süre

99

işyeri özellikleri

4 m

işyerinde kişi başına düşen hava hesaplanırken max. Hesaplanacak tavan yüksekliği

100

işyeri özellikleri

80 cm

makinelerle çalışan tezgahlarda min. olması gereken açıklık miktarı

101

işyeri özellikleri

120 cm

işyerindeki geçişlerin min. olabileceği genişlik

102

işyeri özellikleri

90 cm

yüksek geçit ve sağanlıklarda olması gereken korkuluk yüksekliği

103

işyeri özellikleri

2 m

korkuluklara en az konulacak dikme mesafesi

104

işyeri özellikleri

100 kg

korkulukların taşıyabileceği en az yük miktarı

105

işyeri özellikleri

1 parmak

korkuluklar en az 1 parmak borudan yapılması gerekiyor

106

işyeri özellikleri

20 lüx

işyerlerindeki avlular, açık alanlar, dış yollar, geçitler ve benzeri yerler

107

işyeri özellikleri

50 lüx

kaba malzemelerin taşınması, aktarılması, depolanması ve benzeri kaba işlerin yapıldığı yerler ile iç geçit, kolidor, yol ve merdivenler

108

işyeri özellikleri

100 lüx

kaba montaj, balyaların açılması, hububat öğütülmesi v.b işlerin yapıldığı yerler kazan dairesi, makine dairesi, insan ve yük asansörlerinin kabinleri, malzeme stok ambarları, soyunma ve yıkanma yerleri, yemekhane ve helalar

109

işyeri özellikleri

200 lüx

normal montaj, kaba işler yapılan tezgahlar, konserve ve kutulama ve benzeri işlerin yapıldığı yerler

110

işyeri özellikleri

300 lüx

ayrıntıların yakından seçilmesi gereken işlerin yapıldığı yerler

111

işyeri özellikleri

500 lüx

koyu renkli dokuma, büro ve benzeri sürekli dikkati gerektiren ince işlerin yapıldığı yerler

112

işyeri özellikleri

1000 lüx

hassas işlerin sürekli olarak yapıldığı yerler

113

işyeri özellikleri

15 -30 0C

işyerinde olması gereken min. ve max. sıcaklık düzeyleri

114

işyeri özellikleri

1 saat

kapalı işyerlerinde günde 1 defa 1 saatten az olmamak koşuluyla havalandırılacak

115

işyeri özellikleri

1000 kg

işyeri merdivenlerinin mukavemeti metrekarede en fazla taşıyacağı yük

116

işyeri özellikleri

2 cm

delikli ızgaraların arasındaki açıklığın olabileceği en fazla miktar

117

işyeri özellikleri

110 cm

bakım işleri dışında kullanılan merdivenlerin genişliği

118

işyeri özellikleri

55 cm

bakım ve onarım işlerinde kullanılan merdivenlerin genişliği

119

işyeri özellikleri

20 -45 derece

merdivenlerin alabileceği en az ve en fazla eğim miktarı

120

işyeri özellikleri

3,5 metre

zararlı toz ve gazların olduğu yerlerde olması gereken tavan yüksekliği

121

işyeri özellikleri

22 cm

merdivenlerin eninin alabileceği max. Miktar

122

işyeri özellikleri

4 m

ahşap merdivenin uzunluğu

123

işyeri özellikleri

4 basamak

korkuluk ve trabzanın olması gereken minimum basamak sayısı

124

işyeri özellikleri

2,5 m2

işyerlerinde kişi başına düşmesi gereken serbest alanın sınırı

125

işyeri özellikleri

3 ayda bir

işyerinde havalandırma tesisatı periyodik bakım süresi

126

işyeri özellikleri

60 derece

bakım ve onarım işlerinde kullanılan merdivenin eğimi

127

işyeri özellikleri

10 günde bir

işyerlerinde normal temizlik ve bakım dışında iyice yıkanıp dezenfekte edileceği zaman

128

işyeri özellikleri

80 cm

yangın yönetmeliğine göre çıkış kapılarının min. genişliği

129

işyeri özellikleri

110 cm

4 kg ile 12 kg arasındaki yangın söndürücülerin montaj edileceği yükseklik seviyesi

130

işyeri özellikleri

en az 10 kişinin

çalıştığı işyerlerinde bir dinlenme odası sağlanmalıdır.

131

işyeri özellikleri

3 m

bina dışında kullanılan asansörlerin en az çerçevesinin örtülmesi gereken miktar

132

işyeri özellikleri

tuvalet

100 kişiye kadar olan yerlerde 25 kadına 1 tuvalet, 25 erkeğe 1 tuvalet 100 kişiden sonra 50 kadına 1 tuvalet, 50 erkeğe 1 tuvalet

133

fiziksel risk etmenleri

yük kaldırılması

genç ve çocuk işçilere en fazla 10 kg kadın işçiler en fazla 25 kg erkek işçiler en fazla 55 kg

134

fiziksel risk etmenleri

yük kaldırılması

belirli yaşlar için ön görülen rahatça kaldırılabilir ağırlık kg sınırları: erkek kadın 14-16 16 11 16-18 21 13 18-20 26 15 20-35 28 17 35-50 23 15 50 üstü 18 11

135

fiziksel risk etmenleri

en ağır yükler en hafif yükler

en ağır yükler parmak eklemi -dirsek yüksekliği arasında olmalıdır. En hafif yükler omuz yüksekliğinden yukarı olmalıdır.

fiziksel risk etmenleri

LD 50

öldürücü konsantrasyon

136

fiziksel risk etmenleri

20 hz>x

subsonik sesler sınıfına girer bu frekanstan düşük olanlar

137

fiziksel risk etmenleri

20 khz<x

ultrasonik seslere girer bu frekanstan yüksek olan sesler

138

fiziksel risk etmenleri

20 hz -20 khz

bu frekanslar arasındaki sesler işitilebilir seslerdir

139

fiziksel risk etmenleri

4000 -4500 hz

işitme kaybının yaşandığı birinci evre frekansı

140

fiziksel risk etmenleri

0 db

duyma eşiği

141

fiziksel risk etmenleri

140 db

ağrı eşiği

142

fiziksel risk etmenleri

115 db

işitme kaybının yaşandığı eşik çalışılıyorsa gürültüye maruz kalma süresi max. 1/8 saat olmalıdır.

143

fiziksel risk etmenleri

2 yıl 85 db

gürültünün meslek hastalığı olarak sayılabilmesi için gerekli süre ve şiddet gürültü şiddeti sürekli 85 db lin üstünde olan yerlerde 30 gün çalışma

144

fiziksel risk etmenleri

80 db

en düşük maruziyet etkin değer kkd bulundurulmalı

145

fiziksel risk etmenleri

85 db

en yüksek maruziyet etkin değer kkd kullandırılmalı

146

fiziksel risk etmenleri

87 db

maruziyet sınır değer

147

fiziksel risk etmenleri

6 ay

gürültüye karşı yükümlülük

148

fiziksel risk etmenleri

6 saat

gürültü düzeyi 85 db olan işlerde çalışma süresi

149

fiziksel risk etmenleri

maruziyet düzeyi

çalışanın gürültüden etkilendiği süredir

150

fiziksel risk etmenleri

A skalası

gürültüden ileri gelen işitme kaybına esas olacak gürültü şiddeti ses ölçme cihazlarının A skalasında ölçülmelidir.

151

fiziksel risk etmenleri

gürültü ölçme cihazları

anlık gürültü ölçme cihazları, ortam dozimetreleri, kişisel dozimetreler

152

fiziksel risk etmenleri

gürültü kaynağında alınması gereken önlemler

kullanılan makinelerin gürültü düzeyi düşük makineler ile değiştirilmesi gürültü düzeyi yüksek olarak yapılan işlemin daha az gürültülü işlemle değiştirilmesi gürültü kaynağının ayrı bir bölmeye alınması

153

fiziksel risk etmenleri

gürültülü ortamda alınması gereken önlemler

makinelerin yerleştirildiği zeminde, gürültüye ve titreşime karşı yeterli önlemlerin alınması gürültü kaynağı ile gürültüye maruz kalan kişi arasına gürültüyü önleyici engel koymak gürültü kaynağı ile gürültüye maruz kalan kişi arasındaki mesafeyi artırmak sesin geçebileceği ve yansıyabileceği duvar, tavan, taban gibi yerleri ses emici malzeme ile kaplamak

154

fiziksel risk etmenleri

gürültüye maruz kalan kişide alınması gereken önlemler

gürültüye maruz kalan kişinin, sese karşı iyi izole edilmiş bir bölme içine alınması gürültülü ortamdaki çalışma süresinin kısaltılması gürültüye karşı etkin kişisel koruyucu kullanmak

155

fiziksel risk etmenleri

tıbbi korunma koruyucuönleyici

gürültülü işlerde çalışacakların işe girişlerinde odyogramları alınmalı ve sağlıklı olanlar çalıştırılmalı gürültülü işlerde çalışanların, her altı ayda bir odyogramları alınmalı ve işitme kaybı görünenlerde gerekli tedbirler alınmalı

156

fiziksel risk etmenleri

7,5 saat

işçiler gürültü düzeyi 85 dbli aşan işlerde günlük çalışacakları süre

157

fiziksel risk etmenleri

iç kulaktaki duyma hücrelerinde

gürültüden ileri gelen algı tipi işitme kaybı işitme organımızın iç kulaktaki duyma hücrelerinde meydana gelir

158

fiziksel risk etmenleri

katı -600C

ses katı ortamlarda 600C sıcaklıkta daha iyi yayılır.

159

fiziksel risk etmenleri

1 -1000 hz

el-kol titreşiminde frekanslar hissedilir. İnsanlar tarafından algılanan frekans aralığıdır.

160

fiziksel risk etmenleri

5 m/sn2

el-kol titreşiminde 8 saatlik çalışma süresi için günlük maruziyet sınır değeri

161

fiziksel risk etmenleri

2,5 m/sn2

el-kol titreşiminde 8 saatlik çalışma süresi için günlük maruziyet etkin değeri

162

fiziksel risk etmenleri

1 -80 hz

tüm vücut titreşiminde frekanslar hissedilir

163

fiziksel risk etmenleri

1,15 m/sn2

tüm vücut titreşiminde 8 saatlik çalışma süresi için günlük maruziyet sınır değeri

164

fiziksel risk etmenleri

0,5 m/sn2

tüm vücut titreşiminde 8 saatlik çalışma süresi için günlük maruziyet etkin değeri

165

fiziksel risk etmenleri

2 yıl

titreşimden oluşan meslek hastalığının yükümlülük süresi

166

fiziksel risk etmenleri

4 -10 hz

frekans aralığı iç organlarda baldırlarda rezonans etkisi yapar

167

fiziksel risk etmenleri

16 -20 db

insanların dayanabileceği frekans aralığı

168

fiziksel risk etmenleri

< 1 hz

deniz tutması hali

169

fiziksel risk etmenleri

1 < x < 8 hz

kas iskelet sistemi hastalıkları, görme bozuklukları

170

fiziksel risk etmenleri

x > 8 hz

beyaz parmak hastalığı

171

fiziksel risk etmenleri

55%

işyerinde ideal nem oranı

172

fiziksel risk etmenleri

29 derece

çalışanın performansı yüzde 5 düşer

173

fiziksel risk etmenleri

30 derece

çalışanın performansı yüzde 10 düşer

174

fiziksel risk etmenleri

31 derece

çalışanın performansı yüzde 17 düşer

175

fiziksel risk etmenleri

32 derece

çalışanın performansı yüzde 30 düşer

176

fiziksel risk etmenleri

4 atmosfer

normal insanda sağlık sorunu yaratmayacak basınç değerinin sınırı

177

fiziksel risk etmenleri

4 atmosferi geçerse

insan vücudu üzerinde AZOT NARKOZU etkisi yapar.

178

fiziksel risk etmenleri

3 gün

basınç nedeniyle görülen akut hadiselerinde yükümlülük süresi

179

fiziksel risk etmenleri

10 yıl

basınç nedeniyle görülen akut dışındaki hadiselerinde yükümlülük süresi

180

fiziksel risk etmenleri

2 yılda bir

basınçlı ortamlarda çalışanlarda işten ayrıldığında periyodik bakım zamanı

181

fiziksel risk etmenleri

ayda bir

radyasyonla çalışanların periyodik muayneleri

182

fiziksel risk etmenleri

iyonize radyasyon

α, β, δ, χ, UV ışınlarıdır. İnsana maruz kalması durumunda insan ölür.

183

fiziksel risk etmenleri

non-iyonize radyasyon

kızıl ötesi ışınlar, radyo televizyon dalgaları, cep telefonları (baz istasyonları), kablosuz ağlar, elektrikli ev aletleri, mikrodalgalar

184

fiziksel risk etmenleri

15%

kaynak işlemi esnasında oluşan ark enerjisinin yaklaşık %15i ışın şeklinde ortama yayılmaktadır. Bu ışınların %60ı infrared ışınlar, %30u görünür ışınlar, %10u ise UV ışınlardır.

185

fiziksel risk etmenleri

bar veya newton/cm2

basınç birimidir. Barometre ile ölçülür.

186

fiziksel risk etmenleri

40 m3

dalgıç odalarında şahıs başına saatte en az 40 m3 hava sağlanacak ve bu havadaki CO2 miktarı % 0,1 i geçmeyecek.

187

fiziksel risk etmenleri

22m 2 defadan fazla 5 saat

bir dalgıç 22m den fazla derinliğe 1 günde 2 defadan fazla dalmayacak, bu 2 dalış arasında en az 5 saat geçecek

188

fiziksel risk etmenleri

15 gün

dalgıç işlerinde çalışanlar adaptasyon muayenesi yapılması gerekir

189

fiziksel risk etmenleri

termometre

sıcaklık ölçüm cihazı

190

fiziksel risk etmenleri

higrometre

nem ölçüm cihazı

191

fiziksel risk etmenleri

psikometre

havadaki nem oranı ölçüm cihazı

192

fiziksel risk etmenleri

anemometre

hava akım hızı ölçüm cihazı

193

fiziksel risk etmenleri

glob termometre

radyant sıcaklık ölçüm cihazı

194

fiziksel risk etmenleri

eksplozimetre

kapalı alan çalışmaları öncesinde ortam atmosferinde bulunan parlayıcı, patlayıcı gaz konsantrasyonu ölçümünde kullanılır.

195

fiziksel risk etmenleri

üst -orta ve taban

kapalı alan ölçümlerinde, en az üst, orta ve taban seviyelerinden 3 er kez ölçüm yapmak gerekir.

196

fiziksel risk etmenleri

termal konforu etkileyen faktörler

sıcaklık, nem, hava akım hızı, radyant sıcaklık, yapılan iş, cinsiyet, yaş, beslenme durumu, genel sağlık durumu

197

fiziksel risk etmenleri

lüx

aydınlatma şiddeti

198

fiziksel risk etmenleri

kandela (mum)

ışık şiddeti

199

fiziksel risk etmenleri

lümen

ışık akısı

200

fiziksel risk etmenleri

100 -150 lüx

parça büyüklüğüne göre 1mm-10 mm olan bir yeri müsaade edilen ve önerilen aydınlatma değeri

201

fiziksel risk etmenleri

60 -100 lüx

parça büyüklüğüne göre iri ve hacimce büyük olan bir yeri müsaade edilen ve önerilen aydınlatma değeri parça büyüklüğüne göre 10mm-100mm olan bir yeri müsaade edilen ve önerilen aydınlatma değeri parça büyüklüğüne göre 0,2mm-1mm olan bir yeri müsaade edilen ve önerilen aydınlatma değeri

202

fiziksel risk etmenleri

200 -280 lüx

parça büyüklüğüne göre 0,2 mm den küçük olan bir yeri müsaade edilen ve önerilen aydınlatma değeri

203

fiziksel risk etmenleri

40 -60 lüx

parça büyüklüğüne göre 100 mm den büyük olan bir yeri müsaade edilen ve önerilen aydınlatma değeri

204

fiziksel risk etmenleri

24 -42 volt

seyyar aydınlatma lambaları

205

fiziksel risk etmenleri

41 derece

vücut ısısı 41 dereceye ulaşırsa ısı çapması olur.

kimyasal risk etmenleri

ESD

günde 8 saat veya haftada 40 saat çalışma süresi içinde maruz kalındığında zarar vermeyen sınır değerini gösterir.

kimyasal risk etmenleri

kömür tozu

fibrojenik potansiyeli en fazla olan tozdur.

 

kimyasal risk etmenleri

mermer tozu

solunum açısından en az tehlikeli toz mermer tozudur.

kimyasal risk etmenleri

civa florür ve kurşun

kaynak ve kesme işlemlerinde civa florür ve kurşun ortaya çıkan zararlı kimyasallardır.

kimyasal risk etmenleri

asetilen

kaynak tüplerinde gaz halinde bulunmaz

kimyasal risk etmenleri

mac

müsaade edilen azami konsantrasyon

kimyasal risk etmenleri

stel değeri

15 dakikalık sürede maruz kalınan aşılmaması gereken limit değerdir.

kimyasal risk etmenleri

twa değeri

haftada 40 saat çalışan bir işçinin 8 saatlik mesai süresince maruz kalabileceği ortalama konsantrasyon

206

kimyasal risk etmenleri

55 derece altı

parlayıcı madde olarak adlandırılır

207

kimyasal risk etmenleri

0 derece altı

çok kolay alevlenir maddeler

208

kimyasal risk etmenleri

21 derece altı

kolay alevlenir maddeler

209

kimyasal risk etmenleri

21-55 derece

alevlenir maddeler

210

kimyasal risk etmenleri

9 sınıf

BM ye göre kimyasalların sınıflandırılması

211

kimyasal risk etmenleri

3 sınıf

AB ye göre toksiklerin sınıflandırılması

212

kimyasal risk etmenleri

40 cm

kimyasalların koyulabileceği max. yükseklik

213

kimyasal risk etmenleri

5 yılda bir

kimyasallarda risk analizinin periyodik yapılacağı zaman

214

kimyasal risk etmenleri

2 yılda bir

asbestle çalışmalarda işçilerin periyodik muayene süresi

215

kimyasal risk etmenleri

40 yıl

asbest ile ilgili bilgilerin saklanacağı zaman dilimi

216

kimyasal risk etmenleri

0,1 lif/cm3

8 saatlik asbest maruziyet sınırı twa olarak

217

kimyasal risk etmenleri

10 yıl

asbestli çalışmalarda yükümlülük süresi

218

kimyasal risk etmenleri

eğitim konuları

kanserojen ve mutajen maddelerle çalışmada işçilere verilecek eğitim konu kapsamı; sağlığı etkileyebilecek riskler ile sigara içmenin getireceği ek riskler maruziyeti önlemek için alınması gereken önlemler hijyen kuralları koruyucu malzeme ve giyim eşyalarının kullanılması kazaların önlenmesi ve kaza halinde kurtarma çalışmalarıda dahil yapılması gereken işler

219

kimyasal risk etmenleri

gazlar

karbondioksit: basit, boğucu, yanmaz metan: boğucu ve patlayıcı karbonmonoksit: zehirleyici ve patlayıcı. Kandaki hemoglobinle tepkimeye girerek birleşir. Karbon sülfür: parlayıcı sıvı asetilen: parlayıcı gaz fosfor penteklorür: parlayıcı katı

220

kimyasal risk etmenleri

basit boğucu gazlar

karbondioksit, metan, etan, propan, hidrojen

221

kimyasal risk etmenleri

kimyasal boğucu gazlar

karbonmonoksit, hidrojen sülfür, hidrojen siyanür

222

kimyasal risk etmenleri

amfibol grubu asbestler

1.krokidolit(mavi) 2.amozit(kahverengi) 3.tremolit 4.aktinolit

223

kimyasal risk etmenleri

patlayıcı ortam oluşabilecek yerlerin sınıflandırılması

bölge 0 Gaz, buhar ve sis halindeki yanıcı maddelerin hava ile karışımından oluşan patlayıcı ortamın sürekli olarak veya uzun süreli ya da sık sık oluştuğu yerler. Bölge 1 Gaz, buhar ve sis halindeki yanıcı maddelerin hava ile karışımından oluşan patlayıcı ortamın normal çalışma koşullarında ara sıra meydana gelme ihtimali olan yerler. bölge 2 Gaz, buhar ve sis halindeki yanıcı maddelerin hava ile karışarak normal çalışma koşullarında patlayıcı ortam oluşturma ihtimali olmayan yerler ya da böyle bir ihtimal olsa bile patlayıcı ortamın çok kısa bir süre için kalıcı olduğu yerler. bölge 20 Havada bulut halinde bulunan tutuşabilir tozların, sürekli olarak veya uzun süreli ya da sık sık patlayıcı ortam oluşturabileceği yerler. bölge 21 Normal çalışma şartlarında, havada bulut halinde bulunan tutuşabilir tozların ara sıra patlayıcı ortam oluşturabileceği yerler. bölge 22 Normal çalışma şartlarında, havada bulut halinde bulunan tutuşabilir tozların patlayıcı ortam oluşturma ihtimali bulunmayan ancak böyle bir ihtimal olsa bile bunun yalnızca çok kısa bir süre için geçerli olduğu yerler.

224

biyolojik risk etmenleri

15 yıl

biyolojik risklere maruz kalan kişilerin evraklarının saklanacağı süre

225

biyolojik risk etmenleri

30 gün

grup2, 3, 4 ile çalışmalardan önce bakanlığa bildirim yapılması gereken süre

226

biyolojik risk etmenleri

15 yıl

biyolojik risklerde çalışan işçilerin evraklarının saklanacağı süre

227

biyolojik risk etmenleri

40 yıl

biyolojik risklerde çalışan işçilerin özel durumlarda evraklarının saklanacağı süre

228

biyolojik risk etmenleri

40 yıl özel durumları

1.kalıcı veya gizli enfeksiyona neden olduğu bilinen biyolojik etkenlere maruziyet 2.eldeki bilgi ve verilere göre seneler sonra hastalığın ortaya çıkmasına kadar teşhis edilemeyen enfeksiyonlara sebep olan biyolojik etkenlere maruziyet 3.hastalığın gelişmesinden önce uzun kuluçka dönemi olan enfeksiyonlara sebep olan biyolojik etkenlere maruziyet 4.tedaviye rağmen uzun süreler boyunca tekrarlayan hastalıklarla sonuçlanan biyolojik etkenlere maruziyet 5.uzun süreli ciddi hasar bırakabilen enfeksiyonlara sebep olan biyolojik etkenlere maruziyet

229

biyolojik risk etmenleri

15 yıl

grup 3 ve 4 ün biyolojik etkenlerle ilgili evraklarının saklanacağı süre

230

biyolojik risk etmenleri

biyolojik etkenlere maruziyetin olabileceği işler

1. gıda üreten fabrikalarda çalışma 2. tarımda çalışma, ormancılık 3. hayvanlarla ve/veya hayvan kaynaklı ürünlerle çalışma, balıkçılık 4. sağlık hizmetlerinin verildiği yerlerde, karantina dahil morgda çalışma 5. mikrobiyolojik teşhis laboratuvarları dışındaki kliniklerde, veterinerlik ve teşhis laboratuvarlarındaki çalışma 6. atıkları yok eden fabrikalarda çalışma 7. kanalizasyon, arıtma tesislerindeki çalışma

231

biyolojik risk etmenleri

enfeksiyon riski

sağlık çalışanlarında mesleki tehlike olarak tanımlanan ilk risk

232

biyolojik risk etmenleri

antraks(şarbon)

uluslararası çalışma örgütü ilk meslek hastalığı olarak tanımlamıştır

biyolojik risk etmenleri

berilyum ve kadmiyum

berilyum ve kadmiyum kansere neden olan maddelerdir.

233

biyolojik risk etmenleri

bakteriyel

şarbon, lejyoner hastalığı, tüberküloz, brusella, menengokoksik, menenjit, difteri boğmaca

234

biyolojik risk etmenleri

viral

hepatit-B, kızamık, kızamıkçık, kabakulak, suçiçeği, varisella zoster, herpes enfeksiyonu

235

biyolojik risk etmenleri

zoonoz

doğal koşullarda insanların ve hayvanların birbirine bulaşan hastalığıdır.

236

biyolojik risk etmenleri

patojenite

bir enfeksiyon etkeninin hastalık yapabilme yeteneğidir.

237

biyolojik risk etmenleri

virülans

etkenin ağır veya öldürücü bir hastalık tablosuna yol açma yeteneğidir.

238

grup

hastalık yapma ciddi tehlike topluma yayılma tedavi

239

biyolojik risk etmenleri

grup 1

+

240

grup 2

+

+

+

241

grup 3

+

+

+

+

242

grup 4

+

+

+

243

biyolojik risk etmenleri

leptospiroz

fare idrarından kaynaklanan zehirlenme

244

yatıp kalkma yerleri

12 metreküp

koğuşlarda olması gereken kişi başına min. hava miktarı

245

yatıp kalkma yerleri

80 cm

koğuşlarda yataklar arasındaki min mesafe

246

yatıp kalkma yerleri

6 ayda bir

koğuşlar antiseptik solüsyon ile temizlenecek

247

yatıp kalkma yerleri

280 cm

koğuşlarda olması gereken min. tavan yüksekliği

248

meslek hastalıklarına karşı önlemler

15 metreküp

kurşunla çalışma yapılan yerlerde adam başına düşmesi gereken hava miktarı

249

meslek hastalıklarına karşı önlemler

0,15 mg/metreküp

periyodik olarak yapılan muaynelerde max. olabilecek kurşun miktarı

250

meslek hastalıklarına karşı önlemler

0.075 mg/metreküp

periyodik olarak yapılan muaynelerde max. olabilecek civa miktarı

251

meslek hastalıklarına karşı önlemler

0,05 mg/metreküp

periyodik olarak yapılan muaynelerde max. olabilecek arsenik miktarı

252

meslek hastalıklarına karşı önlemler

19%

atmosferdeki oksijen miktarı. %19 altı ve %25 üstü sıkıntı yaratır.

253

meslek hastalıklarına karşı önlemler

%1 den fazla olmayacak

benzen ve hidrokarbonlarla yapılan çalışmalarda mamul eşya imalat sanayisinde kullanılan yapıştırıcı maddelerin içinde bulunan benzen miktarı

254

meslek hastalıklarına karşı önlemler

20 ppm veya 60 mg/metreküp

kapalı sistemde olabilecek max. Karbonsülfür miktarı

255

meslek hastalıklarına karşı önlemler

6 ayda bir

tozlu işlerde çalışan işçilerin periyodik olarak göğüs radyografilerinin alınması gereken süre

256

meslek hastalıklarına karşı önlemler

pnömokonyoz 0,5 -5 mikron

solunum yoluyla akciğerdeki alveollere kadar ulaşan ve orda birikerek pnömokonyoz denilen toz hastalığı yapan tozların tane büyüklüğü 0,5 -5 mikron arasındadır.

257

meslek hastalıklarına karşı önlemler

kan kanseri

benzenin neden olduğu hastalık

258

meslek hastalıklarına karşı önlemler

bisinozis

pamuk tozunun solunması sonucu oluşan hastalık

259

meslek hastalıklarına karşı önlemler

6 ay

gürültüden oluşan meslek hastalığının yükümlülük süresi

260

meslek hastalıklarına karşı önlemler

2 yıl

gürültüye bağlı işitme kaybı en az

261

meslek hastalıklarına karşı önlemler

3 ayda bir

kurşun ve civa ile çalışanların periyodik muayeneleri

262

meslek hastalıklarına karşı önlemler

6 ayda bir

arsenik ile çalışanların periyodik muayeneleri

263

yangına karşı güvenlik tedbirleri

dinamit

petrol kuyusu yangınlarında en etkili söndürme aracı dinamittir.

264

yangına karşı güvenlik tedbirleri

2 çıkış

500 e kadar çalışanı olan işyerlerinde bulunması gereken min. çıkış sayısı

265

yangına karşı güvenlik tedbirleri

3 çıkış

500 den fazla çalışanı olan işyerlerinde bulunması gereken min. çıkış sayısı

266

yangına karşı güvenlik tedbirleri

4 çıkış

1000 kişiyi geçerse min. çıkış sayısı

267

yangına karşı güvenlik tedbirleri

1 yıl

yangın tesisat ve hortumlar, motopomplar, boru tesisatı kontrol edilmesi gereken süre

268

yangına karşı güvenlik tedbirleri

6 ayda bir

seyyar yangın söndürme cihazlarının kontrol edilmesi gereken süre dolum 1 yılda bir yapılır

269

yangına karşı güvenlik tedbirleri

6 ayda bir

yangın için yapılması gereken alarm ve tahliyeleri deneme süresi

270

yangına karşı güvenlik tedbirleri

3-4 metre

yangında kullanılan portatif kuru tozlu yangın söndürücülerin etkili püskürtme mesafesi

271

yangına karşı güvenlik tedbirleri

2 yılda bir

kuru kimyasal tozlu söndürücülerin içindeki kimyasal maddenin değişim süresi

272

yangına karşı güvenlik tedbirleri

her 500 metrekare

tehlikeli sınıflarda bu alanda her 500 metrekarede bir 6 kg kkt söndürücü olacak

273

yangına karşı güvenlik tedbirleri

her 250 metrekare

çok tehlikeli sınıflarda bu alanda her 250 metrekarede bir 6 kg kkt söndürücü olacak

274

yangına karşı güvenlik tedbirleri

25 metre

yangın söndürme cihazlarına olması gereken max. ulaşma mesafesi

275

yangına karşı güvenlik tedbirleri

ayda bir

özel itfaiye teşkilatı bulunan işyerlerinde yapılması gereken söndürme tatbikat süreleri

276

söndürme maddesi

A B C D 1000 V kadar elektrik

277

yangına karşı güvenlik tedbirleri

su

X

278

köpük

X

X

279

ABC tozu

X

X

X

280

BC tozu

X

X

X

281

CO2

X

X

X

282

halon ve alternatifleri

X

X

283

D tozu

X

284

yangına karşı güvenlik tedbirleri

A-B-C-D

A-katı madde yangınları B-sıvı madde yangınları C-gaz yangınları D-hafif metal yangınları

285

yangına karşı güvenlik tedbirleri

yangın türü

A tipi yangınlar: odun, kömür, kağıt, ot, doküman ve plastik gibi B tipi yangınlar: benzin, benzol, makine yağları, laklar, yağlı boyalar, katran ve asfalt gibi C tipi yangınlar: metan, propan, bütan, LPG, asetilen, havagazı ve hidrojen gibi D tipi yangınlar: lityum, sodyum, potasyum, aliminyum, magnezyum gibi

286

yangına karşı güvenlik tedbirleri

A sınıfı yanıcı sıvılar

AI-benzin AII-gaz yağı AIII-motorin, fuel oil

287

makinalarda ve tezgahlarda alınacak tedbirler

3 mm

sıcak parçaların kesildiği demir testere tezgahlarında kesilen parçalara karşı saç koruyucunun kalınlık miktarı

288

makinalarda ve tezgahlarda alınacak tedbirler

40 mm den az

yeni takılan bir zımpara taşı ile koruyucusu arasında çap yönündeki boşluk 40 mmden az olacak, yan boşlukların her biri 30 cm taş çapına kadar 20 mm den daha büyük çaplardaki taşlarda ise 25mm den fazla olmayacaktır. Ayrıca taş ile mesnet aralığı en fazla 3mm olacaktır.

289

makinalarda ve tezgahlarda alınacak tedbirler

ayda bir

şerit testere ve bıçkı makinelerinin testere bağlantıları en az ayda bir kontrol ve muayene edilmelidir.

290

makinalarda ve tezgahlarda alınacak tedbirler 3 mm

yatay bıçak merdaneli planya(kalınlık) tezgahlarında tabla ile bıçak merdanesi (frezesi) arasındaki boşluk en fazla 3mm olmalıdır.

291

makinalarda ve tezgahlarda alınacak tedbirler 180 cm

havalandırma filtrelerinin çıkış borularılarının çatıda olabileceği min. Yükseklik

292

basınçlı kaplarda alınacak tedbirler basınçlı kap

iç basıncı 0.5 bardan büyük olan kap ve ekipmanlara denir.

293

basınçlı kaplarda alınacak tedbirler basınç düşürme cihazları

emniyet valfleri, patlama diski, bel verme çubukları, kontrollü basınç düşürme sistemleri

294

basınçlı kaplarda alınacak tedbirler otomatik sistemler

basınç ve sıcaklık şalterleri, akışkan seviye swiçleri, emniyetle ilgili her türlü ölçme kontrol ve düzenleme cihazları

295

basınçlı kaplarda alınacak tedbirler emniyet cihazları

tağdiye cihazı, blöf valfi, presostad

296

basınçlı kaplarda alınacak tedbirler basınçlı kapların görünür yerlerine

kap hacmi (litre) işletme basıncı (kg/santimetrekare) deneme basıncı (kg/santimetrekare) kontrol tarihi

297

basınçlı kaplarda alınacak tedbirler basınçlı kap çeşitleri

kazanlar, gaz tüpleri, hava tankları, lpg tankları, kompresör, boru hatları, sinai gaz tankları, kriojenik tanklar, otoklavlar, hidrolik akışkan devreleri, pnömatik akışkan devreleri, soğutma üniteleri, hidrofor, boya kazanı, buhar kazanı vb.

298

basınçlı kaplarda alınacak tedbirler kazanların görünür yerlerine

imalatçı firma adı kazanın seri numarası imal yılı en yüksek çalışma basıncı

299

basınçlı kaplarda alınacak tedbirler kazan dairesi tasarımında

yangın ve patlamalara dayanıklı malzemeler ile mümkünse çelik konstrüksiyon yapı tarzının seçilmesi, kapı ve pencerelerin dışarı açılacak şekilde yapılması, tavanın hafif malzamaden yapılması ve tabii havalandırmaya müsait olması

300

basınçlı kaplarda alınacak tedbirler valf ağızları sol vida dişli

asetilen, bütan, klor metil, propan, hidrojen

301

basınçlı kaplarda alınacak tedbirler valf ağızları sağ vida dişli

amonyak, asit karbonik, basınçlı hava, oksijen, azot

302

basınçlı kaplarda alınacak tedbirler 1,5 katı

kazanların hidrolik basınç deneyleri en yüksek çalışma basıncının 1,5 katı ile yapılır. Yılda bir yapılır.

303

basınçlı kaplarda alınacak tedbirler

manometre

kazanlarda güvenlik açısından bulunması gereken cihazdır. Kazanın en yüksek çalışma basıncının 2 katını gösterecek şekilde taksimatlı manometresi olacak (kazan boyunun 1,5 katı uzaklıktan rahatça okunabilecek büyüklükte olacak)

304

basınçlı kaplarda alınacak tedbirler

1 yıl

buhar kazanlarının periyodik kontrolleri

305

basınçlı kaplarda alınacak tedbirler

1 yıl

kalorifer kazanlarının periyodik kontrolleri

306

basınçlı kaplarda alınacak tedbirler

3 yıl

taşınabilir gaz tüpleri (dikişli, dikişsiz)

307

basınçlı kaplarda alınacak tedbirler

TSEN 12863 standartlarında

taşınabilir asetilen tüpleri

308

basınçlı kaplarda alınacak tedbirler

1 yıl

manifoldlu asetilen tüp demetleri

309

basınçlı kaplarda alınacak tedbirler

1 yıl

manifoldlu tüp demetleri

310

basınçlı kaplarda alınacak tedbirler

10 yıl

sıvılaştırılmış gaz tankları ( LPG ve benzen) (yerüstü)

311

basınçlı kaplarda alınacak tedbirler

10 yıl

sıvılaştırılmış gaz tankları ( LPG ve benzen) (yeraltı)

312

basınçlı kaplarda alınacak tedbirler

1 yıl

kullanımdaki LPG tüpleri

313

basınçlı kaplarda alınacak tedbirler

1 yıl

basınçlı hava tankları

314

basınçlı kaplarda alınacak tedbirler

TSEN 13458-3 standartlarında

kriyojenik tanklar

315

basınçlı kaplarda alınacak tedbirler

10 yıl

tehlikeli sıvıların (aşındırıcı veya sağlığa zararlı sıvılar) bulunduğu tank ve depolar

316

basınçlı kaplarda alınacak tedbirler

5 yılda bir

LPG tanklarında bulunan emniyet valflerinin kontrol ve test süresi

317

basınçlı kaplarda alınacak tedbirler

5 yıl

basınçlı tüplerin periyodik kontrol süresi

318

basınçlı kaplarda alınacak tedbirler

sıkıştırılmış gazlar

Ar, N2, He 10 yıl, H2 10 yıl O2, hava 10 yıl CO 5 yıl

319

basınçlı kaplarda alınacak tedbirler

sıvılaştırılmış gaz

CO2 , NO2 ve benzerleri 10 yıl, toksik gazlar 5 yıl çok toksik gazlar 5 yıl

320

basınçlı kaplarda alınacak tedbirler

3 mm

basınçlı kap yapımında kullanılan malzeme alüminyum veya alışımlı alüminyum ise min. et kalınlığı

321

basınçlı kaplarda alınacak tedbirler

2 mm

basınçlı kap yapımında kullanılan malzeme çelik ise min. et kalınlığı

322

basınçlı kaplarda alınacak tedbirler

100 C

alüminyum gövdeli basit basınçlı kaplarda max. sıcaklık

323

basınçlı kaplarda alınacak tedbirler

300 C

çelik gövdeli basit basınçlı kaplarda max. sıcaklık

324

basınçlı kaplarda alınacak tedbirler

2 adet

basınçlı kaplarda en az 2 adet güvenlik vanası vardır.

325

basınçlı kaplarda alınacak tedbirler

2 adet

buhar kazanlarında olması gereken emniyet subabı adedi

326

basınçlı kaplarda alınacak tedbirler

1 adet

sıcak su kazanlarında 1 adet termometre bulunacaktır.

327

basınçlı kaplarda alınacak tedbirler

1,1 katına

basınçlı kaplarda bulunması gerekli olan emniyet valfleri azami işletme basıncının 1,1 katını açacak şekilde ayarlanmalıdır.

328

basınçlı kaplarda alınacak tedbirler

2 adet

kazanlarda birbirinden ayrı en az 2 adet su seviye göstergesi bulunacaktır. Bunlardan bir tanesi camdan olacak ve kırılmaması için mahfaza içine alınacaktır. Su göstergeleri, doğrudan doğruya kazana bağlı olacak en çok ve en az su seviyelerini gösterecek şekilde işaretlenmiş bulunacaktır.

329

basınçlı kaplarda alınacak tedbirler

600 kg/cm2

ağırlıklı emniyet subaplarına gelen buhar basıncı, 600 kg/santimetrekareyi geçmeyecek ve ağırlık yekpare olarak yapılacaktır.

330

basınçlı kaplarda alınacak tedbirler

0,5 atü 110 C

alçak basınçlı buhar ve sıcak su kazanlarında basınç 0,5 atü ve sıcaklık 110 C yi geçmeyecektir.

331

basınçlı kaplarda alınacak tedbirler

120 C

gaz, kömür tozu ve akaryakıtla otomatik çalışan sıcak su kazanlarında sıcaklığın 120 C nin üstüne çıkmasını önleyecek bir termostat bulunacaktır.

332

basınçlı kaplarda alınacak tedbirler

yılda 1

kompresörlerin periyodik kontrolleri

333

basınçlı kaplarda alınacak tedbirler kompresörlerin üzerinde

imalatçı firmanın adı yapıldığı yıl en yüksek çalışma basıncı kompresörün sıkıştırdığı gazın cinsi ve miktarı

334

basınçlı kaplarda alınacak tedbirler 50 C

kompresörün periyodik bakımdan önce düşmesi gereken sıcaklık derecesi

335

basınçlı kaplarda alınacak tedbirler 10 metre

seyyar kompresörler, çalışan işçilerden en az 10 metre uzaklıkta veya dayanıklı bir bölme içinde bulunacaktır.

336

basınçlı kaplarda alınacak tedbirler boru renkleri

yeşil -içme suyu boru hattı kırmızı -buhar boru hattı mavi -hava boru hattı turuncu -asit boru hattı

337

basınçlı kaplarda alınacak tedbirler tüplerin üst tarafında

üretici ismi seri numarası boş/dolu ağırlığa ek olarak maksimum basınç gazın ismi tüp üstünde yapılmış test tarihi yer alacaktır.

338

basınçlı kaplarda alınacak tedbirler tüplerin depolanması

1 ve 4, 2 ve 3 birlikte depolanabilir 1 ve 2, 3 ve 4, 2 ve 4 birlikte depolanamaz 5 ve 6 hiçbir grupla depolanamaz birden fazla türde basınçlı gaz tüpü depolanıyorsa türlerine göre gruplanacak, yanıcı ve yakıcı gazlar özellikle ayrı tutulacak (min. 6 metre) depo alanı diğer yanıcı ve patlayıcı maddelerin kullanıldığı ya da depolandığı alanlara uzak olacak ( 20 metre) tüp depo alanında en az 2 adet 12 kglık kuru kimyevi tozlu yangın söndürücü bulunmalıdır.

339

basınçlı kaplarda alınacak tedbirler

tüplerin renk kodları

oksijen -mavi asetilen -sarı / turuncu hidrojen -kırmızı helyum -kahverengi azot -yeşil karbondioksit -siyah argon -açık mavi lpg -gri / mavi

340

basınçlı kaplarda alınacak tedbirler

172 Kpa

tüpler 172 Kpa altında boşaltılmalıdır.

341

basınçlı kaplarda alınacak tedbirler

zorlayıcı testler

hidrolik test pnömatik test

342

basınçlı kaplarda alınacak tedbirler

zorlayıcı olmayan testler

gözle muayene testi sıvı sızdırma testi manyetik partiküler testi ıslak floor ışığı testi radyografi testi ultrasonik test

343

basınçlı kaplarda alınacak tedbirler

15 metre

sigara içilmez, her türlü kıvılcım, alev, ateş yasağı basınçlı kap tüplerinin depolandığı alanlara en az 15 m dir.

344

basınçlı kaplarda alınacak tedbirler

2 m

vana flanş gibi ek yeri olmayan yanıcı gaz veya su boru hatları ile 11 ila 50 metreküp kapasitesi olan oksijen depolama tankları arasındaki uzaklıklar 2m olmalıdır.

345

elektrik tesisatlarında alınacak güvenlik önlemleri

42 volt

toprak ile potansiyel farkı bu seviyelerde olan alternatif akım elektrik panoları özel yerlerde bulunacaktır.

346

elektrik tesisatlarında alınacak güvenlik önlemleri

250 volt

bu voltta ve üstünde olan panolarda en az 1 adet şalterle akım kesme tertibatıyla kontrol altına alınacaktır.

347

elektrik tesisatlarında alınacak güvenlik önlemleri

250 volt

toprak ile potansiyel farkı bu seviyelerde olan alternatif akım tesisatlarında sürekli olarak taşınabilir iletkenler kullanılmayacaktır.

348

elektrik tesisatlarında alınacak güvenlik önlemleri

42 volt

gerilim altındaki kısımların dokunmaya karşı gerilimi bu voltta olan AC ve DC devrelerinde kofra denen sistemleri olacaktır.

349

elektrik tesisatlarında alınacak güvenlik önlemleri

42 volt

kazan içinde kullanılacak elektrik aletlerinin alabileceği maksimum değer

350

elektrik tesisatlarında alınacak güvenlik önlemleri

2 m

elektrik kaynağı yapılan yerlerde kaynağın yapılacağı bölgede çevrilecek paravanın min. Yüksekliği

351

elektrik tesisatlarında alınacak güvenlik önlemleri

60 cm

alçak gerilim tesisatında servis kolidorlarının en az olabileceği genişlik

352

elektrik tesisatlarında alınacak güvenlik önlemleri

80 cm

yüksek gerilim tesisattında servis kolidorlarının en az olabileceği genişlik

353

elektrik tesisatlarında alınacak güvenlik önlemleri

2 m

alçak ve yüksek gerilim tesisatta servis kolidorlarının olabileceği min yükseklik seviyesi

354

elektrik tesisatlarında alınacak güvenlik önlemleri

yılda 1

elektrik tesisatı, topraklama tesisatı, paratoner periyodik bakım süresi

355

elektrik tesisatlarında alınacak güvenlik önlemleri

yılda 1

akümülatör, transformatör periyodik bakım süresi

356

elektrik tesisatlarında alınacak güvenlik önlemleri

yılda 1

havalandırma ve klima tesisatı periyodik bakım süresi

357

elektrik tesisatlarında alınacak güvenlik önlemleri

350 cm

250 -420 Kv gerilim altındaki iletkenlere yaklaşma mesafesi

358

elektrik tesisatlarında alınacak güvenlik önlemleri

50 volt 110 volt

alternatif akımlarda insan vücudu max 50 volt, doğru akımlarda max 110 volta dayanır.

359

elektrik tesisatlarında alınacak güvenlik önlemleri

mavi daire

elektrik yangınları mavi daire ile gösterilir.

360

elektrik tesisatlarında alınacak güvenlik önlemleri

proses akış şemasında gösterilen bu işaret operasyon anlamına gelir.

361

elektrik tesisatlarında alınacak güvenlik önlemleri

elektrikli el aletlerinin üzerinde bulunan bu işaret el aletlerinin çift yalıtımlı olduğunu gösterir.

362

elektrik tesisatlarında alınacak güvenlik önlemleri

30 mA

insan vücudu üzerinden geçerek 30 mA şiddetindeki bir akım, yaşam için tehlike sınırıdır.

363

elektrik tesisatlarında alınacak güvenlik önlemleri

7 önemli faktör

elektriğin vücutta yaptığı hasar 7 önemli faktöre bağlıdır; akımın tipi akımın miktarı akımın izlediği yol temas süresi temas yeri vücudun direnci voltaj

364

kaldırma araçlarında alınacak güvenlik önlemleri

1,25

kaldırma araçlarının maksimum kaldırabileceği yükün 1,25 katını kaldırabilecek güçte olmalı

365

kaldırma araçlarında alınacak güvenlik önlemleri

1 yıl

kaldırma ve / veya iletme araçları periyodik bakım süresi

366

kaldırma araçlarında alınacak güvenlik önlemleri

1 yıl

asansör ( insan ve yük taşıyan) periyodik bakım süresi

367

kaldırma araçlarında alınacak güvenlik önlemleri

1 yıl

yürüyen merdiven ve yürüyen bant

368

kaldırma araçlarında alınacak güvenlik önlemleri

1 yıl

istif makinesi ( forklift, transpalet, lift)

369

kaldırma araçlarında alınacak güvenlik önlemleri

6 ay

yapı iskeleleri

370

kaldırma araçlarında alınacak güvenlik önlemleri

1,25 katı 1,1 katı

vinçlerin periyodik konrollerinde yapılacak olan statik deneyde deney yükü beyan edilen yükün en az 1,25 katı, dinamik deneyde ise en az 1,1 katı olması gerekir.

371

kaldırma araçlarında alınacak güvenlik önlemleri

3 katına

kaldırma araçlarının kancalarının güvenlik katsayısı (taşıma gücü) taşıyacakları yükün en az el ile çalıştırılanlarda 3 katına eşit olacak

372

kaldırma araçlarında alınacak güvenlik önlemleri

4 katına

kaldırma araçlarının kancalarının güvenlik katsayısı (taşıma gücü) taşıyacakları yükün en az mekanik olarak çalışanlarda 4 katına eşit olacak

373

kaldırma araçlarında alınacak güvenlik önlemleri

5 katına

kaldırma araçlarının kancalarının güvenlik katsayısı (taşıma gücü) taşıyacakları yükün en az erimiş maden veya yakıcı veya aşındırıcı(korozif) gibi tehlikeli yükleri taşıyanlarda 5 katına eşit olacak

374

kaldırma araçlarında alınacak güvenlik önlemleri

2 adet

5 ton ve üzeri yük taşıyan raylı vinçlerde bulunması gereken elektrikli fren sayısı veya 1 elektrikli 1 mekanik fren bulunacaktır

375

kaldırma araçlarında alınacak güvenlik önlemleri

7

dokuma halatların güvenlik katsayısı

376

kaldırma araçlarında alınacak güvenlik önlemleri

6

çelik-tel halatların güvenlik katsayısı

377

kaldırma araçlarında alınacak güvenlik önlemleri

5

bağlantı zincirinin güvenlik katsayısı( kaldırma ve bağlama-sapan zincirlerinin güvenlik katsayısı)

378

kaldırma araçlarında alınacak güvenlik önlemleri

4

sapan ve zincirlerin güvenlik katsayısı

379

kaldırma araçlarında alınacak güvenlik önlemleri

3

ip halatların güvenlik katsayısı

380

kaldırma araçlarında alınacak güvenlik önlemleri

5%

zincirlerin boylarında uzama miktarının seviyesi bu seviyeden sonra uzama olursa kullanılmayacak

381

kaldırma araçlarında alınacak güvenlik önlemleri

50 km/h

rüzgarlı havalarda vincin çalışabileceği maksimum rüzgar hızı

382

kaldırma araçlarında alınacak güvenlik önlemleri

2

kaldırma araçlarının halat tamburlarında min kalacak halat sarımı

383

kaldırma araçlarında alınacak güvenlik önlemleri

6 metrede bir

çelik borularda bağlantı yapılabilecek en fazla miktar

384

kaldırma araçlarında alınacak güvenlik önlemleri

6 –8

tamburlu makineler üzerinde kullanılan taşıyıcı halatların güvenlik katsayısı malzemeler için 6,

385

kaldırma araçlarında alınacak güvenlik önlemleri

2,5 katı

tamburların yanları falnşlı olmalı, flanş genişliği halatın çapının 2,5 katı olmalıdır.

386

kaldırma araçlarında alınacak güvenlik önlemleri

4 te biri

zincir baklalarındaki aşınma bakla kalınlığının dörtte birini geçmiş ise zincir kullanılmamalıdır.

387

kaldırma araçlarında alınacak güvenlik önlemleri

baklalar

zincir baklaları hiçbir zaman cıvata ile birbirine tutturulmamalıdır.

388

kaldırma araçlarında alınacak güvenlik önlemleri

kullanılmayacaktır

6 bükümlü çelik halatların 50 cm veya özel çelik halatların 1 metre boyunca daynımlarını aşağıda gösterilen miktarlarda kaybetmiş olanları kullanılmayacaktır; 7 telli çelik halatlarda %12, 19 telli çelik halatlarda %20, 37 telli çelik halatlarda %25, 61 telli çelik halatlarda %25, seal özel çelik halatlarda %12, üçgen bükümlü özel çelik halatlarda %15, özel çelik halatlarda %20

389

kaldırma araçlarında alınacak güvenlik önlemleri

1 -3 metresi

çelik halatların bağlantı kısımlarında tellerin aşınması, kopması ve bağlantının gevşemesi gibi hallerde, halatı 1 -3 metresi uygun şekilde kesilecek ve halatın başları yeniden uygun şekilde bağlanacaktır.

390

kaldırma araçlarında alınacak güvenlik önlemleri

tel halatların muayenesi

hareketli halatlarda bir halat sarımında rasgele dağılmış 6 ve daha fazla kırık tel varsa veya 1 kordonda 3 ve daha fazla kırık tel varsa, askı veya duran halatlarda bir halat sarımında 3 veya daha fazla kırık tel varsa, bir bağlantının yakınında 1 veya daha fazla kırık tel varsa, hareketli halatlarda kordonlar arasındaki çubuklarda herhangi bir kırık belirtisi varsa halat değiştirilmelidir.

391

kaldırma araçlarında alınacak güvenlik önlemleri

halatın çapı

bir halatın çapı aşağıdaki değerlerin altına indiyse halat değiştirilmelidir 19 mmye kadar çaplı halatlarda 1mm, 22 -28 mm arasındaki çaplı halatlarda 1,5 mm, 32 -38 mm arasındaki çaplı halatlarda 2 mm.

392

kaldırma araçlarında alınacak güvenlik önlemleri

3 -5 cm

normalin üzerinde bir yük kaldırılıyorsa yük 3 -5 cm kaldırıldıktan sonra frenler test edilmelidir.

393

kaldırma araçlarında alınacak güvenlik önlemleri

75 cm

köprü ayaklı gezer vinçlerin geçtiği yol boyu ve rayların her iki tarafı serbest olarak tutulmalı ve buralar en az 75 cm eninde olmalıdır.

394

kaldırma araçlarında alınacak güvenlik önlemleri

45 cm

ray üstünde çalışan vinçlerde, vinç kabinine ve vinç köprü geçitlerine çıkmayı sağlayan sabit merdivenlerle vinç köprülerin her iki tarafında ve köprü boyunca en az 45 cm genişliğinde geçit veya sahanlıklar bulunacaktır.

395

kaldırma araçlarında alınacak güvenlik önlemleri

180 cm

vinç arabalarının geçit ve sahnlıkları ile bunların altına ve üstüne rastlayacak sabit tesisler arasında 180 cm den az açıklık bırakılmayacaktır.

396

kaldırma araçlarında alınacak güvenlik önlemleri

10 km/h 20 km/h

forkliftlerin azami hızı yüklü iken: 10 km/h boş iken: 20 km/h

397

kaldırma araçlarında alınacak güvenlik önlemleri

forkliftler

rampalardan çıkarken daima ileri, inerkende geriye doğru hareket edilmelidir

398

kaldırma araçlarında alınacak güvenlik önlemleri

399

acil durum planları

acil durum ekipleri

yangın ekibi ilkyardım ekibi güvenlik ekibi bakım ekibi sızıntı kontrol ekibi refakat etmekle görevli ekip

400

acil durum planları

acil durum planlamasının aşamaları

planlama için ekibin oluşturulması mevcut ve olası risklerin analizi planın hazırlanması planın yürürlüğe konulması

401

acil durum planları

planlama

durum değerlendirme, kaynak değerlendirme ve dökümantasyon olay komuta sisteminde planlama bölümünün görevidir.

402

acil durum planları

ön test ekibi

acil müdahalenin oluşumuna müteakip toplanma yerine gelmeyen personelin isimlerini ve / veya birimiyle ilgili ilk maddi hasar bilgilerini acil durum yetkilisine iletecek ve kurtarma ekiplerinin yönlendirilmesini sağlayacak olan acil tahliye ekibi ön test ekibidir.

403

acil durum planları

70 cm 190 cm

kaçış yolu kapılarının genişliği 70 cm den ve yüksekliği 190 cm den az olamaz

404

acil durum planları

120 dak 90 dak

kaçış merdivenlerinin yangın en az 120 dak dayanıklı duvar ve en az 90 dak dayanıklı duman sızdırmaz kapı ile diğer bölümlerden ayrılmalıdır.

405

acil durum planları

yangın algılama cihazları

ısı dedektörü, duman dedektörü, beam dedektörü

406

acil durum planları

200 -240 cm

acil durum yönlendirme işaretleri yerden 200 -240 cm aralığında yerleştirilmelidir.

407

acil durum planları

yönlendirme ve kontrol

kaynakların yönetimi, gelen bilgilerin analiz edilmesi ve karar verilmesine yönlendirme ve kontrol denir.

408

acil durum planları

30-40-50

işveren işyerlerinde tehlike sınıflarını tespit eden tebliğde belirlenmiş olan çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 30 çalışana, tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 40 çalışana ve az tehlikeli yer alan işyerlerinde 50 çalışana kadar arama, kurtarma ve tahliye yangınla mücadele için en az birer çalışanı destek elemanı olarak görevlendirir. işyerinde bunları aşan sayılarda çalışan bulunması halinde, tehlike sınıflarına göre her 30, 40 ve 50 ye kadar çalışan için birer destek elemanı daha görevlendirilir. 10 dan az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 1 kişli görevlendirilir.

409

acil durum planları

ayda bir

duman dedektörlerinin periyodik kontrolü

410

ekranlı araçlarda çalışma

uygulanmaz

hareketli makine ve araçların kumanda kabinleri ve sürücü mahalinde taşıma araçlarındaki bilgisayar sistemlerinde toplumun kullanımına açık bilgisayar sistemlerinde işyerlerinde kullanımı sürekli olmayan taşınabilir sistemlerde hesap makineleri, yazar kasa ve benzeri, data veya ölçüm sonuçlarını gösteren küçük ekranlı cihazlarda ekranlı daktilolarda

411

ekranlı araçlarda çalışma

eğitim konuları

zorlayıcı travmalar ve korunma yolları doğru oturuş gözlerin korunması gözleri en az yoran yazı karakterleri ve renkler çalışma sırasında gözleri kısa sürelerle dinlendirme alışkanlığı gözlerin, kas ve iskelet sisteminin dinlendirilmesi ara dinlenmeleri

412

ekranlı araçlarda çalışma

göz muayene süreleri

ekranlı araçlarla çalışmaya başlamadan önce düzenli aralıklarla ekranlı araçla çalışmadan kaynaklanacak görme zorluğu olduğunda

413

ekranlı araçlarda çalışma

2 yıl

ekranlı araçlarla çalışmalarda sağlık ve güvenlik önlemleri hakkında yönetmelik yayımlandığı tarihte faaliyette olan çalışma merkezlerinin en fazla 2 yıl içinde yönetmelik hükümlerine uygun hale getirilmeleri zorunludur.

414

ekranlı araçlarda çalışma

32 -62 cm

ergonomik oturuş düzeninde ekran ile göz arasındaki mesafe

415

ekranlı araçlarda çalışma

72 -82 cm

ergonomik oturuş düzeninde yer ile masa arasındaki mesafe

416

ekranlı araçlarda çalışma

ekranlı araç

uygulanan işlemin içeriğine bakılmaksızın ekranında harf, rakam, şekil, grafik ve resim gösteren cisimlere denir.

417

ergonomi

30 dak

oturarak iş görenin en az 30 dak ayakta iş görmesi gerekir ayakta iş görenin en az 30 dak oturarak iş görmesi gerekir

418

ergonomi

% 3-5

sırt üstü uzanmaya kıyasla, otururken % 3-5 daha fazla enerjiye ihtiyaç duyulur

419

ergonomi

% 8-10

sırt üstü uzanmaya kıyasla, ayakta % 8-10 daha fazla enerjiye ihtiyaç duyulur

420

ergonomi

iş araları

spontan: aşırı zorlayıcı işlerde çalışanların kendisince verdiği aralardır. Maskelenmiş: halen yapılan işle ilgili olmayan ikincil bir işin yapılmasıdır iş-koşullu: bir makinenin temizlenmesi, çalışma masasının düzenlenmesi, çalışma arkadaşlarına danışmak üzere çalışma alanından ayrılma önceden programlanmamış

421

ergonomi

birbirini izleyen adımların sırası

çalışma sisteminin ergonomisinde birbirini izleyen adımların sırası dayanabilirlik -kabul edilebilirlik -hoşlanılabilirlik -kendini gerçekleştirebilirlik

422

psikososyal risk etmenleri

psikolojik taciz kategorileri

işe yönelik psikolojik taciz sosyal dışlama kişiye yönelik saldırılar sözlü tehdit itibarın zedelenmesi

423

psikososyal risk etmenleri

rol belirsizliği

çalışan işteki rolü hakkında yeterince bilgilendirilmediğinde amaçlar, beklentiler, hedefler ve sorumluluklarda belirsizlik olduğu durumlarda ortaya çıkar

424

psikososyal risk etmenleri

rol çatışması

çalışandan değerleriyle çatışan bir rol yada birbiriyle uyuşmayan roller üstlenmesi istendiğinde ortaya çıkar

425

psikososyal risk etmenleri

rol yetersizliği

örgütün çalışanın yeteneklerinden ve eğitiminden yararlanamadığı durumlarda ortaya çıkar

426

psikososyal risk etmenleri

stresör

birey ve organizmanın uyumunu bozan, stres hissetmesine neden olan, iç ortamlardan veya dış ortamlardan kaynaklanan uyarılara denir.

427

psikososyal risk etmenleri

distres

kişinin hoşa gitmeyen durumlar karşısında duyduğu sübjektif rahatsızlık hissidir.

428

psikososyal risk etmenleri

karoshi

ani tükenme sendromuna bir örnektir. Sonu ani ölümle biter.

429

psikososyal risk etmenleri

smt

stres yönetimi eğitimi

430

inşaat işlerinde alınacak güvenlik tedbirleri

180 cm 60 cm

ana nakliyat yolları en az 180 cm yükseklikte olmalı, araçlarla galeri yan duvarların birisi arasındaki mesafe en az 60 cm yaya yolu bırakılmalıdır.

431

inşaat işlerinde alınacak güvenlik tedbirleri

3metre üstü

emniyet kemerlerinin kullanılması gereken yükseklik seviyesi

432

inşaat işlerinde alınacak güvenlik tedbirleri

200 cm

belediye sınırları içinde meskul bölgelerde yapı kazılarına başlamadan önce yapı alanının çevresi ortalama 200 cm yüksekliğinde tahta perde ile çevrilecektir.

433

inşaat işlerinde alınacak güvenlik tedbirleri

240 cm 3m

ahşap iskelelerde iki dikme arası yük taşıyan iskelelerde 240 cm den, yük taşımayan iskelelerde 3m den fazla olmayacaktır.

434

inşaat işlerinde alınacak güvenlik tedbirleri

4 kişi 400 kg

asma iskelelerde en fazla 4 kişi çalıştırılabilir. Maksimum yük 400 kg dır.

435

inşaat işlerinde alınacak güvenlik tedbirleri

haftada bir

iskelelerin periyodik kontrol süresi

436

kaynak işlerinde alınacak güvenlik önlemleri

20-30 volt 70-110 volt

kaynak makinelerinin çalışma gerilimi 20-30 volt, boşta çalışma gerilimi 70-110 volt

437

kaynak işlerinde alınacak güvenlik önlemleri

2 adet 12 kg

kaynak işleri yapılan yerlerde bulunması gereken yangın söndürücü sayısı

438

kaynak işlerinde alınacak güvenlik önlemleri

3 metre

kaynak işlerinde üfleç ile tüp arasındaki hortum uzunluğunun mesafesi

439

kaynak işlerinde alınacak güvenlik önlemleri

24 volt

kapalı alanlarda kaynak yaparken kullanılacak seyyar lambanın voltajı

440

kaynak işlerinde alınacak güvenlik önlemleri

5 metre

kaynak işlerinin yapıldığı yerin ortamında tavan yüksekliğinin min değeri

441

kaynak işlerinde alınacak güvenlik önlemleri

6 metre

kaynak işlerinde kullanılan oksijen tüplerinde yanıcı gazlar en az kaç metre uzaklıkta depolanacağı

442

malzemelerin istiflenmesi ve depolanması

3 m

istiflemenin maksimum yapılacağı yüksekliği

443

malzemelerin istiflenmesi ve depolanması

5 sırada bir

ağır çuval ve torbalar 5 sırada bir bir torba eksik konularak istifleme yapılacaktır.

444

kişisel koruyucular

1150 kg

emniyet kemerinin minimum taşıyabileceği ağırlık

445

kişisel koruyucular

6 ayda bir

solunum cihazları periyodik bakım zamanı

446

sağlık ve güvenlik işaretleri

kırmızı renk

yasak tehlikeli hareket ve davranış (bazı durumlarda yangın ve tahliyede kullanılır)

447

sağlık ve güvenlik işaretleri

sarı renk

uyarı işareti dikkatli ol önlem al

448

sağlık ve güvenlik işaretleri

yeşil renk

acil kaçış ve ilk yardım işaretleri

449

sağlık ve güvenlik işaretleri

mavi renk

zorunluluk işareti

450

sağlık ve güvenlik işaretleri

turuncu renk

emniyet anlamı katar

451

havalandırma

0,5 m/sn

ortamdaki hava akım hızının rahatsız etmiyecek maksimum seviyesi

452

havalandırma

2 defa

ortamın havasının saatte değiştirilme miktarı

453

havalandırma

3 ayda bir

aspirasyon tesisatının periyodik bakım süresi

454

yüksekte çalışma

son 3 basamak

merdivenlerde çıkılmayacak basamaklar

455

çok buğu oluşan ortamlar

15 derece30 derece

çok buğu oluşan kapalı işyerlerinde olması gereken sıcaklık derecesi aralığı

456

maden

metan

%1 metana kadar normal ateşleme yapılabilir, delikler doldurulabilir, %1den sonra ateşleme yapılmaz. %1,5 metanda elektrik cihazları iptal edilir, şalter indirilir. %2 metanda üretim çalışmaları durdurulur, işçiler temiz hava içine alınır, havalandırma yapılır. %4,5 metan patlama alt sınırıdır. %9,5 metan en şiddetli patlama değeridir. %15 metan patlama üst sınırıdır. %15 den sonra patlama olmaz metan yanar.

457

risk değerlendirilmesi

metotları

ön tehlike analizi (PHA) kinney yöntemi zürih tehlike analizi makine risk değerlendirmesi hata türleri ve etkileri analizi (FMEA) Nitel (Kalitatif) hata ağacı analizi (FTA) Nitel-Nicel olay ağacı analizi (ETA) Nitel-Nicel tehlike ve işletilebilirlik çalışması (HAZOP) Nitel olursa ne olur anlizi neden sonuç analizi Nitel-Nicel matris Nitel

458

risk değerlendirilmesi

şiddet düzeyleri

çok hafif: iş saati kaybı yok, ilk yardım gerekli hafif: iş günü kaybı yok, ilk yardım gerekli orta: hafif yaralanma, tedavi gerekli ciddi: ölüm, ciddi yaralanma, sürekli iş görememezlik, meslek hastalığı çok ciddi: birden çok ölüm

459

risk değerlendirilmesi

5 adımda risk değerlendirilmesi

tehlikelerin belirlenmesi tehlikelerin değerlendirilmesi risklerin derecelendirilmesi ve alınacak önlemlere karar verilmesi bulguların kayıt altına alınması ve kontrol önlemlerinin uygulanması denetim, izleme, gözden geçirme ve gerekli hallerde iyileştirme

460

risk değerlendirilmesi

risk iletişiminin 3 temel ilkesi

algılama -amaç -iletişim

risk değerlendirilmesi

%40-%30-%20-%10

Kazaların önlenmesi için alınması gereken önlem ve oranları; Güvenlik önlemleri %40 Periyodik kontroller %30 İSG eğitimi %20 Uyarı ve ikaz %10

461

NFPA ya göre

renkler

kırmızı -yanıcılık mavi -sağlık sarı -reaktiflik beyaz -özel notlar

Yıllara göre meydana gelen olay

1919 ILO (uluslararası çalışma örgütü) kuruldu
1920 sağlık bakanlığı kuruldu
1930 hıfzıssıhha kanunu çıkarıldı
1932 Türkiye’nin ILOya katıldığı tarih
1937 3008 sayılı iş kanunu yürürlüğe girdi
1945 İSGGM Çasgem bünyesine bağlı olarak çalışmaya başladı
1946 WHO (dünya sağlık örgütü) kuruldu
1946 çalışma bakanlığı kuruldu
1948 Türkiye’nin WHOya katıldığı tarih
1950 avrupa insan hakları sözleşmesi kabul edildi
1950 emekli sandığı kuruldu
1950 sanayi ve ticarette iş teftişi hakkında uluslararası sözleşme onaylandı
1954 avrupa insan hakları sözleşmesini Türkiye’de onayladı.
1955 çasgem ilk olarak bu yılda kuruldu adı çasgem değildi.
1965 506 nolu ssk kanunu kabul edildi
1965 sosyal sigortalar kurumu kuruldu
1969 İSGÜM İSGGM merkezine bağlı olarak çalışmaya başladı.
1971 1475 sayılı iş kanunu çıkarıldı
1971 bağkur kuruldu
1976 ILO nun Türkiyede ilk ofisi Ankarada kuruldu.
1979 iş teftiş kurulu kuruldu
1983 toplu iş sözleşmesi kanunu ile sendikalar kanunu yürürlüğe girdi
2003 İSGGM iş sağlığı ve güvenliği genel müdürlüğü oldu
2003 1955 te başka adla kurulan ÇASGEM bu yılda esas adını aldı
2003 4857 sayılı iş kanunu yürürlüğe girmiştir.
2007 OHSAS 18001 İSİG YÖNETİM SİSTEMİ GÜNCELLENMESİ

07.Nis dünya sağlık günü

Kaynak : Seval KULA

 

Dosya olarak aşağıdaki linke tıklayarak indirebilirsiniz;

konu_ozetleri_tablo_seklinde_2013.pdf

x

Check Also

İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ HAZIRLIK NOTLARI

İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ HAZIRLIK NOTLARI ü  İş güvenliği temel prensipleri 10 adettir. ü  1 ölümlü ...

İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı El Yazısı Ders Notları

Arkadaşlar, İş güvenliği uzmanlığı sınavı için Zeynep ÖZDAL’ın elle yazılmış çalışma notlarını aşağıdaki linkten indirebilirsiniz; ...

Mevzuatların Özetleri (İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavın Hazırlananlar İçin)

Arkadaşlar, İş Güvenliği Uzmanlığı sınavına hazırlanan arkadaşlarımız için süper bir kaynak. Mevzuatların özetleri çok düzenli ...